Medisinsk kvalitets- og forskningsregister – psykisk helse og avhengighet - Oslo universitetssykehus

Psykisk helse og avhengighets - registeret

Se for deg kunnskap som et puslespill bestående av mange biter. Hver av disse bitene er informasjon om ulike forhold som har med psykisk helse å gjøre. I Psykisk helse og avhengighetsregisteret på Oslo universitetssykehus (PHA-registeret) skal vi samle inn og sortere informasjonsbitene. I PHA-registeret får forskere samlet mye informasjon de trenger for å finne svar på spørsmål vi har om psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser. Informasjonen skal også benyttes av de som jobber med å øke kvalitet på tjenestene på Oslo universitetssykehus. Slik skal registeret gi bedre helsetjenester.

Hender som griper en puslespillklode
Illustrasjon med hendene til helsepersonell som holder et puslespill. Bildet illustrerer PHA-registeret som informasjonsbiter, der bitene til sammen danner et bilde av helsetjenesten klinikken tilbyr. Bilde fra Shutterstock

Om PHA-​registeret​

PHA-registeret ved OUS er et helseregister hvor helseopplysninger blir lagret systematisk. Dette helseregisteret er et forsknings- og kvalitetsregister.
 
Registeret skal brukes til forbedring av kvaliteten på helsetjenester og til forskning på psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser. I begge tilfeller er formålet å bidra til bedre helsetjenester.
 
Mennesker med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser utredes og behandles ved Oslo universitetssykehus (OUS) på Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA). I registeret vil vi samle opplysninger om alle pasienter som mottar behandling her. Det gjelder både døgnbehandling og poliklinisk oppfølging. 
 

Kontaktinformasjon

Felles e-postadresse for registeret: PHA-registeret@ous-hf.no​
Prosjektleder for etablering av PHA-registeret​: forskningskoordinator Thomas Bjella
Registerkoordinator: forskningskoordinator Marit N. Olsen
Prosjektarbeider: Tord Ulbrandt Thoresen 
 
Ta gjerne kontakt hvis det er noe du ønsker å spørre om.

Bakgrunnen for å opprette PHA-registeret er at det er et stort behov for mer kunnskap om psykiske lidelser , rus- og avhengighetslidelser og om hvordan de best bør utredes og behandles.
 
Informasjonen i registeret skal brukes til å se på og vurdere kvaliteten på tilbudet som gis i dag og hva vi kan gjøre bedre i fremtiden.​ Da trenger vi vite mer om hvordan dagens tilbud fungerer. Vi skal derfor registrere behandlingsaktivitet i Klinikk psykisk helse og avhengighet. 
 
Registeret skal også inneholde avidentifisert informasjon om enkeltpersoner som mottar tjenester fra klinikken. Navn og fødselsnummer erstattes med en kode i registeret. På den måten er identiteten til deltakere beskyttetet.  
 
Med økt kunnskap om dagens tilbud og om dagens pasienter, lærer vi mer om psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser, hvilke typer behandling som kan gis og hvilken behandling som er den beste. 
 
Vi samler derfor inn data som skal brukes til forskning og til bedre helsetjenester. 

Hovedmålet med registeret er bedre helsetjenester til personer med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser. 
 
I registeret samles informasjon på en systematisk måte. Denne informasjonen blir et grunnlag for forskning og kvalitetsarbeid. 

​Registeret skal bidra til å​

 • ​Kartlegge forekomst og årsaker til samtidige psykiatriske og somatiske (kroppslige) tilstander hos mennesker med psykiske lidelser
 • Fremskaffe ny kunnskap om underliggende årsaker til psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser
 • Kartlegge hvorvidt behandlingen som gis er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer

 

Mål med registeret

For personer med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser skal registeret bidra til
 
 • bedre utredning
 • bedre og mer individuelt tilpasset behandling 
 • bedre retningslinjer og anbefalinger 
 • økt kunnskap om underliggende årsaker
 • god forskning om diagnostikk, risikofaktorer, forløp og behandling
 • at mennesker med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser får systematisk utredning og riktig diagnose 
 • kvalitetssikring av behandlingsforløpene i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) 
 • kunnskap i utarbeiding av nye retningslinjer innen psykisk helsevern 
 
 

