Varslingstjenesten

Oslo universitetssykehus har opprettet en varslingskanal for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten.

​Oslo universitetssykehus ønsker å være en åpen og ansvarlig institusjon. Sykehuset vil ha ledere og medarbeidere som tar ansvar for verdiene kvalitet, trygghet og respekt i sitt daglige arbeid. Varsling av kritikkverdige forhold og en god og åpen ytringskultur er viktig for sykehuset, både ut fra sykehusets rolle som arbeidsplass, profesjonell kontraktspart og som samfunnsinstitusjon. Eksempler på slike forhold kan være økonomiske misligheter/korrupsjon, mobbing eller trakassering.

Hvem kan bruke varsl​​ingskanalen?

Varslingskanalen kan brukes av sykehusets ansatte og andre eksterne, som for eksempel leverandører, samarbeidspartnere og pasienter.
De ansatte oppfordres til å si fra til nærmeste leder, leder på høyere nivå (eventuelt styret), gjennom sine organisasjoner eller via vernetjenesten. For en ansatt som ikke finner det aktuelt å bruke noe av disse ordningene kan man henvende seg til sykehusets juridisk direktør.

Kontaktin​​​​​formasjon for varsling

Elektronisk melding: varsling@ous-hf.no
Telefon: 22 11 79 57, mobil: 957 07 775
Post: Juridisk direktør, Oslo universitetsykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.

Varsel som gjelder administrerende direktør skal adresseres til Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst på: konsernrevisjonen.varsling@helse-sorost.no

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt. Du kan også velge å være anonym overfor Oslo universitetssykehus, men slik at din identitet kun er kjent for juridisk direktør.

Se plakat om varsling for mer informasjon om varsling i OUS

Sist oppdatert 18.04.2024