Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge

​Forskningsprosjekter på narkolepsi

”Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge” er et forskningsprosjekt om narkolepsi som drives av NevSom i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Per sommer 2024 er det to doktorgradsstipendiater og en barne- ungdomspsykiater som jobber med forskjellige prosjekter om narkolepsi. Prosjektene er i ulike faser, og handler om forskjellige aspekter rundt narkolepsidiagnosen, blant annet hjernestruktur, søvnfenomener, følgesykdommer, psykososiale og innlæringsmessige problemer samt risikofaktorer.

foto av hypersomnigruppa
Forskningsgruppen høsten 2021: F.v. Rannveig Viste, Hilde T. Juvodden, Kristin Langdalen, Therese Nordling, Janita Vevelstad, Ragnhild Berling Grande, Stine Knudsen-Heier og Berit Hjelde Hansen. Louise Frøstrup var ikke tilstede. Foto: Marit Skram

Om​​​​ narkolepsi

Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom som vanligvis rammer 0.02-0.05 % av befolkningen. De viktigste symptomene på narkolepsi er ekstrem søvnighet på dagtid, katapleksi (forbigående tap av muskelkraft), forstyrret nattesøvn og hallusinasjoner og lammelser ved innsovning/oppvåkning. Etter svineinfluensa-pandemien, samt vaksinasjonen mot svineinfluensa (H1N1) med vaksinen Pandemrix høsten 2009, økte antallet av narkolepsi-tilfeller markant. Dette gjaldt spesielt blant Pandemrix-vaksinerte både i Norge og andre land.

Narkolepsiprosjektet ”Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge” inkluderer både barn og voksne med narkolepsi som har fått narkolepsi etter høsten 2009. Pasientens nærmeste familie tilbys også deltakelse i prosjektet. Her er en kort presentasjon av pågående prosjeter, og avsluttede doktorgradsarbeid.

Patogenese handler om de sykelige prosessene som sykdomsårsakene (de etiologiske faktorene) setter i gang i organismen, og som utvikler tilstanden frem til dens endelige form.

Fenotype betyr fremtoningspreg, i genetikken betegnelse på det man faktisk kan observere av egenskaper hos det enkelte individ. Fremtoningspreget kan representere samspillet mellom arvelige egenskaper og miljøfaktorer (hentet fra Store norske leksikon).

Narkoleps​​i og Pandemrix

Årsaken til narkolepsi eller sammenhengen mellom Pandemrix-vaksinering og narkolepsi er ennå ikke kjent, men man mistenker sterkt at genetiske immunmarkører, blant annet såkalte vevstyper (HLA-typer) men også andre genetiske markører, er viktig. Videre er det mye som tyder på  at miljømessige årsaker også spiller inn. Man antar at særlig genetisk "følsomme"/"sårbare" personer utvikler narkolepsi, mens andre er "beskyttet".  Fordi så mange som tok vaksinen mot svineinfluensa utviklede narkolepsi, er man også usikker på om de Pandemrix-vaksinerte pasienter representerer en ny narkolepsitype sammenlignet med den sykdomstypen man kjente til før 2009. Man er derfor også usikker på om de Pandemrix-vaksinerte pasientene har samme symptomer, følgesykdommer, medisinbehov, hjelpebehov etc. som tidligere kjente behov ved narkolepsi.

Det økte antall narkolepsi-tilfeller etter Pandemrix-vaksinasjonen var høyst uventet. Norske myndigheter har i etterkant av dette derfor kategorisert narkolepsi som en prioritert sykdom å forske på, og en pasientgruppe å yte en spesiell innsats overfor.

NevSom fikk i den sammenheng i spesialoppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å holde overblikk over antallet nye narkolepsipasienter etter høsten 2009 i Norge, samt å følge opp personer  med identifisert narkolepsi som mulig følge av influensavaksinen Pandemrix. 

De narkolepsipasienter/familier som NevSom kjenner til og følger opp i forbindelse med dette spesialoppdrag, tilbys i tillegg å delta i forskningsprosjektet "Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge".