Forskning

Forskning er viktig for å avdekke muligheter for å utvikle bedre behandling og bedre helsetjenester. Andre sykehus og forskere, både i Norge og i andre land, kan sitte med kunnskap som er nyttig for våre helsetjenester. Derfor har PHA-registeret også som formål å:
 
 • være en god informasjonskilde for forskningsprosjekter  
 • stimulere til forskningssamarbeid, nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ha et godt og oversiktlig register med god datakvalitet

Under er eksempler på variabler som vil bli tatt med inn i PHA-registeret:
 
 • Opplysninger om selve helsekontakten; innleggelse og utskrivelse, varighet av helsekontakten, hvilke(-n) avdeling(-er) som har hatt oppfølgingen, type behandling og medisiner
 • Opplysninger om sosiale forhold; for eksempel sivil status, utdanning og arbeidsforhold
 • Opplysning om sykdom: diagnoser innenfor psykisk helse og fysisk helse
 • Opplysninger fra kartleggingsinstrumenter som er brukt i utredning eller diagnostisering: Eksempler; kartlegging av depresjon, mani, psykose, kognisjon, symptomer, rusmiddel- og alkoholbruk
 • Opplysninger om personens egen vurdering; eksempelvis vurdering av egen funksjon og vurdering av behandlingen/helsehjelpen/oppfølgingen 
 
Variabler er under utarbeiding. Avsnittet blir oppdatert. 

Flere ulike opplysninger fra behandling og utredning blir registrert i PHA-registeret. 

Forskere og kvalitetsarbeidere har mange spørsmål de ønsker å finne svaret på. For eksempel: Hvordan kan man forebygge psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser, hva forårsaker dem, hvordan får man riktig diagnose og hva er en god behandling og oppfølging? 


For å kunne gi svar på disse spørsmålene er det behov for kunnskap og opplysninger om flere forhold. Registeret skal derfor inneholde opplysninger om:

 • ​diagnose
 • kognisjon 
 • behandling​
 • fysisk helse 
 • psykisk helse
 • sosiale forhold
 • bruk av legemidler og rusmidler
 • personens egen vurdering av helse og av behandling, fra spørreskjema

Opplysningene i PHA-registeret vil bli trygt ivaretatt i en sikker database fra Medinsight. Det er et godkjent registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell. Gode sikkerhetsrutiner gjør at opplysningene holdes ukjente for personer som ikke skal ha tilgang.  

Navn og fødselsnummer erstattes med en kode i databasen. På den måten er identiteten til deltakere beskyttet.  

 

Forskerne vet ikke hvem deltakerne er

Norsk lovgivning stiller strenge krav for å beskytte personvernet. De som skal forske på dataene fra registeret vet derfor ikke hvem dataene kommer fra. Forskerne undersøker materiale fra mange personer samtidig for å se etter sammenhenger og et større bilde.  

Derfor vil det ikke være mulig å gjenkjenne personer verken i selve forskningen eller i formidlingen av resultatene. ​​

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus er dataansvarlig for personopplysninger og helseregistre som er opprettet i foretaket. Administrerende direktør har ansvaret for at lagring og forvaltning av helse- og personopplysninger gjøres med nødvendig sikkerhet. Administrerende direktør er også ansvarlig for at registeret følger de til enhver tid gjeldende lovregler.

Arbeidsgruppen som jobber med etableringen av PHA-registeret består av følgende deltakere: 
 
 • ​Tove Linn Holte, brukerrepresentant og nestleder i brukerrådet i klinikk PHA OUS,​​ (SPISFO)
 • Anne Kristine Nesje Walseth, seksjonsleder og overlege ved Seksjon tidlig psykosebehandling
 • Ingrid Dieset, overlege på Akuttpsykiatrisk avdeling, prosjektleder for etablering av PHA-registeret
 • Julie H Evensen, overlege og koordinator Nydalen DPS
 • Marit N Olsen, forskningskoordinator, Forskningsressursteam, Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), PHA​
 • Thomas Bjella, forskningskoordinator, Forskningsressursteam, FIA, PHA​, prosjektleder
 • Trine Vik Lagerberg, avdelingsleder FIA, PHA
 • Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, NKUP  
 
Disse deltakerne bistår også arbeidet: 
 • Petter Andreas Ringen, klinikkleder PHA
 • Cecilie Busch, rådgiver/brukerkonsulent, Seksjon for psykoseforskning, OUS

Oppdatert mail 2024

Forskningsressursteam (FRES)
PHA-registeret  har vært sak i ledermøte i juni 2023 og er vedtatt. I samme møte ble det vedtatt å opprette et Forskningsressursteam som skal drifte registeret.
 
Forskningsressursteamet er en nyetablert støttefunksjon i klinikken. Teamet har som hovedoppgave å etablere klinikkens eget helseregister, PHA-registeret. På sikt skal teamet også sørge for viktige støttefunksjoner for infrastruktur, kvalitet og sikkerhet i forskning. Det skal yte forskningsstøtte for klinikken som ikke er dekket i den regionale Forskningsstøttefunksjonen.
 
Forskningsressursteamet er organisert under Forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA), og skal drifte PHA-registeret i det daglige. Teamet er klinikkbredt, det skal arbeide inn mot hver av de kliniske avdelingene.
Forskningsressursteamet består i dag av to forskningskoordinatorer og en prosjektmedarbeider.
 
Vedtekter og protokoll
Arbeidsgruppen til PHA-registeret har utarbeidet vedtekter og utkast til protokoll for registeret. Disse skal til behandling i klinikkledelsen i møte 15.mai.
 
Variabler
Et forslag til de første variablene, informasjonsbitene i registeret, er utarbeidet. Disse variablene er under programmering hos Medinsight, leverandøren av databasen registeret skal ligge i. Det er nødvendig å prøve ut hvordan databasen til i registeret fungerer. 
 
Styringsstruktur

Klinikkledelsen for Klinikk psykisk helse og avhengighet er styret til registeret. Det skal også opprettes to fagråd for det kommende registeret; ett fagråd for kvalitetsregisteret og ett fagråd for forskningsregisteret.

 

Samtykkeregister
Det er opprettet et samtykkeregister for PHA-registeret. Samtykker lagres elektronisk i Medinsight, en godkjent programvare for OUS. Løsningen gir oversikt over samtykkestatus for deltakere fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA). Fem enheter i PHA har allerede fått opplæring i elektronisk lagring av samtykker i Medinsight.
 
Samtykke
Det er ønskelig at alle personer over 18 år som får behandling eller oppfølging i Klinikk psykisk helse og avhengighet får muligheten til å delta i forskning. Det gjelder også deltagelse gjennom registeret.
 
For å delta kreves det et samtykke fra deltakere. Samtykkeskrivet finnes i tre versjoner til nå. En original versjon på norsk, en versjon med forenklet språk på norsk, samt et engelsk samtykkeskriv er tilgjengelig for personer som ikke har norsk som sitt morsmål. 
 
I dag innhentes samtykker i papirform. Vi undersøker også hva som skal til for å tilby elektronisk signering av samtykke.
 
Det vil etter hvert også legges til rette for at barn og ungdom under 18 år kan delta.
 
Rekruttering av deltakere
Akuttpsykiatrisk avdeling, Psykosomatikk/CL-voksen poliklinikk og Seksjon for tidlig psykosebehandling er i gang med å inkludere deltakere gjennom å etterspørre samtykke til å bli med i registeret. 
 
Utprøving av register og database
Vi skal utvide registeret gradvis. Det må avklares hvilke avdelinger/seksjoner/enheter som skal være de første til å teste ut registeret. Etter hvert skal registeret omfatte alle avdelinger i PHA. Planen er at de ulike avdelingene kobler seg på registeret ett etter ett.
 
Automatisk innhenting av informasjon
Vi ønsker at registeret skal ha automatisk innhenting av informasjon der det er mulig. Arbeidsgruppen undersøker derfor hva som kan innhentes automatisk og hvordan det kan gjøres. Det kan for eksempel gjelde for pasientrapporterte data. Det er når personer selv vurderer sin erfaring med og opplevelse av helsetjenesten (PREM) og selv rapporterer om sin helse og livskvalitet (PROM).
 
Forskningsregister før kvalitetsregister
Først vil registeret være et samtykkebasert forskningsregister. Vi jobber også med å etablere et kvalitetsregister.

Det er utarbeidet vedtekter for registeret, som er behandlet i styremøte i registeret i mars 2024.

