Et nærbilde av en person som holder et barns hånd

Døgnenhetene i RSA

Regional sikkerhetsavdeling har tre døgnenheter på Dikemark sykehusområde i Asker. Døgnenhetene har til sammen 22 døgnplasser, inkludert to beredskapsplasser. Døgnenhetene tar også i mot observander til rettspsykiatriske døgnundersøkelser.

Regional sikkerhetsavdeling mottar henvisning fra lokale sikkerhetsavdelinger, fengsel, forvaring og varetekt. Pasientene legges inn til stabilisering, utredning og behandling. I den første tiden av innleggelsen gjennomføres observasjon og utredning av psykiske symptomer og sykdommer, og somatisk helse kartlegges. Sentralt i behandlingen er utredning, vurdering, diagnostikk, behandling, voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering, samt stabilisering av psykisk tilstand.

Avdelingen legger til rette for individuelt tilpasset psykiatrisk behandling. Pasientene får samtalebehandling, medikamentell behandling der dette er indisert, og individuelt tilpasset miljøterapi. Pasientene får tilbud om sosial trening, fysisk aktivitet både ute og inne, andre former for aktivisering og eventuelt skolegang, alt innenfor trygge rammer.

Under behandling i døgnenhetene får pasientene individuelt tilpasset opplæring i ulike aspekter ved sin tilstand. De får informasjon om sin diagnose og hva sykdom innebærer. De gjøres kjent med innholdet i voldsrisikovurderinger som gjøres, samt hvordan sykdom og øvrige utfordringer kan og bør håndteres i eget liv. Det legges vekt på å informere om behandlingen som gis, eventuelle konsekvenser av behandlingen, herunder også bivirkninger av medisiner. Pasientene gjøres også kjent med relevant lovverk, rettigheter og krav de har både av juridisk, sosial og økonomisk art. 

Ved innleggelse skal det etableres fortløpende samarbeid med ansvarlig helseforetak som bidrar i arbeidet med individuell plan og/eller behandlingsplan før og etter behandlingsoppholdet. Avdelingen sørger for nødvendig utredning og formidling av risikovurdering, voldsrisikohåndteringsplan og behandlingsplan til helseforetaket gjennom samarbeidet under behandlingsoppholdet.

Etter stabilisering, utredning og påbegynt behandling skal pasienten tilbake- eller videreføres til fortsatt behandling og oppfølging, som regel i ansvarlige helseforetak.

 

Beredskapsplasser

Regional sikkerhetsavdeling har to beredskapsplasser for hasteinnleggelser fra helseregionen. Hasteinnleggelser til avdelingen skal kun skje når det foreligger særlig behov for omfattende og akutt voldsrisikohåndtering, rømningssikkerhet, og når den totale situasjonen tilsier dette. Rutiner for henvisning kan du lese mer om her.

 

Rettspsykiatriske døgnobservasjoner

Regional sikkerhetsavdeling mottar personer til rettspsykaitriske døgnobservasjoner, ved kapasitet. Informasjon om rettspsykiatriske døgnobservasjoner finner du her.

 

Varetektssurrogat

Regional sikkerhetsavdeling mottar personer til varetekssurrogat etter henvendelse fra påtalemyndighet eller etter kjennelse fra domstolen. Informasjon om varetektssurrogat finner du her

 

Kontakt

Telefon

Granli 1

23 06 63 16
(Rettspsykiatrisk døgnenhet)

Granli 2

23 06 62 81
(Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet)

Granli 3

23 06 62 61
(Intensivpsykiatrisk døgnenhet)

Slik finner du fram

Oppmøtested

Døgnenhetene befinner seg på Dikemark sykehusområde i Asker.

Når du ankommer må du ringe på ringeklokken utenfor porten. Skal du besøke en pasient, ringer du på hos den aktuelle enheten. Øvrige besøk bes henvende seg i administrasjonen i tidsrommet 08.00–15.00. Du vil bli hentet av en ansatt i porten.

Mer info til besøkende finner du her.

Adresse

Sykehusveien 18 (Granli, bygg 15)
1385 Asker