Bilde av ansatte

NevroNet

Velkommen til NevroNet.  NevroNet er et samhandlingsprosjekt som skal heve kompetansen og bedre samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i Oslo Kommune.

Denne nettsiden skal gi informasjon om diagnose, behandling, helsetjenester, kurs, fagpersonregister og andre tilbud til pasienter med Multippel Sklerose (MS), dystoni og medfødte arvelige nevromuskulære tilstander (NMD). Nettsiden retter seg til både pasienter og fagpersoner, og har som mål å samle all nyttig informasjon om og for disse kroniske nevrologiske sykdommene
Målgruppen for dette prosjektet er pasienter med MS, dystoni og NMD og fagpersonene som følger disse pasientene. For å heve kompetansen og bedre samhandlingen mellom helsetjenestene skal vi arrangere tverrfaglige kurs for kommune- og spesialisthelsetjenesten, etablere et Nevro-nettverk og opprette et fagpersonregister. Fagpersonene vil få innføring i hvordan best benytte digitale samhandlingsverktøy for kommunikasjon og samhandlingsmøter. 

 

Kurs og nettverk

Fagpersonene som følger pasientene i kommune- og spesialisthelsetjenesten blir invitert til tverrfaglige kurs. Disse kursene vil bidra til å danne et Nevro-nettverk som videre vil bedre samhandling. Deltakerne får også mulighet til å registrere seg i et fagpersonregister på disse kursene. Se under helsepersonell for kursoversikt.
 

Fagpersonregister

Fagpersonregisteret skal gi en oversikt over hvor helsetjenester og kompetanse finnes i bydel Østensjø, bydel Sagene og Nevrologisk avdeling. Dette fagpersonregisteret vil være til hjelp både for pasienter, pårørende og fagpersoner, og gjøre det enklere å finne frem til kompetanse og rett tjeneste. Fagpersonreg​isteret​ er tilgjengelig på denne siden og oppdateres fortløpende.
 

Digitale samhandlingsverktøy

For å bedre samhandlingen er det viktig med tett kommunikasjon mellom tjenestene. For direkte kommunikasjon skal fagpersonene i dette prosjektet benytte seg av elektronisk meldingsutveksling. Dette er et kjent kommunikasjonsverktøy for mange og en trygg og sikker form for digital direktekommunikasjon via Norsk Helsenett i journalsystemene våre. For de som ikke kjenner til dette verktøyet har vi utarbeidet en veileder. For denne veilederen, se under helsepersonell. 
Ved behov kan fagpersonene ha digitale samhandlingsmøter mellom og på tvers av tjenestene. Vi benytter trygge og sikre digitale plattformer som Whereby  og Norsk Helsenett​. Ved behov er det også mulighet for at pasienten kan delta på disse digitale samhandlingsmøtene. Prosjektet vil informere deltagere om hvordan best bruke disse digitale tjenestene
 

Datainnsamling

For å kunne vurdere om disse tiltakene hever kompetansen og bedrer samhandlingen skal både pasienter og fagpersoner som er inkludert i prosjektet besvare spørreskjemaer som blant annet kartlegger opplevelsen av samhandlingen mellom tjenestene. Spørreskjemaene skal besvares to ganger i løpet av et år (desember 2022 – desember 2023). 
 
Dette prosjektet har fått innvilget midler fra Stiftelsen Dam og samhandlingsmidler fra Oslo Kommune. ​

​​

For pasienter

Rehabilitering i kommunehelsetjenesten

Rehabilitering i hjemmet 

Har pasienten behov for rehabilitering i hjemmet kan man få bistand fra et tverrfaglig team. Et tverrfaglig team kan bestå av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med pasienten kartlegge de utfordringer pasienten har i hverdagen, pasientens ressurser, nettverk og hva pasienten er motivert for. Det blir laget en plan ut fra pasientens mål, og pasienten får tett oppfølging i en tidsbegrenset periode. Rehabiliteringstjenester i hjemmet er organisert litt forskjellig i bydelene, de tverrfaglige teamene kan derfor ha ulike navn. Rehabilitering i hjemmet - Oslo kommune ​

Behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er en del av den kommunale helsetjenesten. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få timer med refusjonsrett, da det er den enkelte fysioterapeuten som avgjør om du oppfyller kriteriene for dette ihht gjeldende regelverk. Fysioterapeuten foretar en grundig funksjonsvurdering og utfører behandling ut fra hvilke funn som kommer frem ved undersøkelsen. 

