Faglig ansvarlig for dom til tvungent psykisk helsevern

Den faglig ansvarlige har en sentral rolle og et viktig ansvar for både behandling og samfunnsvern under gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. 

Krav til den faglige ansvarliges kvalifikasjoner

Den faglig ansvarlige for å treffe vedtak skal være lege med relevant spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med relevant praksis eller videreutdanning, jf. psykisk helsevernloven § 1-4. (Som regel menes med dette en psykiater eller en psykologspesialist.) Den faglige ansvarlige skal videre ha tilfredsstillende kunnskaper om helselovgivning med særlig vekt på psykisk helsevernloven, jf. forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 5.

Organisering av den faglige ansvarliges arbeid

Den enkelte institusjon skal sørge for en forsvarlig organisering av vedtakskompetent personell. Loven innebærer med andre ord et minstekrav til kompetanse for den som skal treffe vedtak, men unntar ikke ledelsens ansvar for en forsvarlig organisering av vedtaksfunksjonen.

Organisering av vedtakskompetansen er dermed et ansvar som påhviler den enkelte institusjon. Dette innebærer at kompetansen som faglig ansvarlig ikke følger automatisk av å tilfredsstille kompetansekravene i psykisk helsevernlovens § 1-4. Den faglig ansvarlige må utpekes særskilt. Denne utpekingen gjelder for vedtaksansvar i det psykiske helsevesenet generelt. 

Institusjonen har et selvstendig ansvar for tilrettelegging av rollen som faglig ansvarlig, jf. helsepersonelloven § 16. Her fremgår at "Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter."

Det nevnes at psykologspesialister ikke kan fatte vedtak om medisinering, jf. psykisk helsevernloven § 4-4 og § 4-8 c.

 

Endringer av faglig ansvarlig

Ved endring av faglig ansvarlig skal koordineringsenheten varsles. Mal for endring av ansvarsforhold finner du her

 

Må den faglig ansvarlige være plassert i den samme institusjon som den domfelte oppholder seg ved?

Følgende fremgår av Særreaksjonsutvalgets forslag: "Ansvaret vil ligge konkret hos den faglige ansvarlige ved institusjonen. Dette ansvaret innebærer ikke at den dømte nødvendigvis skal utholde reaksjonen innen denne helseinstitusjonen, men har et ansvar for å bestemme hvordan det tvungne vernet til enhver tid skal gjennomføres." (NOU 1990:5, kap. 3.3)

 

TILBAKE TIL KUNNSKAPSBANK

Sist oppdatert 05.10.2023