Fokus på søvn ved Akuttpsykiatrisk avdeling

Vi vil prøve ut kognitiv atferdsterapi ved insomni (CBT-I) som behandlingsintervensjon ved en av våre psykoseenheter.

En person med hånden i ansiktet
Foto: Shutterstock

Søvn er et grunnleggende behov. Hvordan vi sover, påvirker vår psykiske og fysiske helse, vår velvære, vårt følelsesliv, yteevne og vår kognitive funksjon.

De vanligste kjennetegnene ved forstyrret søvn er innsovningsvansker, vansker med opprettholdelse av søvn og tidlig oppvåkning som sammen eller hver for seg virker negativt inn på vår dagliglivsfunksjon. Når slike søvnvansker varer over tid, betegnes de gjerne som Insomni. Mennesker med psykiske lidelser har ofte samtidige søvnvansker som kan medvirke til forsterket og forlenget symptombelastning.

For mennesker med psykoselidelser, er samtidige søvnvansker regelen heller enn unntaket og studier viser søvnvansker hos opptil 80 % av pasienter med psykoselidelse. Det finnes i dag stor kunnskap om hva som fremmer god søvn og en godt etablert og effektiv psykologisk behandling for søvnforstyrrelser. 

Akuttpsykiatrisk avdeling, Ullevål, ble tildelt innovasjonsmidler fra Klinikk psykisk helse og avhengighet til å utvikle og prøve ut behandling av søvnforstyrrelser hos pasienter med psykose. Behandlingsintervensjonen som nå er under utvikling, vil følge prinsipper for Kognitiv Atferdsterapi for Insomni (CBT-I) og bli forankret i det miljøterapeutiske og det psykologfaglige arbeidet i avdelingen. Intervensjonen vil foregå på én av våre psykoseenheter og resultatene fra intervensjonen vil bli sammenlignet med behandlingsresultater fra en lik psykoseenhet som vil tilby «treatment as usual». 

Inklusjonen til studien ble avsluttet våren 2021 og vi jobber nå med analyse av innsamlede data. Hensikten med studien er å se om behandling etter prinsipper for CBT-I lar seg etablere i det miljøterapeutiske arbeidet i en travel avdeling som ellers setter store krav til fleksibilitet og tilpasning til den enkelte pasient i håndtering av akuttpsykiatriske problemstillinger. Videre ønsker vi å se om en slik endring i behandlingstilnærming vil la seg avlese i redusert symptombelastning, raskere tilfriskning, kortere liggetid og opplevelse av øket medvirkning og tilfredshet hos våre pasienter.

Prosjektet er godkjent som en behandlingsintervensjon i REK og vi har som mål å dele resultatene fra studien i forskningsartikler. Prosjektet ledes av overlege Ingrid Dieset og psykologspesialist Erling Andreas Fyhn.

Sist oppdatert 09.05.2023