Dette jobber vi med

Vi i Nasjonal kompetansetjeneste TSB drifter store satsinger med formål om å fremme fagutvikling og nettverksbygging i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), slik at kunnskap og erfaringer som utvikles ett sted, kan bli delt og komme andre til gode. Satsingene henger sammen og bidrar til å heve kvaliteten på fagområdet TSB i fellesskap med feltet.

Illustrasjon av et tre

​Tre sentrale satsinger for helsefagområdet

Bedret kvalitet på tjenestene i TSB forutsetter tydelig, faglig lederskap. Pasientbehandling skal være kunnskapsbasert og i tråd med myndighetskrav. Mange TSB-ledere utfordres på implementering, omstilling og videreutvikling av kompetanse. Samtidig som pasientbehandlingen skal iveratas på en god og forsvarlig måte. TSB-ledernettverket er en ressurs for ledere på alle nivåer, både i helseforetak og private avtaleparter. 

Målet for TSB-ledernettverket er at det skal bidra til å styrke den enkelte leders evne og mulighet til å lede i TSB ved å være en arena for informasjon om, og erfaringsdeling av, kunnskap som er nyttig i ledelse av TSB.

I nettverket driftes flere aktiviteter: Årlige lederkonferanser, ulike lederutviklingsaktiviteter, samt utgivelse av et skreddersydd nyhetsbrev – «TSB-lederbrevet». I tillegg tilrettelegges det for "nettverk i nettverket", der ledere som er engasjert i de samme utfordringene, kobles sammen på fysiske eller digitale møteplasser.

Se mer informasjon om aktivitetene og andre ressurser for ledere her

En prosjektgruppe leder nettverket sammen med prosjektledelsen ved NK-TSB. Denne består av:

 • Hilde Harwiss, prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Margrethe Aaen Erlandsen, prosjektmedarbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Anders Dalsaune Jansen, Leder i Tyrili
 • Andreas Østvik, Avdelingsleder for Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet ved Nordlandssykehuset
 • Anita Ellefsen, Divisjonsdirektør i Blå Kors
 • Anne Beate Sætrang, Avdelingsleder for Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus
 • Johan Lothe, Leder i Wayback
 • Marius Sjømælingen, Generalsekretær i Barn av rusmisbrukere
 • Randi Mobæk, Avdelingsdirektør for Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Helse Stavanger
 • Unni Korshavn, Avdelingsleder for Krise- og korttidsavdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital​

Organiseringen av tjenester i TSB varierer mellom helseforetakene, og det er et mangfold av tilnærminger og metoder som er i bruk. Få har den fulle og hele oversikten over landets TSB-tilbud. Derfor kartlegger vi dette. Målet vårt er å gi et bedre grunnlag for diskusjonen om videre fag- og tjenesteutvikling, og slik bidra til at TSB blir synlig og tilgjengelig over hele landet. Plattformen TSB i Norge​ inneholder en interaktiv kartoversikt over TSB​, og er et virkemiddel for dette. I tillegg er det et nyttig arbeidsverktøy for henvisere og vurderingsteam.

Vi bygger en struktur for varig kunnskapsdeling og systematisk kompetanseutvikling gjennom TSB-skolen. Gjennom digitale kurs og læringsaktiviteter blir ny og eksisterende kunnskap tilgjengelig for alle i TSB. Målet er et felles kunnskapsgrunnlag for å yte god pasientbehandling.

Les mer om TSB-skolen her

Et eget fagråd følger og rådgir prosessen for å sikre at TSB-skolen utvikles i tråd med helsefagområdets behov og ønsker. Fagrådet er sammensatt av ulik fagkompetanse og består av:

 • Hilde Harwiss, prosjektleder og spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Gerd Helene Irgens, konst. seksjonssjef for Seksjon Klokkarvik ved Helse Bergen
 • Hanne Lorimer Aamodt, enhetsleder for FoU ved Tyrili
 • Hanne Nergård, seksjonsleder for Russeksjon Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haakon Holmberg, fagsjef ved Kirkens Bymisjon, A-senteret
 • Lene Midtsundstad, brukerrepresentant fra ProLAR Nett
 • Martine Kihle Dalsrud, pårørenderepresentant fra Barn av Rusmisbrukere
 • Petra Backer, overlege ved Helse Fonna
 • Roger Harli, avdelingssjef for Fellestjenester ved St. Olavs hospital
 • Åse Marie Gunnerud Håkonsen, spesialrådgiver for ARA, Oslo universitetssykehus

Andre pågående fagutviklingsprosjekter

En betydelig andel av rusavhengige i behandling dropper ut før behandlingen er planlagt avsluttet. Dette får negative konsekvenser både for den enkelte pasient, pårørende og tjenestestedene. Det er dokumentert at det er av stor betydning for den enkeltes tilfriskningsprosess å gjennomføre rusbehandling. Formålet med prosjektet er at flere pasienter med rus- og avhengighetsproblemer gjennomfører behandling i TSB.

