En person som skriver på et stykke papir

Henvisning

Her finner du informasjon om rutiner for henvisning til døgnenhetene og til Fengselspsykiatrisk poliklinikk.

Henvisning, innleggelse og videreføring gjøres i henhold til regionale instrukser og Målgruppebeskrivelse (PDF).

Henvisning sendes til Sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus HF.

Pakkeforløpskoordinator: 413 38 778 / 23 30 19 33

 

Skriftlig henvisning skal inneholde følgende:

  • Hovedårsak til henvisning
  • Grad av voldsrisiko, voldshistorikk
  • Om det foreligger psykose/alvorlig psykisk lidelse og/eller mistanke om dette
  • Oppvekst og utvikling
  • Sykehistorie med tidligere og nåværende problemer
  • Livssituasjon og sosialt nettverk
  • Somatiske forhold og medisiner
  • Tidligere utredning, behandling og diagnoser
  • Hva som eventuelt er forsøkt av behandling ved henvisende instans

Ved innleggelse: RSA gir helseforetaket dato/evt. tentativ dato for tilbakeføring/overføring av behandlingsforløpet. Ved innleggelse skal det etableres fortløpende samarbeid med ansvarlig helseforetak som bidrar i arbeidet med individuell plan og/eller behandlingsplan før og etter behandlingsoppholdet. RSA sørger for nødvendig utredning og formidling av risikovurdering, voldsrisikohåndteringsplan og behandlingsplan til helseforetaket gjennom samarbeidet under behandlingsoppholdet.

Ved utskrivelse: RSA henviser behandlingsforløpet til ansvarlig helseforetak i god tid, og senest åtte uker før overføring til helseforetaket. Ansvarlig helseforetak skal overta behandlingsforløpet innen dato for vedtatt overføring.

 

Hasteinnleggelser

Akuttinnleggelse i det psykiske helsevernet i helseregionen fordeles i all hovedsak til akuttavdelinger eller tilsvarende i helseforetakene. Hastemottak i RSA skal kun skje når det foreligger særlig behov for omfattende og akutt voldsrisikohåndtering, rømningssikkerhet, og når den totale situasjonen tilsier dette. Lokal sikkerhetsavdeling skal ha vurdert problemstillingen og ha skriftlig konkludert med at pasientens behov ikke kan dekkes på en forsvarlig måte i det ansvarlige helseforetaket. 

I kontortid meldes forespørsel om hastemottak til seksjonsleder på telefon 452 73 272.

Utenfor kontortid meldes forespørsel om hastemottak til Granli 3 (Intensivpsykiatrisk døgnenhet) på telefon 23 06 62 61, eventuelt til seksjonsleder.

 

Svarfrist

Elektivt innleggelse: Henvisning skal vurderes snarest og senest i løpet av 10 dager.

Hasteinnleggelse: Vurderes i hvert enkelt tilfelle innen 24 timer.

 

Henvendelse om rettspsykiatrisk døgnundersøkelse og varetekssurrogat

Henvendelser fra påtalemyndighet, domstolen eller fra sakkyndige rettes til seksjonsleder på telefon 452 73 272.

Hvem kan henvise?

Pasienter henvises av lege i primærhelsetjenesten, av fastleger eller leger og psykologer ved psykiatrisk avdeling eller DPS.

 

Hvor sender du henvisning?

Henvisning sendes til Sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus HF.

Pakkeforløpskoordinator: 413 38 778 / 23 30 19 33

 

Vilkår for behandling

Henvisninger rettighetsvurderes av spesialist i henhold til gjeldende lover, retningslinjer og veiledere.

 

Svarfrister

Frist for vurdering av henvisninger er ti dager.

 

Unge innsatte​

Fengselspsykiatrisk poliklinikk er tildelt et utvidet ansvar for unge innsatte som følges opp ved Ungdomsenheten Øst. Alle nyinnsatte under 18 år mottas derfor til vurdering ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk uten henvisning fra lege.Unge innsatte meldes direkte til Fengselspsykiatrisk poliklinikk fra kriminalomsorgen.

Av hensyn til forebygging av suicid, tas alle nyinnsatte som har begått drap og/eller voldsforbrytelser med alvorlig konsekvens inn til vurdering ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk. Dette meldes til Fengselspsykiatrisk poliklinikk av helseavdelingene etter mottakssamtale av sykepleier.

 

Hjelp til inn​​satte

Fengselspsykiatrisk poliklinikk tilbyr øyeblikkelig hjelp til innsatte i fengsler og arrest i henhold til lov og forskrift om øyeblikkelig-hjelp.

Henvisninger sendes til OUS ved Sentral henvisningsmottak.

Sist oppdatert 04.10.2023