Et utkast til protokoll for registeret er utarbeidet.
 
Protokollutkastet er diskutert med Forskningsstøtte og skal behandles i styremøte i registeret.
​​
 

Forsknings​​regist​​​eret​

PHA-registeret er et todelt register. Det skal bestå av et forskningsregister og et kvalitetsregister. Her beskrives det hvem som inngår i forskningsregisteret.​ 
 
​Vi ønsker at alle voksne pasienter som utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal bli spurt og få tilbud om å delta i forskningsregisteret. Det er frivillig å delta i dette registeret, og det krever samtykke fra den enkelte for å delt​a.
 
 
Hvorfor får pasienter tilbud om å delta i forskning og helseregistre?
Alle helseforetak er kunnskapsinstitusjoner. De skal ha pasientrettet forskning som er en del av sin virksomhet. Forskningen skal gi ny kunnskap som vil lede til bedre diagnostikk, behandling og forebygging av sykdom. 
 
Internasjonalt er det også økende oppmerksomhet om forskning som en integrert del av pasientbehandlingen. Også i andre land er det et mål å tilby alle pasienter som har ønske om det, mulighet til å delta i forskning og kliniske studier. Noen har det også forankret i lovverket.
 
Forskning gjennom helseregistre gir oss mulighet til å følge med på helsetilstanden i befolkningen, studere kvalitet på behandling, finne årsaker til sykdom samt planlegge og styre helsetjenesten (Fra stortingsmeldingen om legemiddel og kapitlet om Forskning og innovasjon).
 
 
Å delta i forskning kan derfor være en måte å påvirke behandling for dagens og morgendagens pasient.

For å delta i forskningsregisteret kreves det et samtykke. Pasienter blir spurt om de vil samtykke til at opplysninger om dem, om behandling og utredning, kan inngå i registeret. 
 
For å delta signerer deltakere i dag et samtykkeskriv. Det finnes i tre versjoner; et norsk samtykkeskriv, en norsk versjon med forenklet språk og et engelsk samtykkeskriv. 
Vi arbeider også med å kunne tilby elektroniske samtykker. Da kan deltakere både motta og signere samtykket elektronisk. 
 
Pasienter med redusert eller manglende samtykkekompetanse kan i visse tilfeller inngå i registeret, for eksempel ved at pårørende eller en verge gir et stedfortredende samtykke. I disse tilfellene får både pasient og pårørende eller verge informasjon om registeret før de bestemmer seg.
 

Samtykkeskrivet - Frivillig å delta

Det er frivillig å delta i forskningsregisteret. For å bidra trenger vi derfor ditt samtykke til det.

Her kan du se eksempler på hvordan de tre samtykkeskrivene ser ut:

Norsk samtykkeskriv (PDF)

Norsk tilpasset samtykkeskriv med forenklet tekst (PDF)

Engelsk samtykkeskriv (PDF)

Lagring av samtykkeskrivet

Samtykket lagres elektronisk i en godkjent lagringsløsning for samtykker hvor bare autoriserte personer har tilgang. Samtykket lagres et annet sted enn data fra deltakerne. 

Det er frivillig å delta i forskningsregisteret. Ved å delta kan du påvirke behandlingstilbudet til morgendagens pasient.

Du kan når som helst og uten begrunnelse trekke tilbake samtykket ditt. Om du velger å delta eller ikke, vil ikke få noen følger for deg eller ditt behandlingstibud ved sykehuset i dag. 

 

Du kan trekke tilbake ditt samtykke på flere måter, for eksempel ta kontakt med

 • helsepersonell på sykehuset
 • oss i registeret på PHA-registeret@ous-hf.no​ 
 • den som står oppgitt som kontaktperson på samtykkeskrivet ditt
 • oss på telefon 23 02 73 50

Ikke send sensitiv informasjon om deg selv i en e-post. Skriv heller telefonnummer i e-posten og be oss om å ringe deg. 

Du er også velkommen til å gi oss en tilbakemelding på hvordan vi kan forbedre oss.