Deltakere så la​​ngt

Høsten 2023 har 160 personer med narkolepsi deltatt i NevSoms narkolepsiprosjekt. De har svart på forskjellige spørreskjemaer som har kartlagt symptomer, psykososiale forhold, medisinbruk med mer. Alle har gjennomgått søvnundersøkelsene aktigrafi, polysomnografi (PSG) og multippel søvnlatenstest (MSLT) og fått tatt blodprøver. Noen har også tatt MR av hjernen. Pasienter og pårørende har fått undervisning om narkolepsi, to legesamtaler og en samtale med fokus på å avdekke eventuelle psykososiale tilleggsvansker, samt mestring og tilrettelegging i hverdagsliv, skole og jobb. 
​​

foto av Stine Knudsen Heier og Janita Vevelstad

Foto: Marit Skram

Overlege Stine Knudsen Heier (til venstre) er prosjektleder, og Janita Vevelstad (til høyre) er søvntekniker og sykepleier for narkolepsiprosjektet. 

​​Innhenting av informasjon blant deltakerne i forskningsprosjektet

Det samles systematisk inn informasjon om narkolepsisymptomer, andre problemer/sykdommer, medisineffekt, livskvalitet, søvnundersøkelser samt MR-scanninger. Resultatene og prøvene blir analysert og lagret etter gjeldende regler. Bio-prøver (hovedsakelig blodprøver) blir oppbevart i prosjektets biobank. Prøvene brukes til analyser både i prosjektet hos NevSom og i nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Les mer om hva som skjer ved oppfølgings- og opplæringsopphold om narkolepsi.

Artikler fra prosjektet:

Cortical thickness and sub-cortical volumes in post-H1N1 narcolepsy type 1: A brain-wide MRI case-control study
Hilde T Juvodden, Dag Alnæs, Ingrid Agartz, Ole A Andreassen, Andres Server, Per M Thorsby, Lars T Westlye, Stine Knudsen-Heier. Sleep Med februar 2024 

Pågående doktorgrader og forskningsprosjekt

En person som smiler foran en grønn vegg

Kristin Langdalen

uxlkph@ous-hf.no

Kristin Langdalen er lege under spesialisering i pediatri. Hun er ansatt som stipendiat ved NevSom fra mai 2021 og vil ta sin doktorgrad i prosjektet "Fenotype og patogenese av narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge."

En jente med briller

Elektrofysiologiske søvndata

Louise Frøstrup

lofroe@ous-hf.no

Louise Frøstrup ser på elektrofysiologiske søvndata fra pasienter og deres nærmeste familiemedlemmer. Ved å bruke avansert datasignalbehandling og machine learning skal Louise lete etter spesifikke fenomener/signaler i søvndata (EOG, EEG og EMG). Dette kan potensielt gi informasjon om nye viktige sykdomsmarkører og risiko for å utvikle narkolepsi. Analyse av søvndata er tidkrevende for søvnteknikere, og derfor jobber prosjektet med utvikling av automatiske metoder for å optimalisere undersøkelsen av data.

Berit Hjelde Hansen

Overlappende fenomener mellom ADHD og narkolepsi

Berit Hjelde Hansen

Berit Hjelde Hansen er barne- og ungdomspsykiater og overlege ved Nevsom. Hun undersøker forekomst av psykiatriske symptomer som angstlidelser, depresjon og ADHD symptomer hos pasienter med narkolepsi, og også på overlappende fenomener mellom psykoselidelser og narkolepsi. I sitt prosjekt ser hun på hvordan disse symptomene henger sammen innbyrdes, og også sammenhengen mellom psykiatrisk komorbiditet, kognitive vansker og fatigue hos pasienter med narkolepsi.  Hun ser også på i hvilken grad disse symptomene henger sammen med grad av søvnighet på dagtid og søvnkvalitet på natt.

High prevalence of ADHD symptoms in unmedicated youths with post-H1N1 narcolepsy type 1

Berit Hjelde Hansen, Hilde T. Juvodden, Sebjørg Hesla Nordstrand, Rannveig Viste, Per M. Thorsby, David Swanson, Kristian B. Nilsen, Terje Nærland, Stine Knudsen-Heier. Publisert i Sleep Medicine juni 2020 . Norsk sammendrag: ADHD-symptomer og narkolepsi

 

Associations between psychiatric comorbid disorders and executive
dysfunctions in hypocretin-1 deficient pediatric narcolepsy type1

