Regional poliklinikk for spiseforstyrrelser

Poliklinikken er en del av det regionale tilbudet til barn, unge og voksne med alvorlige spiseforstyrrelser, både anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. Vi har til hensikt å bidra til et helhetlig tilbud i behandlingen.  Enhetsleder på Poliklinikken er Kari Graver.

Vi tilbyr kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser, basert på Fairburns «Cognitive behavior therapy enhanced» (forkortet til CBT-E). Programmet består av en flertrinnsmodell med poliklinisk individualbehandling, poliklinisk dagbehandlingstilbud fem dager per uke, og intensivert behandling med døgntilbud.

Behandlingsprogrammet er tidsavgrenset. For pasienter med anoreksi varer programmet i 40 uker, for pasienter med bulimi og overspisingslidelse er varigheten 20 uker. For enkelte pasienter vil individualterapi være tilstrekkelig, for andre vil det være nødvendig å intensivere behandlingen for å få til endring. Dette gjøres med måltidsstøtte og oppfølging i dagprogram (maksimalt tolv uker) eller døgnopphold (fire til seks uker).

CBT-E legger til grunn at overopptatthet av vekt, kroppsfigur og kontroll over matinntak er viktige opprettholdende faktorer i en spiseforstyrrelse. Behandlingen passer for personer med alle typer spiseforstyrrelser, det vil si anoreksi, bulimi og overspisingslidelse. Pasienten skal være over 16 år, og ha en BMI fra 15 og oppover. Behandlingen er frivillig og det forventes at pasientene er aktive deltakere. Pasientene må være innstilt på å arbeide med de opprettholdende mekanismene, og må derfor inneha motivasjon for endring.

Temperamentbasert Terapi med Støtte (Temperament-Based Therapy with Supports; TBT-S) er en persontilpasset, intensiv terapi som kombinerer hjerneforskning med evidensbasert behandling. TBT-S gir deltakerne praktiske forklaringsmodeller som kan anvendes i hverdagssituasjoner. Behandlingen strekker seg over fem sammenhengende dager, mandag til fredag. TBT-S kombinerer gruppe- og individualterapi med psykoedukasjon og er tilpasset personer over 18 år. Deltakelse i programmet krever at pasienten har med seg minst én (maks. fire) støtteperson (foreldre, søsken, samboer, venn e.l.) som forplikter seg til å delta ved hele behandlingsforløpet.

TBT-S kan være nyttig for alle former for spiseforstyrrelser, men er spesielt rettet mot utfordringer knyttet til angst, «spiseforstyrrelsesstøy» og tvang, og hvor man kan gjenkjenne seg i personlighetstrekk som perfeksjonisme, rigiditet og detaljfokus. Behandlingen er frivillig og det forutsettes at både pasienter og støttepersoner er aktive deltakere i uken.

Krav til deltakelse: Pasientens alder skal være over 18 år, ha en BMI fra 15 og oppover, og ha minst én støtteperson som deltar på hele behandlingsforløpet.

Behandlingskomponenter

 • Psykoedukasjon
 • Verktøy fra dialektisk atferdsterapi (DBT)
 • Øvelser for støttepersoner
 • Måltidsveiledning
 • Erfaringsverktøy
 • Veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog
 • Nevrobiologisk forskningsoppdatering
 • Avtale for tilfriskning og støtte

Fra og med høsten 2024 vil TBT-S kun tilbys som en del av et randomisert kontrollert studie som skal undersøke effekten av behandlingen. Mer informasjon om studien, og hvordan man kan registrere sin interesse for å delta i denne, vil komme på nettsiden i løpet av 2024. For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Kristin Stedal på epost: kristin.stedal@ous-hf.no

 

I behandling av unge med alvorlig spiseforstyrrelse brukes flerfamilieterapi (FFT). Denne behandlingen bygger på Family-Based Therapy, Maudsley modellen , som er en behandlingsform som setter foreldrene til å håndtere sykdommens symptomer. Flerfamilieterapi er en form for gruppeterapi hvor flere familier arbeider i en gruppe sammen.

