Tekst

Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS Sør-Øst

TIPS Sør-Øst jobber for at alle med tidlige tegn eller symptomer på psykose, uavhengig av diagnose, blir oppdaget og behandlet så tidlig som mulig.

Kontakt oss

Våre t​jenester

 • Råd og formidling av kunnskap om tidlig oppdagelse og behandling.
 • Et nært samarbeid med brukere, både fagpersoner, pasienter og pårørende.
 • Kurs og seminarer, nettverk og veiledning.
 • Forskningsprosjekter med hovedvekt på klinisk arbeid.
 • Utvikling av nye verktøy og metoder som skal være praktiske og brukervennlige.

Om psykose- og bipolar lidelse

Nettsiden psykose-bipolar.no inneholder kvalitetssikret og oppdatert informasjon til pasienter, pårørende og behandlere. Det er TIPS Sør-Øst som har ledet arbeidet med å utvikle denne nettsiden.

Bilde av en nettside med lenke til siden

Innholdet er utformet i samarbeid med brukere, og er skrevet av fagpersoner med lang klinisk erfaring med pasientgruppen, i tillegg til at de har forskningserfaring fra disse fagområdene. Alt innhold er i tråd med nasjonale retningslinjer for psykosebehandling. Du kan laste ned brosjyre om nettressursen i PDF.

Vi har også laget en animasjonsfilm for å formidle hva psykose er, og hva det ikke er

På vår TIPS Sør-Øst Youtubekanal, som du kan abonnere på, finnes det en norsk og engelsk versjon av filmen, i tillegg til noen andre undervisningsfilmer som vi har laget.

 • Å oppdage og behandle alvorlig psykisk lidelse så tidlig som mulig kan bidra til å hindre og lindre stor menneskelig nød.
 • Det er like viktig å behandle alvorlig psykisk lidelse så tidlig som mulig i forløpet som det er å oppdage og behandle alvorlig somatisk sykdom.
 • I psykisk helsevern har vi fortsatt store utfordringer når det gjelder å komme tidlig nok til for å hjelpe mennesker med alvorlig psykisk sykdom som for eksempel psykoselidelser.
 • Med tidlig intervensjon ved psykose og alvorlig psykisk lidelse mener vi tidlig oppdagelse og behandling av mulig psykoserisiko og/eller psykose.
 • Ved  tidlig intervensjon ved psykoserisiko  er målsettingen å forhindre eller utsette psykosegjennombrudd hos personer som vurderes å være i svært høy risiko for å utvikle psykose. Det er enda uklart hvilke intervensjoner som bør tilbys, men regelmessig oppfølging for å vurdere symptomer og psykisk status, normalisering av symptomer og psykoedukasjon har vist ønsket effekt for noen pasienter
 • Hvis psykose likevel utvikles, er målet å gjøre varigheten av ubehandlet psykose  – VUP – så kort som mulig. Ved tidlig intervensjon ved psykose er målsettingen å igangsette optimal behandling så tidlig som mulig etter at en psykose har oppstått.  

Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser beskriver og anbefaler flere kartleggingsverktøy til bruk i utredning av mulig psykoselidelse: Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser – Nasjonal faglig retningslinje (fullversjon).pdf (helsedirektoratet.no). Flere anbefalinger er endret, da det er avdekket manglende distribusjonsrett eller at det finnes nyere versjoner av noen av verktøyene. Du kan lese mer om begrunnelsene for endringene her: Endringer i anbefalinger om kartleggingsverktøy i normerende produkter på rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet

I tillegg er det en pågående diskusjon om bruk av «Positive and Negative Syndrome Scale» (PANSS) og tilhørende strukturert intervju (SCI-PANSS) i Norge på grunn av mulige endringer i distribusjonsrett. TIPS Sør-Øst vil inntil dette er avklart fortsatt holde kurs i bruk av PANSS.

SCI-PANSS   

PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) ble utviklet av Kay, Opler & Fiszbein (1987). Kay videreutviklet dette til den strukturerte intervju-versjonen SCI-PANSS (1991) .