Trening og tilpasset aktivitet er viktig ved de fleste diagnoser.                                Fysioterapeuter kan hjelpe med bl.a tilpasning av trening, både i hjemmet og på institutt/klinikk –  se oversikt i fagpersonregisteret.  

​Andre tilbud i kommunen

Forsterket rehabilitering Aker (FRA) 

Forsterket rehabilitering avdeling Aker er lokalisert på Aker sykehus. Det er en tverrfaglig tjeneste med sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. Ved å intensivere treningen er målet å få raskere og bedre resultater. Det er sykehus og kommunen som henviser pasienter til Aker rehabilitering, pasient kan ikke søke selv.   Forsterket rehabilitering Aker - Oslo kommune 

Helsehus

Det er fire helsehus i Oslo kommune med korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene. Helsehusene i Oslo er lagt under sykehjemsetaten.       Helsehus - Oslo kommune ​

Behandling hos fysioterapeut uten kommunal driftsavtale.

Fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale kan være til god hjelp om du ønsker rask behandling uten ventetid. Disse fysioterapeutene drifter uten kommunal støtte, og du må derfor betale for timene selv. Utgifter til disse timene teller ikke for opptjening av frikort, og du kan heller ikke benytte frikort hos disse terapeutene.

Basseng 

Bassengtrening kan være aktuelt for flere, og egentrening i vanlig basseng eller varmtvannsbasseng er en mulighet Svømmehaller i Oslo - Natur, kultur og fritid - Oslo kommune. Ulike svømmehaller har noen grupper som kan være aktuelle, sjekk ved den enkelte svømmehall. Det er kommet i gang et Byomfattende terapibassengtrening ved Sagene bad – pilotprosjekt i 2023, ta kontakt på lenken Fysioterapi - Helsetjenester - ​Oslo kommune ​

​​Annet 

Det finnes mer generelle tilbud ved Frisklivssentraler i bydelene Frisklivssentraler - Helsetjenester - Oslo kommune, og noen finner gode tilbud på private treningsstudioer. Oslo idrettsskrets har lavterskeltilbud til personer som mottar trygdeytelser, du kan lese mer om dett her: Aktiv på dagtid - Oslo 

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

Helse Sør-Øst har en god oversikt over de ulike rehabiliteringssentrene og hva de kan tilby og hvordan det henvises, se:  RKE Rehabiliteringstilbud - Sunnaas sykehus 

 

For helsepersonell

Physica:

 1.  Klikk på @ (meldinger) på menylinjen på høyre side på aktiv pasient

 2.  Klikk på «opprett» og velg deretter «forespørsel»

 3.  På mottaker søker du opp ID nr 122385. Du kan også skrive «nevrologi». Her får du da opp flere valgmuligheter. Velg så postkassen med id nr 122385 som hører til OUS.

 4.  Klikk på opprett

 5.  Velg forespørseltype

 6.  I feltet «spørsmål» skriver du selve meldingen. Om du vet navnet på mottakeren skriver du dette i første linje på meldingen. 

 7.  Trykk på send 

Pasientsky:

 1.  Åpne journalbildet på pasienten

 2.  Opprett et nytt behandlingsnotat

 3.  Trykk på binders-ikonet under notatet og velg «Dialogmelding (elektronisk)

 4.  Under «Valgte mottakere» søker du opp Id nummer «122385». Du kan også skrive Oslo Universitetssykehus og velge «Nevrologi». 

 5.  Velg «annen henvendelse» under type. 

 6.  I feltet «Spørsmål» skriver du selve meldingen. Om du vet navnet på mottakeren skriver du dette i første linje på meldingen. 

 7.  Klikk «lagre og send»

Gerica:

 1.  Finn aktuell bruker. Trykk på navnet slik at linjen blir markert gul. 

 2.  Trykk på og velg “meldinger per bruker”. 

 3.  Velg “Ny melding”. 

 4.  Under Meldingstype velger du “forespørsel (1.0)”. I feltet avsender velger du aktuell faggruppe: Ergoterapi, PLO – Oslo Kommune/Fysioterapi, PLO – Oslo kommune/Sykepleiertjeneste - Oslo Kommune

 5.  I mottaker feltet velg: “Nevrologi - Oslo universitetssykehus HF” og trykk neste. 

 6.  Velg «annen henvendelse» under type.

 7.  I feltet “Innhold” skriver du selve meldingen. Om du vet navnet på mottakeren skriver du dette i første linje på meldingen.

