Varetektssurrogat

Dersom retten finner at en siktet person er psykotisk - og dermed også antatt straffri -, kan hen plasseres i institusjon på et såkalt varetektssurrogat.

I henhold til straffeprosesslovens §188 kan varetekt gjennomføres på annen sted enn fengsel. I stedet for fengsling kan retten treffe beslutning om plassering i institusjon. Slik plassering kan bare skje dersom institusjonen samtykker. Samtykke ved beslutning etter paragrafens annet ledd er likevel ikke nødvendig når siktede på fengslingstidspunktet har en sterkt avvikende sinnstilstand og antas å være straffri etter straffeloven § 20. Vurderingen av den siktedes tilstand må være basert på en entydig sakkyndig utredning. Den perioden hvor den aktuelle personen av ulike grunner befinner seg på et sykehus i stedet for i varetektsfengsel, omtales gjerne som et varetektssurrogat i institusjon. Varetektssurrogat skal ivareta samme hensyn som ordinær varetektsfengsling.

Ut over selve plasseringen i helseinstitusjon, er det ikke krav i straffeprosessloven om hva slags helsehjelp som skal gis under oppholdet. Det psykiske helsevernet må ha et rettslig grunnlag for å gi helsehjelp til pasienter som er innlagt til døgnopphold, også kalt innleggelsesparagraf. Psykisk helsevernloven § 1-1a sier at dersom en institusjon i det psykiske helsevernet er ansvarlig for et opphold som skjer i medhold av en annen lov, vil det gjelde like regler som for frivillig innlagte pasienter. Det innebærer blant annet at pasienten ikke kan undersøkes eller behandles uten å ha gitt sitt informerte samtykke. 

En pasient ikke kan overføres fra frivillig til tvungent psykisk helsevern mens det frivillige vernet pågår (konverteringsforbudet). Det er et unntak fra dette forbudet der hvor pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse. UKOM mener at det ikke er "helt klart om konverteringsforbudet gjelder for pasienter som er innlagt etter straffeprosessloven § 188, ettersom disse pasientene ikke er under frivillig psykisk helsevern."

I rapporten "Evaluering av konsekvensene av lovendringen om særreaksjoner og varetektssurrogat" fremheves det at varetektssurrogat har "uklart anvendelsesområde, uklart omfang og uklar gjennomføring." Videre etterspør evalueringsutvalget bedre oversikt og bedre veiledning til helsetjenestene.

Regional sikkerhetsavdeling mottar personer til varetekssurrogat etter henvendelse fra påtalemyndighet eller etter kjennelse fra domstolen. Gjennomføringen skjer i henhold lov, gjeldende retningslinjer og føringer fra oppdragsgiver.

For henvendelser vedrørende varetektssurrogat, se informasjon om henvisning

 

Øvrige former for varetekssurrogat

En person som allerede er innlagt til behandling i det psykiske helsevernet, kan undergis formell varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 171, med det formål å ha tilstrekkelig kontroll på siktede mens vedkommende er på institusjonen. Det kan også være tilfeller hvor en person som er undergitt ordinær varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 171, underveis i varetektsoppholdet blir så syk at innleggelse for behandling i det psykiske helsevernet blir nødvendig. I noen tilfeller vil også siktedes opphold på institusjon etter lov om psykisk helsevern kunne bli ansett som tilstrekkelig for å ivareta de formål en ordinær varetektsfengsling ellers ville hatt til hensikt å oppfylle.

Sist oppdatert 22.05.2024