Om koordineringsenheten

Ledelse og fagråd

Enheten har to årsverk og ledes av konst. enhetsleder Pia Therese Wiig.

Nasjonal koordineringsenhet har fagråd med representanter fra justis- og helsesektoren. Fagrådet har en rådgivende funksjon for driftsrelaterte oppgaver og er høringsinstans ved endringer i den nasjonale retningslinjen.


Medlemmer av fagrådet pr. 1. januar 2024:

Førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre
Oslo statsadvokatembeter

Statsadvokat Per Morten Schjetne
Trøndelag statsadvokatembeter

Politiadvokat Marthe Kvalsvik Rørstad
Oslo politidistrikt

Spesialist i psykiatri Siri Anita Medalen
Tyrili 

Psykologspesialist Henriette Madsen Eriksen
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

 

Bakgrunn for opprettelse av Koordineringsenheten for dom til behandling i Helse Sør-Øst

Fra 1. januar 2002 ble straffeloven endret slik at sikringsinstituttet ble erstattet med særreaksjoner for strafferettslig tilregnelige og utilregnelige personer med alvorlig kriminell atferd og fare for gjentagelse. De tre nye særreaksjonene er forvaring, tvungen omsorg og tvungent psykisk helsevern. Etter noe erfaring med gjennomføring av særreaksjonen dom til tvungent psykisk helsevern oppstod et behov for bedre og løpende samhandling mellom påtalemyndighet, faglig ansvarlig og daværende Helse Øst RHF. Det var også behov for oversikt over behandlingsforløpene internt i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten.

Helse Øst RHF besluttet å etablere en koordinerende enhet for personer med dom på overføring til tvungent psykisk helsevern i regionen, og opprettet Koordineringsenheten for dom til behandling 1. januar 2006. Koordineringsenheten fikk konsesjon fra Datatilsynet til å registrere helseopplysninger for personer med slik dom i Helse Øst fra og med 2006. Konsesjonen ble senere forlenget og utvidet til å omfatte den nye helseregionen Helse Sør-Øst.

 

Bakgrunn for opprettelse av Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Den 2. januar 2012 fikk Helse Sør-Øst i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en nasjonal utvidelse av Koordineringsenheten for dom til behandling. Helse Sør-Øst gav oppdraget til Oslo universitetssykehus HF og Koordineringsenheten for dom til behandling den 21. mai 2012. 

Stortinget vedtok i juni 2012 endringer i psykisk helsevernloven. Endringene gjelder fra 1. juli 2012. Den nye loven hjemler koordineringsenhetens drift og registrering, samt informasjonsflyt mellom aktørene og enheten (phvl § 5-2a, § 5-2b og § 5-6b.)
Enhetens retningslinjer og register ble virksomt på nasjonal basis fra og med 1. januar 2013.

Sist oppdatert 12.03.2024