Copyright: forfatterne og Multi-Health Systems, Inc. SCI-PANSS er oversatt til norsk av Bentsen, Notland og Munkvold i samarbeid med forfattere/rettighetsinnehavere. Lisens til å kopiere den norske oversettelsen av PANSS/SCI-PANSS selges av Multi-Health Systems Inc.

BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale
Vurdering av positive og almenne symptomer (ikke negative). Er fritt tilgjengelig på Helsebiblioteket.no.   

SCID-I – Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders
Utviklet av First, Spitzer, Gibbon og Williams (1996). Rettighetene innehas av American Psychiatric Press (American Psychiatric Association – APA). Norsk versjon til forskningsformål utført i regi av Senter for klinisk psykologisk forskning, Psykologisk institutt, UiO (1996). Oversettelsen er utført i et samarbeid mellom Eric Vogel, Patric Vogel, Iben Kardel, Jon Monsen og Svein Torgersen. Distribusjon og salg av oversettelsen er ikke godkjent til vanlig klinisk bruk. Distribusjon er godkjent til forskningsformål.

M.I.N.I. – Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju
Utviklet av Sheehan og Lecrubier et al. (1998).  Første versjon i 1994. Copyright: Sheehan & Lecrubier. Oversatt til norsk av Leiknes, Leganger, Malt EA og Malt U etter tillatelse fra forfattere/rettighetsinnehavere. Den oversatte versjonen er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no .

Kiddie–SADS-PL 2009
Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 2009. [Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Present Life Version 2009].

Innholdsbeskrivelse:
Kiddie–SADS-PL 2009, ”Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Present Life Version 2009” er et bredt semistrukturert DSM – IV intervju som dekker de fleste psykiske lidelser hos barn og unge. Intervjuet avspeiler en fenomenologisk tenkning rundt problemer barn og unge kan ha. Det består av en screeningdel og underhefter for ulike problemområder. Ved å bruke intervjuet lærer man å strukturere samtalen, man trenes i differensial diagnostikk og i å forstå komorbiditet. Oversatt av Anne Mari Sund.  Beskrivelse av Kiddie-SADS-PL 2009. Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no.

SCID-II Protocol – Structured Clinical Interview for Personality Disorde rs - DSM-IV (SCID 2 ) 
Norsk oversettelse (mai 1995): Svein Friis, Odd E. Havik, Jon Monsen, Svenn Torgersen. Revidert og forkortet utgave for DagavdelingsNettverk (Januar 1996): Geir Pedersen, Sigmund Karterud. Tilgjengelig på  Helsebiblioteket.no.

PAS – Premorbid Adjustment Scale
Utviklet av Cannon-Spoor et al. i 1982. Oversatt og utformet av Paul Møller i 1994. Oversettelsen kan fritt distribueres, så lenge den er merket med oversetterens navn og årstall for oversettelsen. 

AUDIT 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) er utviklet av Saunders, Aasland og Babor med flere (1993) på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon. Oversatt til norsk av Olaf Aasland, og tilgjengelig på. Elektronisk versjon på Snakkomrus.no. Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no.

DUDIT
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) har blitt utviklet av Berman et al. (2005). Oversatt til norsk av Anne Landheim & Kjell Bakken (Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet). Elektronisk versjon på Snakkomrus.no. Tilgjengelig på Helsebiblioteket.no.

CDSS – Calgary Depression Scale for Schizophrenia 
Utviklet av Addington og Addington ved University of Calgary. Forfatterne har copyright. En norsk versjon, oversatt av Tor Severinsen, kan lastes ned på Helsebiblioteket.no.

SIPS – Strukturert intervju for psykoserisikosyndromer
Den første versjonen av SIPS ble publisert i 1999 av Miller og kolleger i 1999. I 2010 ble en ny versjon av SIPS utviklet av McGlashan, Walsh og Woods i 2010. Den nyeste versjonen ble oversatt i 2013 av Grande, Skryten, Joa, Værnes, Gjermundsen og Larsen ved TIPS, Helse Vest og TIPS Sør-Øst. SIPS inkluderer SOPS – Skala for psykoserisikosymptomer. SOPS brukes for å vurdere tilstedeværelse og alvorlighet av positive, negative, desorganiserings- og generelle symptomer. SIPS og SOPS har tre formål: 1) bekrefte/avkrefte tilstedeværelse av et eller flere av tre psykoserisikosyndromer, 2) måle alvorlighet av risikosymptomer og 3) bekrefte/avkrefte psykose. 

