Seminarer, kurs og konferanser

TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot tidlig oppdagelse, utredning og behandling av psykoselidelser. Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet. TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

Logo

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

MERK! Ved påmelding til våre kurs og seminarer, gjelder som regel vårt mandat om å være en tjeneste for Helse Sør-Øst. Det betyr at vi må prioritere deltakere fra Helse Sør-Øst.

Deltakere fra andre helseregioner vil kunne få plass dersom det er kapasitet.

TIPS Sør-Øst inviterer til to dagers workshop med Douglas Turkington og Sara Tai 5. og 6. mars 2024. Begge har lang erfaring både som klinikere og forskere innen feltet CBT ved psykose, og er briljante formidlere av kunnskap med praktisk tilnærming.

Se mer informasjon om program og påmelding

FAGTIPS​​ VÅR 2024:​

Seminarer annonseres fortløpende

Fredag 31. mai kl 1200 - 1345. Nettseminar:

"Kognitiv fungering ved schizofreni og bipolar lidelse i et utviklingsperspektiv"

Foreleser: Camilla Flaaten. Hun er utdannet psykolog og har en mastergrad i kognitiv nevrovitenskap. Nylig avla hun en doktorgrad om utvikling av kognisjon og intellektuell fungering ved schizofreni og bipolar lidelse. For tiden jobber hun som postdoktor ved OUS Seksjon for klinisk psykoseforskning.

Nettseminaret sendes direkte via Teams, men vil også legges ut som opptak i etterkant.

PÅMELDING

OPPTAK AV TIDLIGERE SEMINARER:

«Kroppens betydning for selvforstyrrelser ved psykoselidelser»

Selvforstyrrelser forekommer ofte i prodromalfasen til psykoselidelser, særlig i schizofrenispekteret. De kan også ligge under andre typiske symptomer ved disse lidelsene, som vrangforestillinger og negative symptomer. Disse forstyrrelsene i opplevelsen av seg selv ser ut til å handle i betydelig grad om forstyrrelser i hvordan man opplever sin egen kropp. Kroppen, eller deler av den, kan kjennes fremmed og rar. Det kan for eksempel beskrives som om man er på avstand til sin egen kropp og egne kroppsbevegelser, eller som om hele eller deler av kroppen ikke føles som ens egen/egne.

I denne forelesningen vil psykologspesialist/dr.philos Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst forteller mer om disse kroppslige forstyrrelsene og betydningen av disse. Han vil også si noe om teorier for å forstå hvordan slik forstyrrelser kan oppstå, og noen kliniske implikasjoner.  

Opptak ses her

"Oppfølging og samhandling med pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold (TUD)"​
​Maria Anna Løvsletten, psykiatrisk sykepleier/ PhD ved Sykehuset Innlandet vil dele resultater fra sitt doktorgradsarbeidet som peker på ​store utfordringer i hvordan oppfølging av pasienter med tvangsvedtak i egen bolig gjennomføres, og hvordan samhandling mellom helsepersonell fungerer. Løvsletten forsvarte sin doktorgraden våren  2022.

Opptak ses her

"Traume og psykose: utredning og samtidig behandling​"

Dato: 3. mars
Tid: 12.30 - 14.30
Presentasjoner:
Akiah Astral Ottesen​ (PDF)
Harald Bækkelund (PDF​)

Det er økt forekomst av traumatiske erfaringer både i barndommen og i voksenlivet for mennesker med psykoselidelser, og for noen kan selve psykosen gi traumereaksjoner. Mange med schizofreni og psykose kan ha en komorbid PTSD tilstand, men det kan være vanskelig å oppdage dersom dette ikke kartlegges direkte. Flere behandlere kan også vegre seg for å behandle PTSD ved samtidig psykose i frykt for forverring eller manglende evidensbasert behandlingsmetoder. Konsekvensene er at mennesker med psykose kan gå i mange år med aktive symptomer på PTSD uten at dette behandles.  

I denne presentasjonen vil Harald Bækkelund og Akiah Ottesen fra NKVTS gi en innføring i kartlegging og utredning av traumelidelser, og presentere den nyeste forskningen og behandlingsmodeller for traumelidelser ved samtidig psykose. Begge er spesialister i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad i tilknyttede tema. 

"Om utredning ved psykose"

Utredning av personer der det er spørsmål om psykose kan by på utfordringer. Hvordan kan disse utfordringene møtes? 

Foredragsholder: Anne Kristine Nesje Walseth, overlege og seksjonsleder ved Seksjon tidlig psykosebehandling (TPB) ved Oslo universitetssykehus. Hun vil dele sine erfaringer med systematisk praksis for utredning og diagnostisering av personer med psykose. Hun har lang og bred erfaring med utredning og behandling av personer med psykoselidelse.​​​​

"Hvordan lykkes med utredning av psykose i en travel klinikerhverdag?"​

Om psykose og vold

Foredragsholder: Christina Bell er psykiater med lang klinisk erfaring fra sikkerhetspsykiatriske enheter. Hun er i dag ansatt ved Sikkerhetspsykiatrisk enhet B på Gaustad sykehus ved Oslo universitetssykehus.

