Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonens hovedoppgave er å sikre den enkeltes pasients rettsikkerhet i møte med det psykiske helsevernet. Kontrollkommisjonen er ikke tildelt noen oppgave i forbindelse med opprettholdelse eller opphør av særreaksjonen dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, men skal føre den vanlige velferdskontrollen og behandle klager etter psykisk helsevernlovens kapittel 4 og § 5-5.

Det er kun domstolene som kan beslutte opprettholdelse av særreaksjonen, jf. straffeloven (2005) § 65, og det er kun påtalemyndigheten eller domstolen som kan beslutte opphør av særreaksjonen.

Kontrollkommisjonen skal føre den vanlige velferdskontrollen, jf. psykisk helsevernlovens § 6-1. I tillegg kan vedtak etter psykisk helsevernlovens § 5-4 jf. psykisk helsevernlovens § 4-10 på vanlig måte påklages til kontrollkommisjonen under gjennomføring av en særreaksjon. De klageberettigede kan også begjære endring i gjennomføringen etter psykisk helsevernloven § 5-5. Dersom den faglig ansvarlige ikke tar begjæringen til følge, kan de klageberettigede ta saken til kontrollkommisjonen som avgjør spørsmålet. De klageberettigede er den domfelte selv, hans eller hennes nærmeste pårørende, samt påtalemyndigheten.

Skal kontrollkommisjonen gjennomføre 3-måneders kontrollundersøkelse?

Etter psykisk helsevernloven § 5-1 er det ikke noe krav om at det skal utarbeides 3 måneders kontrollundersøkelse (etter § 4-9, jf § 3-3) for personer med dom til tvungent psykisk helsevern. De fleste kontrollkommisjoner ønsker likevel å få informasjon om status for domfelte pasienter, slik at kontrollkommisjonen kan utføre den lovpålagte velferdskontrollen. I slike tilfelle kan det være hensiktsmessig å følge samme mal som anvendes for årlige statusrapporter


Det minnes om slik dokumentasjon (erstatning for 3 måneders kontrollundersøkelser) ikke skal redegjøre for om vilkårene for vernet etter psykisk helsevernloven § 3-3 fremdeles er tilstede, da § 3-3 ikke er relevant for de domfelte pasientene.

Forarbeidene om kontrollkommisjonenes rolle og ansvar

Om saksbehandlingen fremgår det følgende av forarbeidene: "§ 6-4 kan heller ikke gjelde uavkortet ved dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, da bestemmelsen omhandler kontrollkommisjonens behandling av saker om etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern. Domstolsbehandling etter § 7-1 er da heller ikke aktuelt. Både spørsmålet om etablering av og opphør av særreaksjonen overføring til tvungent psykisk helsevern, avgjøres etter reglene i straffeloven. Kontrollkommisjonens vedtak om overføringer etter § 5-4 skal imidlertid behandles etter saksbehandlingsreglene i § 6-4." (Ot.prp.nr.11 (1998-1999), s. 165)

Prøvingstemaet for kontrollkommisjoner er angitt i psykisk helsevernlovens § 5-4 første ledd andre punktum. Selv om prøvingstemaet etter § 5-4 er nærmest identisk med prøvingstemaet etter § 4-10, annet ledd annet punktum, er det grunn til å minne om at samfunnsvernet har en særlig vekt i saker etter kapittel 5: "Ellers må det ved tolkningen legges spesielt vekt på at bakgrunnen for oppholdet er samfunnets behov for vern mot nye alvorlige lovbrudd." (Ot.prp.nr. 87 (1993-1994), s. 116)

 

TILBAKE TIL KUNNSKAPSBANK

Sist oppdatert 05.10.2023