EASE – Examination of Anomalous Self-Experience
EASE-manualen ble utviklet av Parnas, Møller, Kircher, Thalbitzer, Jansson, Handest og Zahavi I 2005. EASE er en symptomsjekkliste for en semi-strukturert, fenomenologisk undersøkelse av forstyrrelser i selvopplevelse. Hensikten er å frembringe gode kvalitative, detaljerte beskrivelser av slike forstyrrelser. En norsk intervjuguide, med tilhørende skåringsark, har blitt laget av P. Møller. EASE er antatt å kunne ha en differensialdiagnostisk relevans for lidelser innen schizofrenispekteret, men anbefales ikke brukt alene som et diagnostisk verktøy. EASE er videre antatt å kunne fange opp sentrale prodromale symptomer, men i motsetning til SIPS inneholder ikke EASE kriterier for å kunne vurdere økt psykoserisiko eller tilstedeværelse av psykose

PRISM-5: Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders
Utviklet av Deborah Hasin med kollegaer tidlig på 90-tallet, og oppdatert til gjeldende DSM-manualer.
PRISM-5 er et semistrukturert diagnostisk intervju basert på DSM-5, og utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.
Når det gjelder psykoselidelser i intervjuet, så kan PRISM vurdere hvilke som er rusmiddelinduserte og følgende primære psykoselidelser: Schizofreni, Schizofreniform lidelse, Schizoaffektiv lidelse, Stemningslidelse med psykotiske trekk, Psykoselidelse på grunn av medisinsk tilstand, Vrangforestillingslidelse, og Kort psykotisk episode.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse tilbyr kurs i bruk av intervjuet:

Det er flere anbefalte behandlingsmetoder for psykoselidelser. På nettsiden psykose-bipolar.no er disse metodene beskrevet. Alle behandlingsmetodene er i samsvar med nasjonal retninglinje:Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

For nærmere beskrivelse av ulike behandlingsmetoder kan vi anbefale seksjonen "Utredning og behandling" på psykose-bipolar.no
Psykose-bipolar.no: "Utredning og behandling" 

 

Visjonen vår er optimal behandling tidligst mulig for pasienter med førstegangspsykose. Vi skal være en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet.

Kompetansetjenesten ble opprettet i januar 2006 og er organisert under Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for forskning og undervisning.
 
TIPS Sør-Øst forholder seg til Helse Sør-Østs Retningslinjer for regionale kompetansetjenester. Vårt mål er at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal tilby den beste behandling, i alle tjenesteledd, for personer med psykose eller mulig psykoseutvikling. Vi vet at tidlig oppdagelse av psykose, og kunnskapsbasert utredning og behandling, har avgjørende betydning for livene til pasientene og familiene deres.

TIPS Sør-Øst arbeider etter en TIPS nettverksmodell som grunnlag for å jobbe kunnskapsbasert med tidlig intervensjon og psykose. Alle som skal bygge opp tidlig intervensjonstjenester, og et optimalt tilbud til pasienter med psykoselidelser, kan få hjelp fra oss.

Vi ønsker at du som er leder eller fagperson skal gi et godt og faglig tilbud basert på nyere kunnskap til dine pasienter. Vi vil bidra til dette gjennom å binde sammen klinisk erfaring, brukerkunnskap og forskning. Anbefalte, kunnskapsbaserte retningslinjer for for utredning, behandling og oppfølging av psykosetilstander ligger til grunn for vår virksomhet.

TIPS Sør-Øst skal være en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet!
 