Berit Hjelde Hansen, Hilde Norsted Andresen, Jonas Gjesvik, Per M. Thorsby, Terje Naerland, Stine Knudsen-Heier. Sleep Medicine, volume 109, september 2023. Norsk sammendrag: Psykiatrisk komorbiditet (samsykelighet) og eksekutive vansker hos barn og unge med narkolepsi type 1

Avsluttede doktorgrader 

En mann som smiler til kameraet

​​En immunogenetisk tilnærming for å forstå sykdomsrisiko i vaksinert individer

Rannveig Viste

ravist@ous-hf.no

Rannveig Viste har sett på ulike immunogenetiske faktorer som kanskje kan synliggjøre hva som øker/minsker risikoen for å utvikle narkolepsi. Hvis man kan identifisere personer med økt risiko, kan man kanskje behandle disse på et tidlig tidspunkt slik at utviklingen av narkolepsi kan forebygges eller bremses. I denne fasen av arbeidet holder Rannveig på å analysere og skrive om data, som består av blant annet søvnundersøkelser, spørreskjema og blodprøver fra pasienter og deres nærmeste slektninger. 

Rannveig Viste disputerte med sin avhandling "Narcolepsy after the H1N1 pandemic – an immunogenetic approach for understanding post-H1N1 narcolepsy type 1 pathogenesis", i desember 2023. Les om disputasen her.

Rannveig Vistes e-post: ravist@ous-hf.no

Doktorgradsavhandlingen: 

Narcolepsy after the H1N1 pandemic - an immunogenetic approach for understanding post-H1N1 narcolepsy type 1 pathogenesis. 

Avhandlingen kan leses fra UiOs vitenarkiv her. Engelsk sammendrag på UiOs nettside.

Artikler:

Increased muscle activity during sleep and more RBD symptoms in H1N1-(Pandemrix)-vaccinated narcolepsy type 1 patients compared with their non-narcoleptic siblings 

Rannveig Viste, Louise F Follin, Birgitte R Kornum, Benedicte A Lie, Marte K Viken, Per M Thorsby, Terje Rootwelt, Julie A E Christensen, Stine Knudsen-Heier 

Narcolepsy type 1 patients have lower levels of effector memory CD4 + T cells compared to their siblings when controlling for H1N1-(Pandemrix™)-vaccination and HLA DQB1∗06:02 status

Rannveig Viste, Benedicte A Lie, Marte K Viken, Terje Rootwelt, Stine Knudsen-Heier, Birgitte R Kornum. Sleep med 2021 Sep;85:271-27.  

High nocturnal sleep fragmentation is associated with low T lymphocyte P2Y11 protein levels in narcolepsy type 1

Rannveig Viste, Marte K Viken, Benedicte A Lie, Hilde T Juvodden, Sebjørg E H Nordstrand, Per M Thorsby, Terje Rootwelt, Birgitte R Kornum, Stine Knudsen-Heier. Sleep 2021, March. 

Long-term improvement after combined immunomodulation in early post-H1N1 vaccination narcolepsy.

Viste R, Soosai J, Vikin T, Thorsby PM, Nilsen KB, Knudsen S. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2017 Aug.  Les norsk sammendrag av artikkelen her; Tidlig behandling av to gutter med narkolepsi 

En kvinne som smiler til kameraet

Hilde Therese Juvodden

Patogenesen til narkolepsi etter H1N1-vaksinasjonen – en studie med fokus på MR og immungenetikk

hiljuv@ous-hf.no

Hilde Therese Juvodden disputerte for sin doktorgrad høsten 2019. I sin forskning ser hun på ulike typer bildediagnostikk både hos narkolepsipasienter og deres nærmeste slektninger. Noen av bildeundersøkelsene ser på strukturen i hjernen mens andre ser på hvilke deler av hjernen som er aktiv ved ulike oppgaver, og om dette kan være forskjellig hvis man sammenligner pasienter og friske.  Hilde har analysert resultater som har blitt publisert i internasjonale tidsskrifter i sin PhD. 

Hilde jobber nå videre som postdoc i Narkolepsiprosjektet med forskning som er en videreførelse av doktorgraden. Det blir forsket videre med ulike typer bildediagnostikk på narkolepsipasienter og deres familier, men også andre søvnsykdommer som Kleine-Levin syndrom, idiopatisk hypersomni og insomni. Hilde har fått Young Investigator Award fra World Sleep 2022 for forskning på hvordan noen deler av hypothalamus kan være større hos narkolepsipasienter. ​

Film om forskningen

Hilde Juvodden forteller om sin forskning på narkolepsi og hvordan humor påvirker personer med søvnforstyrrelsen narkolepsi annerledes enn friske. (7 minutter.) Se den her.

