Medievakt

Media

Medievakten på Oslo universitetssykehus

medievakt@oslo-universitetssykehus.no +47 99 21 65 50

Velkommen til medieteamet hos Oslo universitetssykehus. Alle henvendelser fra mediene kan rettes til sykehusets medievakt på telefon 99 21 65 50 eller på e-post: medievakt@ous-hf.no  (ikke SMS).

Viktig om hastehenvendelse

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister.

Etter kontortid er ikke medievakten til stede på sykehuset. Derfor bør mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, fortrinnsvis skje i kontortiden (08.00–16.00).

For mediehenvendelser som haster, eller forventes besvart utenfor ordinær kontortid, må du ringe medievaktens nummer 99 21 65 50. Telefonen kan være viderekoblet, vi anbefaler derfor ikke å sende SMS. 

Dette er medievaktteamet ved Oslo universitetssykehus.

Vakthavende medievakt kan treffes på 99 21 65 50. Se informasjon over.

Anders Bayer

Anders Bayer

Spesialrådgiver og medievakt

anders.bayer@ous-hf.no 92 80 41 66
Hedda Holth

Hedda Holth

Kommunikasjonsrådgiver og medievakt

hedda.holth@ous-hf.no 90 14 49 41
Ivar Greiner

Ivar Greiner

Kommunikasjonsrådgiver og medievakt

ivagre@ous-hf.no 90 97 14 17
Dag Kristiansen

Dag Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver og medievakt

dag.kristiansen@ous-hf.no

Medievakten ved Oslo universitetssykehus er et naturlig startpunkt for mange journalister som ønsker informasjon om sykehuset, innspill fra fagfolk eller kommentarer fra ledelsen. Vårt mål er et åpent sykehus, og medievaktene har som hovedoppgave å hjelpe medias representanter med å finne frem i sykehuset og å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom media og sykehusets ansatte. 

Ansvar og beslutningsmyndighet i en sak gir informasjonsansvar

  • Spørsmål om overordnet styring, strategi, politikk eller økonomi behandles og besvares i sykehusets ledelse, enten av administrerende direktør eller en i direktørens stab. Det samme gjelder generelle spørsmål av helsefaglig karakter som omfatter flere klinikker.

  • Faglige spørsmål som avgjøres i klinikkene eller avdelingene besvares av respektiv klinikk- eller avdelingsleder eller den det delegeres til.

  • Oslo universitetssykehus har lang rekke medisinske eksperter som uttaler seg om generelle medisinske spørsmål.

Oslo universitetssykehus gir ikke lenger opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker.

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi har stor forståelse for medias rolle og behov for å informere i saker av offentlig interesse, men sykehuset må ivareta taushetsplikt og personvern. Vi kan derfor ikke gi ut opplysninger om skadeomfang eller tilstand.
Henvendelser om voldsskader og kriminalsaker må rettes til politiet

Ved Oslo universitetssykehus registrerer vi fortløpende uønskede hendelser som oppstår. Dette omfatter hendelser med betydelig skade/død, hendelser med moderat, mindre eller ingen konsekvens, samt andre driftsavvik.

Gå til siden for uønskede hendelser

Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

Les mer om og søk i offentlig postjournal

Profilmanualen til Oslo universitetssykehus følger overordnede nasjonale og regionale retningslinjer. Manualen skal brukes av alle ansatte ved Oslo universitetssykehus. Den skal også brukes av byråer, trykkerier og andre samarbeidspartnere.

Les mer om vår visuelle profil

Navnebruk

Sykehusets navn er Oslo universitetssykehus, og forkortes OUS.

Vi befinner oss på 70 ulike adresser på Østlandet. Hver av de ni klinikkene i Oslo universitetssykehus består av ansatte fra alle de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus. Som hovedregel skal sykehuset kun omtales som Oslo universitetssykehus, eventuelt med navn på klinikk og/eller avdeling i tillegg.

Dersom geografisk beliggenhet er et sentralt poeng i saken, kan gamle sykehusnavn brukes. Pasienter får opplyst gammelt sykehusnavn i innkallingen, slik at de enkelt finner frem. 

Oslo universitetssykehus ønsker å legge forholdene til rette for medienes arbeid, også når det gjelder film og foto. Samtidig skal fotografering og filming alltid gjennomføres på en slik måte at det sikrer pasientenes og ansattes personvern. Forespørsler om fotografering skal i gå via medievakten, se telefonnummer over. All fotografering, filming og tv-opptak på sengeposter, poliklinikker, venteplasser og lignende skal godkjennes av klinikkleder.

Pasienter og pårørende som skal filmes eller fotograferes, skal gi sitt samtykke overfor sykehuset. I noen tilfeller må også fotografer signere taushetserklæring. For barn og pasienter som ikke er i stand til å ivareta egen interesser, må det innhentes samtykke fra foresatte/verge.

Les retningslinjen om fotografering og filming i eHåndboka

Fritak fra taushetsplikten gis av samtykkekompetent pasient. Dersom fritaket gjelder umyndig eller ikke samtykkekompetent person må dette fremgå – og skjema undertegnes av nærmeste pårørende.

Vedlagte skjema må fylles ut

Oslo universitetssykehus bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper: pasienter og pårørende, medier, helsepersonell og den øvrige befolkningen.

Les mer om sykehuset bruk av sosiale medier

Sist oppdatert 18.04.2024