De aller fleste personer med alvorlige psykiske lidelser utøver aldri vold. Likevel er det en økt risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse. Dette gjelder en veldig liten gruppe, men er likevel viktig fordi det kan få store konsekvenser for personen selv og de rundt. Derfor er det viktig med mer kunnskap om dette

 

Om søvnfortyrrelser
Foredragsholder: Jannicke Fjæra Laskemoen er psykolog og har nylig forsvart sin doktorgrad på temaet søvnforstyrrelser ved psykoselidelser. Hun jobber som psykolog på Allmennpsykiatrisk Poliklinikk på DPS Nydalen ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom de vanligste søvnforstyrrelsene ved psykoselidelser, hvordan disse henger sammen med kliniske symptomer og funksjon, hvilke utfordringer vi står overfor i klinisk praksis og til slutt se nærmer på behandling

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser; forekomst, utfordringer og behandling"
(Del 1)

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser; forekomst, utfordringer og behandling"
(Del 2)


Om rus og psykose

Foredragsholder: Eline Borger Rognli, psykologspesialist med doktorgrad på temaet rus og psykose. Hun jobber som forsker på Seksjon for Klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo Universitetssykehus.

Foredraget vil gå gjennom hva vi vet om bruk av ulike typer rusmidler som risikofaktorer for psykose, med særlig fokus på cannabis og amfetamin. Videre vil skillet mellom rusutløst psykose og primær psykoselidelse diskuteres. Foredraget vil også gi en kort beskrivelse av diagnoseintervjuet PRISM som egnet differensialdiagnostisk verktøy.

Rusmidler og​ risiko for psykose

Grenseoppganger mellom rusutløst psykose og psyk​​oselidelse

Om psykose, selvskading og selvmordsproblematikk
Foredragsholder: Erlend Mork, psykologspesialist/ PhD, TIPS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus.

Et foredrag om selvmord og ulike typer selvskading ved psykoselidelser, samt hvordan behandle og følge opp denne type problematikk.

Psykose og selvd​​​estruktivitet

Om selvforstyrrelse ved psykose

Foreleser: Paul Møller, Dr.med., spesialist i psykiatri, Forskningssjef, leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF

Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

"Om​ selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling"
 

Kurset går over seks dager, alle dager er obligatoriske. Vi prioriterer deltakere fra Helse Sør-Øst. Les mer og meld deg på her

Tid: Onsdag 22. mai Kl. 9.00-15.30
Sted: Digitalt

Kurset er gratis, og har en begrensning på antall deltagere.


KURSET ER FULLTEGNET

NB! Påmeldte fra Helse Sør-Øst blir prioritert. 


Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her

SIPS (Strukturert Intervju for Psykoserisiko-Syndromer) er et verktøy som brukes ved utredning av psykoserisiko og mulig psykoseutvikling. Kurset har til hensikt å gi deltagerne en grunnkompetanse i administrasjon, tolkning og skåring av SIPS, samt styrke kunnskap om risikotilstander. Kurset består av en kombinasjon av forelesning, video av SIPS-intervju, tolkning og skåring av SIPS-intervju i digitalt gruppearbeid, og en plenumsgjennomgang av sentrale symptomer og skåring av disse. Kursholdere er Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist/forsker og Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist/forsker ved TIPS Sør-Øst.

Tekniske krav

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning, som er involvert i utredning av ungdom eller unge voksne, kan også delta. Kurset søkes godkjent av Psykologforeningen og Den norske legeforening.

Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Digitalt PANSS-kurs 28. februar, 2024
Sted: Join eller Teams, beskjed om plattform kommer. 
Kl.: 9.00-15.30

NB! Det digitale kurset er nå fulltegnet og med venteliste

Fysisk PANSS-kurs 18. april, 2024
Sted:  Gaustad Sykehus, Bygg 5, 1. etg, undervisningsrommet
Kl.: 9.00-15.30

Kurset er gratis, og har en begrensning på antall deltagere.

KURSET ER FULLT, KUN PÅMELDING TIL VENTELISTE (fysisk kurs 18. april)

Kursmateriell og digitalt rom sendes ut i god tid før kursdagen.


Meld deg på vårt Nyhetsbrev for oppdateringer her​

Kurset gir en innføring i PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. SCI-PANSS benyttes for å vurdere symptomer knyttet til schizofreni og andre psykosetilstander.

Kurset vil omfatte administrasjon, skåring og tolkning av SCI-PANSS. Det vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et videopptak av et SCI-PANSS intervju med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.

Kursholdere er fagpersoner fra TIPS Sør-Øst

Kurset er primært rettet mot psykologer og leger med utredningsansvar. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning som er involvert i utredning, kan også delta.

Kurset er søkt godkjent av Norsk psykologforening og Den norske legeforening. Det vil bli utstedt kursbevis etter kurset som vil bli sendt på e-post til deltagerne.

Kurset gjennomføres digitalt, og følgende er nødvendig for å kunne delta:

  • Tilgang til PC, Mac, mobil eller nettbrett
  • Stabil internett tilgang
  • Enheten som brukes må ha mikrofon og kamera
  • Bruk nettleseren Chrome. Hvis du bruker Mac eller iPhone, bruk nettleseren Safari
  • Tilgang til Youtube er også nødvendig (for å kunne se undervisningsvideo)

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

 

 

Sist oppdatert 26.01.2024