Familier med barn og ungdom med spiseforstyrrelser opplever ofte å stå ganske alene i en vanskelig situasjon. En spiseforstyrrelse er en skremmende sykdom, og både familie og ungdommen selv kan bli handlingslammet og redde for å gjøre noe som forverrer situasjonen. Et mål med flerfamiliegruppen er å støtte familien til å stole på og videreutvikle sin egen kompetanse. Ved å bringe familier sammen og etablere muligheter for utvekslinger familiene imellom, skaper vi rom for gjensidige erfaringsutvekslinger, drøfting av problemstillinger og diskusjoner om handlingsalternativer og forståelse.

For familiene kan det også være god støtte i å treffe andre familier med lignende erfaringer som kan gjenkjenne situasjoner, bekrefte hverandres opplevelser og støtte hverandre.

Behandlingen har ca. seks måneders varighet. Familiene samles ca. fem ganger i løpet av perioden, dette utgjør totalt til til elleve dager. Den første samling varer i fire dager. Seks til åtte familier deltar i hver flerfamiliegruppe. Tilbudet gis til familier som en støtte til å ivareta omsorgen hjemme og til å kunne benytte det lokale hjelpeapparat i størst mulig omfang. Familier som er tilknyttet lokal BUP søkes til behandlingen gjennom vanlige henvisningsrutiner til sykehuset.

Oppstart for de neste flerfamiliegruppene: 

 • 27- 30.mai 2024 Gruppe 52
 • 28 - 31.10.2024 Gruppe 53

Den første samlingen varer i 4 dager. 6 - 8 familier deltar i hver flerfamiliegruppe. Behandlingen har ca. 6 måneders varighet. Familiene samles ca. 5 ganger i løpet av perioden, dette utgjør totalt 10-11 dager.

Tilbudet gis til familier som en støtte til å ivareta omsorgen hjemme og til å kunne benytte det lokale hjelpeapparat i størst mulig omfang. Familier som er tilknyttet lokal BUP søkes til behandlingen gjennom vanlige henvisningsrutiner til sykehuset.

Tidsfrist for å søke om plass: inntak fortløpende.

I tillegg til behandling er poliklinikkens ansatte involvert i undervisning og veiledning av annet helsepersonell i helseregionen.

Dersom det er ønske om undervisning, må det sendes en forespørsel til: kursRASP@ous-hf.no

 Vedlegg dette skjema til mailen: forespørsel undervisning.doc

Informasjon rundt henvisningen og hva den skal inneholde: 

Generelt om Regional seksjon spiseforstyrrelser(RASP)

RASP er et høyspesialisert klinisk tilbud i Helse Sør-Øst og mottar søknad om behandling fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i regionen. 

Søknad om poliklinisk, dag- og døgnbehandling ved RASP kan sendes når behandling etter gjeldene kliniske retningslinjer i lokalsykehus (BUP/DPS) ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid ved en positiv endring i pasientens tilstand og motivasjon, eller når diagnostikk eller behandling krever særskilt kompetanse.

Dette vil gjelde alvorlig syke pasienter og/eller pasienter som over tid har vist seg å være særlig komplisert å behandle i psykiatrisk/barne- og ungdomspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

RASP sin vurdering gjøres på grunnlag av henvisningen og – ved behov – supplerende opplysninger og/eller utredning ved RASP. 

Målgruppe for RASP

 • Alvorlig SF (F50 i ICD-10) som er forsøk behandlet i spesialisthelsetjenesten.
 • SF (F50 i ICD-10) med alvorlig kompliserende tilleggslidelse (psykiatrisk, somatisk, atferdsmessig).