 8.  Trykk “send melding”.

For mer informasjon se Norsk Helsenett sin veileder for elektronisk meldingsutveksling: Elektronisk meldingsutveksling - Norsk helsenett (nhn.no)

Innkomne og utgående dialogmeldinger lagres i pasientens journal.
Helse Sør-Øst har laget kjøreregler for bruk av dialogmeldinger. 
Benyttes til avklarende spørsmål og svar i pågående pasientforløp
Forventet svartid er 3-5 virkedager
Skal ikke benyttes:
For øyeblikkelig hjelp eller avklaringer som haster
Informasjon om alvorlige funn
Til generell veiledning som ikke er knyttet til spesifikk pasient
Ved omfattende problemstillinger
Til saksbehandling, avklaring om arbeidsfordeling

DIPS Arena (fra e-håndbok):
Frittstående Dialogmeldinger Arena
Opprette og sende dialogmelding
Når dialogen starter i helseforetaket, skal dokumentet «Dialog – Forespørsel» opprettes:
Aktiver pasient
Velg Nytt journaldokument (Ctrl + N)
Søk etter Dialog – Forespørsel
Velg avdeling
Trykk Opprett dokument
Feltet Til har ikke automatisk forslag til mottaker. Søk etter riktig mottaker. Vær obs på at du velger rett person eller tjenesterekvirent på korrekt organisasjon (HF, fastlege eller tjeneste i kommune).
Menyen Filter lar deg søke på kun tjeneste eller person.
Velg Type forespørsel. Hvis det ikke velges noe settes verdi til Annen henvendelse.
I feltet Spørsmål: Skriv kort og konsis tekst med en tydelig problemstilling. Det er mulig å sette inn fraser i meldingen. 
Kontroller at det er satt inn rett mottaker før du trykker Send.
Ved behov for endring, gå ti feltet «til» og trykk på x til høyre i feltet. Søk opp mottaker. 
Meldingen er nå sendt til mottaker og vises i dokumentlisten. 

Svar på innkommende meldinger.
Åpne forespørselen i Oppgaver eller fra dokumentlisten.
Trykk på knappen Svar
Velg Dialog – Svar på forespørsel
Trykk Opprett dokument
Velg i nedtrekksmeny Tema kodet
Svar: skriv et kort og tydelig svar på forespørselen
Trykk Send
Svaret er nå sendt til mottaker.

Opprette forespørsel (PLO – Forespørsel)
Aktiver pasient
Gå til Startmenyen og velg PLO
Gå til feltet PLO-dialog
Velg Send PLO-melding fra feltet PLO-dialog
Velg Forespørsel
Melding PLO – Forespørsel kommer opp til høyre på arbeidsflaten 
a. Sett inn mottaker. Følgende tjenester kan velges:
o Ergoterapi
o Fysioterapi
o Legetjeneste ved sykehjem (følg rutiner i eget helseforetak)
o Psykisk helsetjeneste (følg rutiner ved eget helsefellesskap)
o Saksbehandling
o Sykepleietjeneste

b. Velg Type forespørsel i nedtrekks-menyen:
(blank)
Helseopplysninger
Legemiddelopplysninger
Status / plan for utskrivning
Annen henvendelse

c. Gå til feltet Spørsmål og fyll inn informasjon, enten som fritekst eller benytt egen frase dersom det er utarbeidet.
Klikk på Send. Dokumentet sendes.
Kontroller status på sendt melding (feltet PLO-dialog eller korrespondanselogg).

Svare på mottatt dialogmelding (PLO – Svar på forespørsel)
Aktiver pasient
Gå til Startmenyen og velg PLO
Gå til feltet PLO-dialog og åpne den aktuelle meldingen som skal besvares
Klikk på Svar i menylinjen. Følgende valg kommer opp: 
o Dialogmelding Svar
o Dialogmelding Forespørsel
o Tilbakemelding om feil i mottatt melding (Se egen brukerveiledning for                      Tilbakemelding om feil i mottatt melding).
Velg Dialogmelding Svar
Melding PLO – Svar på forespørsel kommer opp på arbeidsflaten
Kontroller at mottaker er riktig
Fyll inn informasjon i feltene: 
o Emne: (valgfritt)
o Beskrivelse: i dette feltet fyller man inn spørsmål til avklaring, beskjeder osv.             Det er mulig å benytte fraser dersom dette er utarbeidet. 
For å sende melding: 
o Klikk på Send. Dokumentet sendes.
Kontroller status på sendt melding i feltet PLO-dialog eller korrespondanselogg.

For mer informasjon se e-håndbok: 

For mer informasjon se Norsk Helsenett sin veileder for elektronisk meldingsutveksling: Elektronisk meldingsutveksling - Norsk helsenett (nhn.no)

Informasjon om kommende kurs vil bli lagt her
 
Sist oppdatert 08.09.2023