Nasjonale og regionale tjenester

Nasjonale tjenester er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester, nasjonale kompetansetjenester, nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre i spesialisthelsetjenesten. Tjenestene skal spre kompetanse og samarbeide tett med fagmiljø i alle regioner. Oslo universitetssykehus har i tillegg regionale kompetansetjenester.

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester skal gi helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte medisinske behandlingen. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester innebærer en sentralisering av behandlingen til ett eller to steder i landet og skal bidra til helsemessige gevinster og mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av høy kvalitet, samt bedre kostnadseffektivitet.

Nasjonale kompetansesetjenester

Nasjonale kompetansetjenester skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde for høyspesialisert medisin. I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten. Nasjonale kompetansetjenester er etablert for å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene og å levere dem så trygt som mulig, gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innen en rimelig tidshorisont. 

Nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk  

Etter avvikling som nasjonal tjeneste, kan kompetansetjenester videreføres som et kvalitets- og kompetansenettverk utenom regelverket for nasjonale tjenester. Kvalitets- og kompetansenettverk skal bidra til å videreføre fagmiljø som er bygget opp. Nettverkene skal forankres i de regionale helseforetakene (RHF-ene), som i fellesskap har ansvar foroppretting og avvikling av nettverkene. Kvalitets- og kompetansenettverk har en varighet på fem år med øremerket tilskudd.

Nasjonalt senter 

Nasjonale kompetansetjenester som har oppfylt sitt formål skal avvikles som kompetansetjenester. Noen kompetansetjenester blir videreført som nasjonale sentre. Nasjonale sentre er forankret i alle regioner. Mandatet til de nasjonale sentrene er forankret i interregional fagdirektørmøte. Sentrene har en referansegruppe med deltakere fra alle regioner og brukerrepresentasjon.​ Nasjonale sentre har en varighet på fem år med øremerket tilskudd.

Regionale kompetansetjenester

Oslo universitetssykehus har ansvaret for etablerte regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst. De regionale helseforetakene kan etablere og avvikle regionale funksjoner og kompetansesentre.

Oslo universitetssykehus har i tillegg tjenester som i stor grad benyttes som kompetansesenter både regionalt og nasjonalt uten å ha formell status som kompetansetjeneste. Eksempel på dette er Hormonlaboratoriet​ som benyttes som referanse av mange laboratorier i Norge.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som fatter vedtak om etablering, lokalisering og avvikling av de nasjonale tjenestene og alle tjenester skal derfor rapportere årlig om virksomheten som grunnlag for videreføring eller avvikling. 

Om nasjonale tjenester, på Regjeringen.no

Veileder med norske og engelske navn på alle nasjonale tjenester

Se årsrapporter for de nasjonale tjenestene t.o.m 2023 

Se årsrapporter for de nasjonale tjenester f.o.m 2023 

Nasjonale og regionale tjenester ved Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst

Det er opprettet en stabsfunksjon som skal støtte alle nasjonale og regionale tjenester ved Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Hensikten med etableringen er å styrke oppfølging og forbedre nasjonal samordning av nasjonale tjenester, nettverk og sentre. Denne funksjonen er lagt til Oslo universitetssykehus.

Kontaktinformasjon: nasjonaletjenester@ous-hf.no  
For mer informasjon om nasjonale tjenester, se vårt felles nasjonal side her.

Sist oppdatert 06.06.2024