 

 

​Informasjonen i forskningsregisteret skal brukes som grunnlag for framtidig forskning gjennom flere ulike forskningsprosjekter, først og fremst ledet av OUS. Alle forskningsprosjekter som søker om å få bruke informasjon fra registeret skal omhandle psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser.  ​
 
Hva studiene innebærer for deltakere, hvilke temaer forskerne undersøker, hvilke forskningsmetoder de bruker og hvor lenge studiene varer, vil være forskjellig fra studie til studie. 
 
Alle studier må være godkjente før forskere får tilgang på informasjon fra registeret. Se avsnittet Forskning krever godkjenning under.
 
 
 

Oversikt over forskningsprosjekter

 
Vi vil legge ut informasjon på denne nettsiden om forskningsprosjekter som springer ut fra PHA-registeret.
 
Du finner også informasjon om prosjekter som bygger på bredt samtykke på nettsiden til NORSMI biobank under Prosjekter/aktiviteter.
 
Du kan også henvende deg til PHA-registeret for mer informasjon. Send e-post til PHA-registeret@ous-hf.no

 

Her kan du se prosjekter og aktiviteter som henter data ut fra PHA-registeret:

AkuSleep
 • ​Tilhørighet: Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS, Psykoseenhet 3
 • Prosjektstatus: Avsluttet prosjekt
 • Type prosjekt: Forskningsprosjekt på ett studiesenter
 • Nettsidelenke: Fokus på søvn ved Akuttpsykiatrisk avdeling
 • Kontaktperson: Ingrid Dieset
 • Telefonnummer: 913 71 516
GenSUD: Unlocking Genetic and Trajectory Insights into Substance Use Disorders through Extensive Biobank Sampling  
 • Tilhørighet: Rusakuttmottaket
 • Prosjektstatus: Under planlegging
 • Type prosjekt: Forskningsprosjekt på flere studiesentre
 • Kontaktperson: Astrid Bjørnebekk
 • Om prosjektet: Prosjektets hovedmål er å forbedre vår forståelse av årsakene til rusmiddellidelser. Vi har et spesielt fokus på sammenhenger mellom psykiske og kroppslige lidelser, samt genetiske faktorer.

 

Krisepakke - Ullevålsmodellen for behandling av pasienter i krise

Forskerne får kun tilgang til avidentifiserte data og tallmateriale fra mange deltagere.
 
Forskere som bruker data fra forskningsregisteret, får dermed ikke vite hvilke personer dataene gjelder. Derfor vil det heller ikke være mulig å gjenkjenne deltakernes identitet verken i forskningen eller når resultater av forskningen formidles.

Forskere må ha godkjenning før de kan gjøre studier med informasjon fra forskningsregisteret.
 
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, må godkjenne alle forskningsprosjekter som skal bruke informasjon fra forskningsregisteret. 
Avhengig av forskningsprosjektene, kan det også kreves godkjenning fra andre instanser i tillegg. For eksempel Norsk senter for forskningsdata​ (NSD) eller Statens legemiddelverk​, samt godkjenninger i institusjonen(-e) som forskningen knyttes til.
 
 

Hvor hentes informasjonen til registeret fra?

Opplysninger om deltaker og behandling
Først må deltakeren gi sitt samtykke. Deretter kan informasjonen til registeret hentes både fra registreringer gjort av helsepersonell i vanlige journalopptegnelser og også eksempelvis spørreskjemaer besvart av personen selv. 
 
Helseregistre
I tillegg kan registeret hente informasjon fra nasjonale registre, for eksempel Fødselsregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister, Norsk pasientregister og det kommende nasjonale kvalitetsregisteret psykisk helsevern voksne​ og Pleie og omsorgsstatistikk. ​Her finner du en oversikt over offentlige helseregistre​​​​ (helsenorge.no). ​​
 
Prøver og analyser
Dersom en studie får REK-godkjenning til det, kan også forskerne be om å undersøke rester fra prøver og analyser som er tatt i forbindelse med sykehusoppholdet. 
Deltakeren kan også få et spørsmål om de vil​ gi en blodprøve, urin eller annet biologisk materiale til forskningen.
 
Deltakeren velger selv om hen svarer ja eller nei til dette.
 
 

​​PHA-regist​​eret er et kommende register. Derfor vil denne nettsiden jevnlig oppdateres. ​
 
Har du innspill til nettsiden? Da kan du kontakte forsknings​koordinator, Marit N Olsen.​​


Sist oppdatert 16.05.2024