Hva skal henvisningen inneholde

Formalia:

 • Ansiennitetsdato: når DPS/BUP mottok henvisning.
 • Har pasienten rett til helsehjelp: Ja eller Nei. 
 • Vurdert dato.
 • Frist dato.
 • Helsehjelp innfridd dato.
 • Rettslig grunnlag; § PHL samt dato for når vedtaket er fattet.
 • Status pakkeforløp, Hvilket pakkeforløp og sammendrag forløpet.
 • Ved henvisninger fra avtalespesialister gjør RASP rettighetsvurderingen.
Henvisningstekst:
 • Kort sykehistorie
 • Pasientens livssituasjon
 • Beskrivelse av pasienters spiseforstyrrelse med diagnostisk utredning og vurdering. 
 • Tidligere og nåværende behandling, og vurdering av hvorfor behandlingen ikke har lykkes.
 • Somatisk tilstand med informasjon om sentrale biologiske parametre (beskrivelsen bør ikke være eldre enn 4 uker): BMI, blodprøver, somatisk status.
 • Differensialdiagnostiske vurderinger
 • Oppdatert behandlingsplan
 • Individuell plan
 • Ved søknad om innleggelse må det fremkomme at innleggelse lokalt har vært prøvd. Vi ønsker beskrivelse av hvilken behandling som er gitt og utfallet av den.
 • Ønske og mål for behandlingen ved RASP.

Vurdering

Alle henvisninger som kommer til RASP blir behandlet på et ukentlig inntaksmøte.
Følgende deltar på inntak: Seksjonsleder, enhetsledere, seksjonsoverlege, psykologspesialist og merkantil.
Inntaket vurder henvisningen ut fra de ovenfor nevnte punktene. 
Hvis behandlingstilbudet lokalt ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid, og pasienten vurderes å kunne nyttiggjøre seg behandling ved Rasp, inviteres pasienten og henviser evt andre aktuelle (f.eks. familie og eller samarbeidspartnere) til et eller flere informasjons- og vurderingsmøter med RASP. 
Etter vurderingsmøtene fattes det en beslutning i enhetenes inntaksmøte om et eventuelt tilbud ved RASP.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 37 Inngang A.

Henvend deg i ekspedisjonen i 3. etg. Ekspedisjonen er åpen mellom kl 08.00 og kl 15.30. Det er et venterom i tilknytning til ekspedisjonen.

Bygg 37 inngang A som er et murbygg i fem etasjer med balkonger helt i enden.

Ullevål sykehus Bygg 37A

Kirkeveien 166

0450, Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kaféen Espresso House.

Åpningstider:

 • Mandag til fredag: 08.00–17.00.
 • Lørdag: 10.00–14.00.

Avvik kan forekomme – se apotekets egne nettsider.

Kontakt:

Telefon: 23 20 52 00
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Det er internettilgang på de fleste byggene og sengepostene på Ullevål. Forhør deg der du skal på time, eller legges inn. Du må ha med eget datautstyr. Ansatte kan hjelper deg med kode for tilgang, hvis det kreves kode.

Biblioteket (1. etasje i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr tilbyr gratis WIFI og har fire stasjonære PC-er der du kan surfe, søke i databaser, ta utskrifter, kopiere og skanne. Her kan du også låne både faglitteratur, skjønnlitteratur, bøker og andre medier og samtidig få hjelp og søkeveiledning av våre spesialbibliotekarer.

Foto og sosiale medier

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

​Hovedinngangen, bygg 4

Kiosken:

 • Mandag til fredag: 07.00–20.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–18.00.

Kantina:

 • Mandag til fredag 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag stengt.

Espresso House ved Kiwi Ullevål​​​

 • Mandag til fredag: 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–17.00.

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2​​​

 • Mandag til fredag: 08.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kantina på Barnesenteret, bygg 9

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé på Kreftsenteret, bygg​ 11

 • Mandag til fredag: 07.30–14.00.
 • Lørdag til søndag:  Stengt.

Kafé ved Blodbanken, bygg 25

 • Mandag til fredag: 07.30–14.30.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé i bygg 37

Blant annet holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her.

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10​

Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10

Mandag til fredag:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Hotellets kafè er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Dagligvarebutikk (Kiwi) på Ullevål sykehus

Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på dagligvarebutikken, som ligger mellom byggene 2 og 11, ved Espresso House og apoteket.

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (byg​g 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn​.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.