Påtalemyndigheten

Under gjennomføring av en dom på tvungent psykisk helsevern har påtalemyndigheten en kontrollfunksjon. Påtalemyndigheten er tillagt denne kontrollfunksjonen av hensyn til samfunnsvernet.

Kontrollfunksjonen viser seg ved at påtalemyndigheten kan klage på overføringsvedtak, jf. psykisk helsevernloven § 5-4 og begjære endringer i gjennomføringen, jf. psykisk helsevernloven § 5-5.

Påtalemyndigheten kan klage på den faglig ansvarliges vedtak om overføring av pasienten fra behandling med døgnopphold til behandling uten døgnopphold, evt. fra en institusjon til en annen. Dette vil ofte dreie seg om overføringer til et behandlingsnivå med friere rammer. Dersom den faglig ansvarlige ikke tar klagen til følge, behandles klagen av institusjonens kontrollkommisjon.

Påtalemyndigheten kan også begjære endringer i gjennomføringen. Det innebærer at påtalemyndigheten kan begjære at pasienten overføres til en annen institusjon, eller til behandlingsopplegg som bedre ivaretar samfunnsvernet. Dersom den faglig ansvarlige ikke vil etterkomme begjæringen behandles begjæringen av kontrollkommisjonen.

Mindre inngripende avgjørelser er fullt ut lagt til den faglig ansvarlige ved institusjonen. Det vil si at eksempelvis avgjørelser om "frigang" og permisjoner ikke er underlagt påtalemyndighetens kontrollfunksjon. Imidlertid kan påtalemyndigheten begjære endring i gjennomføringen, som nevnt over, hvis påtalemyndigheten mener at samfunnsvernet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Det er påtalemyndigheten som vurderer om særreaksjonen skal opphøre eller om saken skal bringes inn for retten, jf. straffeloven § 65.

 

Klagefrist på overføringsvedtak

Ved lovendring i 2006 ble klagefristen ved overføringsvedtak etter psykisk helsevernlovens § 4-10 redusert fra tre uker til én uke. Lovgiver berørte ikke klagefristen etter § 5-4. Koordineringsenheten har derfor lagt til grunn at den alminnelige forvaltningsrettslige klagefrist på 3 uker fortsatt gjelder for særreaksjonen. Helsedirektoratet har kommet til samme standpunkt i rundskriv IS-1/2017. Påtalemyndigheten regner klagefristen på tre uker fra den dagen statsadvokaten mottar vedtaket.

 

TILBAKE TIL KUNNSKAPSBANK

Sist oppdatert 05.10.2023