En gruppe folks hender

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Nasjonal koordineringsenhet er en administrativ og permanent del av gjennomføringen av dommer til tvungent psykisk helsevern og skal sikre god samhandling mellom helse- og justissektoren.

Mandat for Nasjonal koordineringsenhets funksjon er hjemlet i psykisk helsevernloven § 5-2a, 5-2b og 5-6b. Funksjonen skal være en integrert del av gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern og et viktig bidrag til sikkerheten og samfunnsvernet. (Prop. 108 L (2011-2012)

 

Nasjonal koordineringsenhet skal primært:

  • utarbeide og oppdatere retningslinjer for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
  • føre register som gir nødvendig oversikt over personer dømt til tvungent psykisk helsevern
  • sørge for at alle parter har den informasjon som er nødvendig for at de lovpålagte oppgavene skal kunne løses på best mulig måte

 

Enheten har to årsverk og et tilhørende fagråd som har et særlig ansvar ved revidering og oppdatering av den nasjonale retningslinjen

Kontakt

Telefon

Telefontid 08.00-15.00

Postadresse

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Regional sikkerhetsseksjon
Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Digital forsendelse Altinn

Ved digital oversendelse i Altinn:
organisasjonsnummer 922 776 547