Kompetanseoppbygging og implementering av kunnskapsbasert praksis er avhengig av gode strukturer og forankring på ledelses- og systemnivå. Ved å ansette TIPS konsulenter i helseforetakene, og å innføre ulike lokale varianter av TIPS modellen, er forutsetningene til stede for å lykkes med dette. Modellen er en del av vår implementeringsstrategi. TIPS konsulentene er kompetansesenterets forlengede arm ut i lokale klinikker, og deres primære oppgave er å bygge nettverk lokalt med TIPS kontakter. Lavterskeltilbud og tidlig intervensjonsstrategier ivaretatt av for eksempel TIPS team er å anbefale.

TIPS konsulenter i regionen – kompetansetjenesten på helseforetakene i Helse Sør-Øst

TIPS Konsulentene har som oppgave å arbeide for gode tjenester knyttet til tidlig oppdagelse og behandling ved psykoser i eget foretak. Å etablere og drive fagnettverk i tillegg til å bidra til vedlikehold og utvikling av kompetanse er også sentrale oppgaver. TIPS konsulentene samarbeider tett med TIPS Sør-Øst om disse oppgavene.

Akershus universitetssykehus

En person som smiler for kameraet


Lill Kristine Bamre
Psykologspesialist
E-post: Lill.Kristine.Bamre[a]​ahu​s.no
Mobiltelefon: ​

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold


Inger Stølan Hymer
Spesialsykepleier
E-post: Inger.Stolan.Hymer[a]so-hf.no
Mobiltelefon: 41 40 75 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestre Viken, Asker DPS 

Portrettbilde av Lene Hunnicke Jensen.


Lene Hunnicke Jensen
Ergoterapispesialist i psykisk helse
E-post: LeneHunnicke.Jensen[a]vestreviken.no
Mobiltelefon: 41 29 13 41
 
Vestre Viken, Drammen

 

 

TIPS konsulent Vestre Viken

   
Mia (Eva Marie) Iversen
Sykepleier med master i klinisk helsearbeid
E-post: Mia.Iversen[a]vestreviken.no
Mobiltelefon: 91 18 97 66

 

 

 

 

Sykehuset Innlandet

Portrettbilde av Hilde Kristin A. Szabo.


Hilde Kristin A. Szabo   
Spesialkonsulent og ergoterapispesialist
E-post: hk.a.szabo[a]sykehuset-innlandet.no
Mobiltelefon: 91 35 04 34

 

 

 

Sykehuset i Vestfold

Portrettbilde av Marit Holter.


Marit Holter
Psykiatrisk sykepleier
E-post: Marit.Holter[a]siv.no
Mobiltelefon: 91 17 08 79

 

 

Sykehuset​ Telemark

Portrettbilde av Ingerid Sauar


Ingerid Sauar
Psykologspesialist
E-post: isau[a]sthf.no
Mobiltelefon (kun SMS) 94 80 22 39

 

 

 

Sørlandet Sykehus

En kvinne med langt hår


Ann-Theres Mosberg Pedersen Solberg
Spesialsykepleier/ casemanager
E-post: Ann-Theres.Pedersen[a]sshf.no
Mobiltelefon: 90 06 77 30

 

Vi gir ut nyhetsbrev 12 til 20 ganger årlig med informasjon om kurs, seminarer, konferanser og informasjon om psykose og tidlig intervensjon. Informasjonen er rettet mot fagpersoner, pasienter og pårørende. Vi trenger samtykke fra deg for å sende ut nyhetsbrev fra TIPS Sør-Øst. Trykk her for å gi ditt samtykke, og for å sikre at vi har riktig e-postadresse:

Meld deg på nyhetsbrevet her

Du kan lese mer om hvorfor vi gjør dette på Datatilsynets nettsider om GDPR

Har du spørsmål kan du kontakte oss på kristine.gjermundsen@ous-hf.no eller på 90 04 91 74.

Personvernerklæring

Du samtykker til at TIPS Sør-Øst kan sende deg inntil 20 nyhetsbrev årlig. Vi i TIPS Sør-Øst kan bare lagre og bruke e-postadressen din til dette formålet. TIPS Sør-Øst kan ikke dele din e-postadresse med andre. Du kan når som helst velge å melde deg av nyhetsbrevet, angitt nederst på hvert nyhetsbrev, i samtykkeperioden. Du kan også når som helst be om innsyn i hvem som har lagret informasjonen om deg, hvor den er lagret, og hvem som har tilgang til informasjonen om deg.

TIPS Sør-Øst har etablert et eget brukerråd, «Idépanelet», som blir involvert på ulike måter i de fleste prosjekter ved tjenesten.

Personer i «Idépanelet» bidrar gjennom blant annet fokusgruppemøter der de gir innspill til ulike prosjekter. Panelet inviteres inn til to faste møter i året. Utover dette deltar den enkelte etter nærmere avtale med prosjektleder og hva de ønsker å bidra med og har kapasitet til.

Vi ser at samarbeid med erfaringspersoner er en avgjørende bidragsyter til hvordan TIPS Sør-Øst utvikler og driver prosjekter og utformer tjenester.

Les mer om hva Idépanelet gjør

Om forskning, fag- og tjenesteutvikling ved TIPS Sør-Øst:

Om forskning:

TIPS Sør-Øst skal initiere nye, klinikknære, eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Viktige forskningsspørsmål vil være blant annet hvordan evidens best mulig kan overføres til klinikk i samarbeid med praksisfeltet, og på hvilken måte teknologisk støtte kan bidra til dette innen helsetjenestene.

Vi samarbeider med relevante forskningsmiljøer i inn- og utland.

Veiledning av masterstudenter​​ og ph.d.-kandidater er sentrale oppgaver relatert til forskningsutvikling.

​Her kan du lese mer om våre forskningsprosjekter

Om fag- og tjenesteutvikling:

 • Systemutvikling: Design og innovasjon av tjenester for psykosepasienter og deres pårørende i hele helsetjenesten.
 • Utvikling av nye kurs i samarbeid med forskning og klinikk.
 • E- læringskurs
 • Utvikle kunnskap om implementering og verktøy til forbedringsarbeid
 • Bidra til utvikling av fagstoff til høgskole/ universitet i samarbeid med interne og eksterne partnere.
 • Bidra til å løfte problemstillinger rundt komorbiditet og differensialdiagnostikk opp mot andre psykiske lidelser; depresjon, angst, rus, traume, personlighetspsykiatri og autismespekter.
 • Løpende evaluering av undervisning, fagutvikling og forsknin

Her​ kan du lese mer om våre utviklingsprosjekter

Aktuelle saker fra TIPS Sør-Øst

  Vil du ha nyheter fra TIPS Sør-Øst?

  Ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt får du informasjon om kurs, seminarer, konferanser og nytt om forskning til din e-post
  Meld deg på nyhetsbrevet vårt her
  Meld deg på nyhetbrevet fra TIPS Sør-Øst

  Har du snakket med pasienten din om www.psykose-bipolar.no?

  Den nye nettsiden www.psykose-bipolar.no er laget av TIPS Sør-Øst i nært samarbeid med Idépanelet vårt som består av personer som har erfaring med å ha vært syke selv. Idépanelet har gitt oss forskere og klinikere innspill og råd om innholdet på denne nettsiden, og de har veiledet oss i forhold til utforming av tekstene vi har skrevet. Innholdet er skrevet til personer som har kommet til spesialisthelsetjenesten for utredning eller behandling av psykose- eller bipolar lidelse. Etter hvert som denne nettsiden har blitt kjent, vet vi at flere klinikere har tatt den i bruk som en del av psykoedukasjonen. Her finnes mange relevante tema som kan være fine å lese og samtale om, nettopp sammen med pasienten din. Vi anbefaler deg å gjøre deg kjent med www.psykose-bipolar.no slik at du også kan bruke den som verktøy i din kliniske praksis sammen med med pasientene. Vi tror at du som kliniker vil få et nyttig verktøy i arbeidet ditt.
  psykose-bipolar.no
  Grafisk brukergrensesnitt
  Sist oppdatert 15.08.2023