Henvisningsmottak

Henvisninger til OUS

 • ​Når du henviser til OUS, bruk elektronisk henvisning dersom du har mulighet til det.
 • OUS tar kun imot E-henvisning på pasienter som har fullt fødselsnummer eller D-nummer.
 • Ved henvisning til flere fagområder må det sendes én henvisning per fagområde.
 • E-henvisning skal KUN brukes til å henvise pasienter. For annen kommunikasjon om pasienter, bruk dialogmeldinger: Dialogmeldinger – Oslo universitetssykehus.
 • Ø-hjelps E-henvisninger må kodes som "Øyeblikkelig hjelp" og skal adresseres på samme måte som elektive henvisninger. 

OBS! Ø-hjelp må også meldes per telefon.

OUS har følgende tjenesteadresser
Tjenesteadresser i OUSOmfatter også
Anestesiologi/smertebehandling 
Arbeidsmedisin 
Barnehabilitering 
Barnekirurgi 
Barnesykdommer 
Blodsykdommer 
Bryst- og endokrinkirurgi 
Brystdiagnostikk 
Endokrinologi
 • Benskjørhet
 • Sykelig overvekt
 • Forebyggende hjertemedisin
Fordøyelsessykdommer
 • Gastroskopi
 • Koloskopi
 • Anal lab
 • PH-måling
Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Tverrfaglig ryggbehandling
 • Rehabilitering etter hodeskader
Gastroenterologisk kirurgi
 • Rektoskopi
Geriatri
 • Hukommelsespoliklinikk Slagpoliklinikk
 • ME/CSF senter
Gynekologi
 • Pakkeforløp gynekologisk kreft
 • Infertilitet
Hjertesykdommer 
Hud- og veneriske sykdommer 
Indremedisin
 • Diagnostisk pakkeforløp kreft
Infeksjonsmedisin 
Karkirurgi
 • Lipødem
Kjeve- og ansiktskirurgi 
Lungesykdommer
 • Pakkeforløp og thoraxmøte knyttet til kreft i lungene
Medisinsk genetikk 
Nevrokirurgi 
Nevrologi
 • Epilepsi (spesielt for SSE)
 • Kjønnsinkongruens (over 18 år)
 • Nevrofysiologi
 • Pakkeforløp CNS kreft/hjernekreft
Nyresykdommer
 • Hypertensjon
Obstetrikk
 • Fødende
 • Fostermedisin, Duotest
Onkologi
 • Palliativ behandling
Ortopedisk kirurgi
 • alle aldersgrupper, også barn
Plastikkirurgi 
Psykisk helsevern for barn og unge 
Psykisk helsevern for voksne
 • Døvblindhet
Revmatologi 
Rus- og avhengighet 
Thoraxkirurgi 
Urologi 
Voksenhabilitering
 • Nevrohabilitering, herunder cerebral parese, psykisk utviklingshemning, epilepsi i målgruppen, autismespekter, tidlig ervervet hjerneskade
Øre-nese-halssykdommer 
Øyesykdommer 
 • For henvisninger til transplantasjon, velg fagområdet transplantasjonen gjelder:
  Hvis det gjelder for eksempel hjertetransplantasjon, velges tjenesteadressen «Hjertesykdommer».
 • Angi i henvisningsteksten den enheten i sykehuset som pasienten søkes til, dersom dette er kjent.

Henvisningene adresseres på samme måte som andre henvisninger.
Velg tjenesteadressen som henvisningen passer inn under.

Angi i henvisningsteksten den enheten i sykehuset som pasienten søkes til, dersom dette er kjent.

For mer informasjon rundt nasjonale og regionale tjenester, se følgende:
Nasjonale og regionale tjenester – Oslo universitetssykehus

For pasientrelatert dialog om en henvisning, bruk dialogmelding:
Dialogmeldinger – Oslo universitetssykehus

Papirhenvisninger sendes til følgende postadresse i Oslo universitetssykehus:

Oslo universitetssykehus
[Velg en tjenesteadresse ved OUS]
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo


NB:

 • Pasientens for- og etternavn samt 11-sifret fødselsnummer må fremkomme på alle dokumentsider (inkludert for- og bakside på dobbeltsidige utskrifter).
 • Angi hastegrad på alle henvisninger.
 • Hastegrad «Pakkeforløp» merkes særskilt på konvolutten.

Henvisninger til radiologi og nukleærmedisin sendes i posten.

For henvisere som ikke finner henvisningsskjemaet i egen EPJ:
Henvisning radiologi og nukleærmedisin OUS

Postadresse:

Oslo universitetssykehus
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Henvisning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Åpningstidene er klokken 09.00–14.30. 

Telefon: 23 07 54 88.

 • Telefonen er åpen for fastleger, helsepersonell internt og ved andre sykehus.
 • Telefonen skal være til hjelp for helsepersonell i forhold til pasientrettet dokumentasjon og henvisninger som er sent til OUS.
Sist oppdatert 22.01.2024