En systematisk litteraturgjennomgang av risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling (Brorson m.fl., 2013) er et viktig kunnskapsgrunnlag for prosjektet. Den viser at de fire viktigste risikofaktorene er:

 • Redusert kognitiv funksjon
 • Dårlig behandlingsallianse
 • Personlighetsproblematikk 
 • Ung alder

For å bidra til å forebygge drop-out, har vi utviklet opplæringsmateriell og samlet ressurser om temaet. 

Hindre drop-out fra rusbehandling

Bruk av feedbackverktøy i rusbehandling

​Kognitiv funksjon og rusbehandling

Arbeid med å samle og utvikle kunnskap om temaene unge i rusbehandling og personlighetsproblematikk pågår. ​Prosjektleder er Hilde Harwiss. 

Fokus i helsetjenestene på bruk av anabole-androgene steroider (AAS) er relativt nytt. Det var først i 2013 behandlingsansvaret for denne pasientgruppen ble tildelt TSB. Steroideprosjektet utvikler og formidler kunnskap om behandling av pasienter som bruker AAS, og ble opprettet som et svar på utfordringer mange klinikere opplever i møte med denne bruker-/pasientgruppen.

Prosjektet arbeider for målet om at brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende skal få kunnskapsbasert og god behandling uansett hvor i landet de bor. Prosjektledelsen bistår med veiledning til helsepersonell, brukere, pårørende og andre som ønsker mer informasjon om anabole steroider og behandling.

Aktiviteter i prosjektet er blant annet:

 • Innhente kunnskap gjennom forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer
 • Informasjonssamtaler til brukere og pårørende
 • Utvikle håndbok om anabole-androgene steroider og veiledning i diagnostikk og behandling
 • Drifte et nasjonalt, klinisk nettverk for erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling og forskning
 • Formidle kunnskap om behandling gjennom kurs, seminarer, veiledning og fagstoff
Prosjektledelsen består av Christine Wisløff, Marie Lindvik Jørstad og Ann-Kristin Selmer.
 

Skadelig bruk av alkohol er den tredje viktigste årsaken til tapte friske leveår i Norge. Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 forskjellige sykdommer, i tillegg til ulykker (WHO). I Norge anslår Helsedirektoratet at inntil hver femte pasient i somatiske avdeling er innlagt på grunn av rusrelaterte problemer. 

Hvordan kan sykehus fange opp pasienter med underliggende rusproblemer? Sykehus er en arena for å stille spørsmål om alkohol og andre rusvaner. Nasjonal kompetansetjeneste TSB startet derfor prosjektet Somatisk helse og rus for å utvikle en modell for slike intervensjoner i samarbeid med tjenestene. Prosjektperioden varer fra 2019-2023.

Prosjektet ledes av Merete Taksdal.

Her finner du opplæringsmateriell og andre ressurser om temaet

Et nettverk for deling, dialog og kunnskapsoverføring mellom forskere innen klinisk rusmiddelforskning. Nettverkets formål er å legge til rette for god og relevant rusmiddelforskning, hjelpe i gang ny klinisk rettet forskning og bidra til kommunikasjon og samordning mellom ulike miljøer som driver klinisk rusmiddelforskning.

Nettverket ønsker å oppmuntre studenter/unge forskere til å gå i gang med klinisk rusmiddelforskning. Nettverket har ett møte i semesteret, i tillegg til løpende dialog. De arrangerer også et årlig seminar hvor forskere i TSB er målgruppe.

Nettverket er representert med deltakere fra:

 • Akershus universitetssykehus, Divisjon Psykisk helsevern, Forskning og utvikling
 • Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Seksjon forskning
 • Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag, Seksjon for rusmiddelforskning
 • Oslo universitetssykehus, Seksjon for klinisk rusmiddelforskning (RusForsk)
 • Oslo universitetssykehus, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling Ung
 • St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin
 • Sørlandet sykehus, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Forskning og utvikling
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Rusavdelingen
 • Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)
 • Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB)
 • Nasjonal kompetansetjeneste ROP (NKROP)
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helse og rus (SANKS)
 • Folkehelseinstituttet
 • Universitetet i Oslo, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
 • Helsedirektoratets brukerråd

Leder for nettverket er Espen Ajo Arnevik.

​​Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. 
Kontakt: tsb@ous-hf.no​
Sist oppdatert 18.07.2023