HLA and sleep parameter associations in post-H1N1 narcolepsy type 1 patients and first-degree relatives 

Hilde T Juvodden, Marte K Viken, Sebjørg E H Nordstrand, Rannveig Viste,Lars T Westlye, Per M Thorsby, Benedicte A Lie, Stine Knudsen-Heier. Sleep, October 2019 . Les norsk sammendrag her Genetiske risikofaktorer for narkolepsipasienter etter svineinfluensa-vaksineringen

Hypocretin-deficient narcolepsy patients have abnormal brain activation during humor processing.

Juvodden HT, Alnæs D, Lund MJ,4, Dietrichs E, Thorsby PM, Westlye LT, Knudsen S. Sleep. 2019 Jul. Les norsk sammendrag her: Annerledes hjerneaktivering hos narkolepsipasienter i humor-eksperiment

Widespread white matter changes in post-H1N1 narcolepsy type 1 patients and 1st degree relatives.

Juvodden HT, Alnæs D, Lund MJ, Agartz I, Andreassen OA, Dietrichs E, Thorsby PM, Westlye LT, Knudsen S. Les artikkelen her Sleep 2018 Jul.  Les norsk sammendrag av artikkelen herUtbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos svineinfluensa-vaksinerte narkolepsipasienter

Foto av Sebjørg Hesla Nordstrand

Fenotype, patogenese og livskvalitet ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon

​Sebjørg Hesla Nordstrand

Sebjørg Hesla Nordstrand disputerte for sin doktorgrad “Fenotype, patogenese og livskvalitet ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon»i oktober 2020. Les om disputasen her.

Nordstrand har sett på følgesykdommer, psykososiale problemstillinger og livskvalitet hos personer med narkolepsi. Hun har gitt en generell beskrivelse av sykdomsbildet. For å oppnå dette har hun brukt spørreskjema, intervjuer, søvnundersøkelser og medisinske undersøkelser. Noen av pasientene har blitt fulgt opp over tid. Hun ønsket med sitt arbeid å kartlegge om pasientene i prosjektet har et annerledes klinisk bilde fra det som er beskrevet tidligere ved narkolepsi.

Doktorgradsavhandling: 

Clinical presentation of patients who developed narcolepsy type 1 after the influenza A (H1N1) epidemic and vaccination campaign in Norway: Health related quality of life, psychiatric symptoms and medical comorbidities (UiOs vitenarkiv)

 

Psychiatric symptoms in patients with post-H1N1 narcolepsy type 1 in Norway

Hesla Nordstrand S.E, Hansen BH, Rootwelt, Karlsen T.I., Swanson D., Nilsen K.B., Knudsen S. Sleep.2019. Jan 12.  Les hele artikkelen her . Les norsk sammendrag av artikkelen her.

Changes in quality of life in individuals with narcolepsy type 1 after the H1N1-influenza epidemic and vaccination campaign in Norway: a two-year prospective cohort study

Nordstrand SH, Hansen BH, Kamaleri Y, Nilsen KB, Rootwelt T, Karlsen TI, Knudsen S. Les hele artikkelen her Sleep Medicine. 2018 Jun. Les norsk sammendrag her. Endring i livskvalitet hos pasienter med narkolepsi.

Obesity and other medical comorbidities among NT1 patients after the Norwegian H1N1 influenza epidemic and vaccination campaign

Sebjørg E H Nordstrand, Hilde T Juvodden, Rannveig Viste, Terje Rootwelt, Tor-Ivar Karlsen, Per M Thorsby, David Swanson, Kristian Bernhard Nilsen, Berit H Hansen, Stine Knudsen-Heier. Sleep, Volume 43, Issue 5, May 2020. Les norsk sammendrag av artikkelen her: Overvekt/fedme og andre følgetilstander hos personer med narkolepsi.

Kontaktpersoner

 

Les mer om prosjektet: 160 pasienter inkludert i NevSoms narkolepsiprosjekt

Les mer om hva som skjer ved oppfølgings- og opplæringsopphold om narkolepsi

Les mer om narkolepsi

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 01.07.2024