Pralsetinib versus standard behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Om studien

Studien innebærer utprøving av studielegemidlet pralsetinib, også kjent som BLU 667, sammenlignet med effekten av standard behandlingsalternativer for metastatisk (fremskreden) ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Studien vil sammenligne responsen på behandling mellom pralsetinib og standard kombinasjonsbehandling med kjemoterapi ved å vurdere hvordan NSCLC-sykdommen til deltakeren utvikler seg over tid. Studien vil i tillegg gi informasjon om hvordan pralsetinib trenger inn i og forlater blodet og vevet over tid.

Multisenter studie

Denne studien foregår ved flere sykehus. I Norge utføres studien ved Oslo universitetssykehus HF, som er nasjonal koordinerende og ved Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus.

Les mer om studien på www.clinicalTrials.gov

Vitenskapelig tittel

BLU-667-2303 - En randomisert, åpen, fase 3-studie med pralsetinib versus standard førstelinjes behandling for pasienter med RET-fusjonspositiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.06.2020 fram til 31.12.2023

Hvem kan delta?

Denne studien inkluderer pasienter med RET-fusjonspositiv metastatisk NSCLC, som ikke har fått systemisk antikreftbehandling for metastatsik sykdom tidligere.

Pasienter fra hele landet kan henvises fra fastlege eller fra sykehus i Norge til Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for kreftbehandling og Helse Bergen HF.

Hva innebærer studien?

Pralsetinib ble utformet for å behandle pasienter med svulster som har endringer i RET-genet som kan få svulstene til å vokse. Studiedeltaker vil gjennomgå screening og opptak i denne kliniske forskningsstudien basert på RET-genstatus som blir fastslått fra en utprøvende test av tumorvev eller blod.

Dersom du kan delta vil du bli inkludert i én av to behandlingsarmer:

  • Arm A: Pralsetinib: 400 mg pralsetnib én gang om dagen
  • Arm B: Kombinasjon av standard behandlingsalternativer som blir gitt via infusjon eller injeksjon. Hvis studiedeltaker opplever sykdomsprogresjon, kan studiedeltaker i samråd med studielegebytte til arm A.

Videre inkluderer deltakelse at vi innhenter opplysninger om demografi, medisinsk sykehistorie, røyking, medikamentbruk. Vanlige kliniske undersøkelser. EKG. Blodprøver. Eventuelt vevsprøver. Bilder av svulstene dine vil bli tatt med ett eller flere av følgende standard vurderingsverktøy: CT-skanning eller MR. Du vil i tillegg bli spurt om, og skal besvare, spørreskjemaer om livskvalitet og helse.

Det er forventet at det vil ta 4 år å fullføre hele studien. Hvis du velger å delta, kan du bli i studien så lenge sykdommen din er stabil eller forbedres, eller hvis du og studielegen avgjør at det er i din beste medisinske interesse. Det forventes at deltakelsen varer i minimum 6 måneder. Dette omfatter en screeningperiode på opptil 28 dager, en behandlingsperiode av varierende varighet (avhengig av helsen din og velværet ditt, og hvilken behandlingsarm du tilhører) og en oppfølgingsperiode.

Vær oppmerksom

I løpet av studien kan det være du vil oppleve ubehag og risikoer fra pralsetinib og fra studieprosedyrene. Den første kliniske studien av pralsetinib er pågående. Derfor er bivirkningene av pralsetinib for det meste ukjente.

Informasjonen vi får fra denne studien, kan hjelpe oss i fremtiden med å gi bedre behandling til personer med ikke-småcellet lungekreft.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med Dr. Åslaug Helland, tlf. 23 02 66 00 / 22 93 40 00.

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen