Om Regional sikkerhetsavdeling (RSA)

Regional sikkerhetsavdeling er en av fire regionale sikkerhetsavdelinger i landet, og er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst.

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) samarbeider med påtalemyndighetene, politiet, fengsel, rettsakkyndige, kriminalomsorgen og det psykiske helsevernet i Helse Sør-Øst. 

Regional sikkerhetsavdeling har følgende behandlingstilbud:

 • Døgnbehandling: stabilisering, utredning og behandling tilbys ved de tre kliniske døgnenheter som er lokalisert på Dikemark sykehusområde i Asker.
 • Poliklinisk psykiatrisk spesialisthelsetjeneste til innsatte: tilbys ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) til innsatte ved Oslo fengsel, Bredtveit fengsel og Ungdomsenheten Øst på Eidsvoll.
 • Ambulant psykiatrisk helsetjeneste ved NFFANasjonal enhet for særlig høy sikkerhet (NESS) tilbyr et helsefaglig behandlingsopplegg i NFFA ved Ila fengsels- og forvaringsanstalt. Tjenesten har som formål å forebygge isolasjon og forebygge skade hos den enkelte innsatte som følge av isolasjon.
 • Rettspsykatriske døgnundersøkelser (judisielle døgnobservasjoner) etter straffeprosessloven § 167.
 • Vartektssurrogat

I tillegg drifter Regional sikkerhetsavdeling Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern som har en administrativ funksjon ved gjennomføring av dommer til tvungent psykisk helsevern.

 

Organisering og ledelse

Regional sikkerhetsavdeling er organisert med seksjonledelse og stab og seks underliggende enheter.

 • Seksjonsleder: Pia Therese Wiig
 • Enhetsleder Rettspsykiatrisk døgnenhet: Markus Brøvig
 • Enhetsleder Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet: Lotte Lahn Flor
 • Enhetsleder Intensivpsykiatrisk døgnenhet: Christian Gustad
 • Enhetsleder Nasjonal koordineringsenhet: Pia Therese Wiig/konst.
 • Enhetsleder Fengselspsykiatirsk poliklinikk: Thale Kristin Bostad
 • Enhetsleder Nasjonal enhet for særlig høy sikkerhet: David Daae Meyer

Regional sikkerhetsavdeling samarbeider med Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsles- og rettspsykiatri som har et særlig ansvar for undervisning, fagutvikling og forskning på fagfeltet i Helse Sør-Øst. På nasjonalt nivå samarbeider Regional sikkerhetsavdeling med de tre andre regionale sikkerhetsavdelingene, som er lokalisert i Bergen (Helse Vest), Trondheim (Helse Midt-Norge) og Tromsø (Helse Nord). Avdelingene har årlige fellessamlinger for fagutvikling og strategiarbeid. 

Enheter

 • Sikkerhetspsykiatri

  Sikkerhetspsykiatri er fagfeltet som sørger for utredning og behandling av pasienter som har alvorlig sinnslidelse og samtidig svært aggressiv eller voldelig atferd, og som oftest får døgninnleggelse i de regionale eller lokale sikkerhetspsykiatriske avdelingene i Norge. Pasientene kan være til betydelig fare for andre eller seg selv, og krever oftest mer omfattende diagnostikk, behandling og tryggere utskrivelse og oppfølging enn hva allmennpsykiatrien tilbyr.

 • Fengselspsykiatri

  Fengselspsykiatri er et fagfelt som gir et psykisk helseverntilbud til innsatte i fengsel og forvaringsanstalter. Det er en betydelig forhøyet forekomst av psykiske lidelser blant innsatte, og et fengselspsykiatrisk tjenestetilbud har som formål å tilby tilpasset psykiatrisk helsetjeneste til innsatte.

 • Rettspsykiatri

  Rettspsykiatri er et fagfelt som omhandler psykiatrisk og psykologisk kunnskap anvendt i strafferettspleiens tjeneste. Spesialister i psykiatri og psykologi kan oppnevnes av retten for å vurdere om en person som er tiltalt i en straffesak hadde en sterkt avvikende sinnstilstand, sterk bevissthetsforstyrrelse eller høygradig psykisk utviklingshemming på tiden for en straffbar handling (strl. § 20, jf §§ 62, 63).

Sist oppdatert 03.10.2023