Et nærbilde av en gavel

Rettspsykiatrisk døgnundersøkelse

Etter straffeprosessloven § 167 kan retten beslutte at siktede kan innlegges til undersøkelse i psykiatrisk sykehus, dersom dette er nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand.

Det er retten som avgir kjennelse om innleggelse i psykiatrisk sykehus til rettspsykiatrisk døgnundersøkelse. Retten fastsetter samtidig varigheten av innleggelsen. Formålet med undersøkelsen er å utrede psykisk tilstand hos en antatt gjerningsmann (observanden) i en pågående straffesak. Det er retten som er oppdragsgiver ved rettspsykiatriske døgnundersøkelser (ofte kalt "observasjoner"). Innleggelse er hjemlet i straffeprosessloven § 167, følger egne retningslinjer, og innebærer at de observasjonsansvarlige har informasjonsplikt overfor retten og de rettsoppnevnte sakkyndige. Innleggelse til rettspsykiatrisk døgnundersøkelse er ikke helsehjelp, som definert i helselovgivningen.

Initiativ til rettspsykiatrisk døgnundersøkelse kan komme fra de sakkyndige, påtalemyndigheten, observandens advokat og retten selv. En vanlig grunn er at de oppnevnte sakkyndige finner at ordinær rettspsykiatrisk undersøkelse jf. straffeprosessloven § 165 ikke gir tilstrekkelig informasjon til å besvare det mandat de har fått av retten. Dette kan være fordi observanden ikke evner eller ønsker å samarbeide om undersøkelsen, eller de sakkyndige anser at samtaler ikke avklarer om det foreligger psykiatriske tilstander. Andre grunner kan være at de sakkyndige ikke kan innhente tilstrekkelig informasjon om observandens psykiatriske sykehistorie, ofte begrunnet i at observanden ikke gir sitt samtykke til at de sakkyndige får innhente taushetsbelagte helseopplysninger.  

Dersom retten beslutter rettspsykiatrisk døgnundersøkelse, vil det som regel være de rettspsykiatriske sakkyndige eller påtalemyndigheten som kontakter Regional sikkerhetsavdeling for å avklare tidspunktet for, og varigheten av observasjonen. Det er vanlig at de sakkyndige avholder et formøte med Regional sikkerhetsavdeling for å avklare forventninger, realistisk tidsramme for observasjonen og fordele oppgaver på en hensiktsmessig måte, mellom observasjonsteamet og de sakkyndige.  

Rettspsykiatriske døgnundersøkelser ved Regional sikkerhetsavdeling gjennomføres ved et eget tverrfaglig observasjonsteam, herunder psykiater, psykologspesialist og spesialopplært personell. Leder av observasjonsteamet vil være spesialist i psykiatri eller psykologi. Ved avslutning av observasjonen utferdiger de observasjonsansvarlige spesialister en avslutningsrapport, som sendes de sakkyndige sammen med øvrig dokumentasjon. All dokumentasjon samles i et eget dokumentasjonssystem, atskilt fra øvrig elektronisk pasientjournal.

Henvisning

For informasjon om henvisning, se egne sider.

Sist oppdatert 04.10.2023