Genetiske risikofaktorer for narkolepsipasienter etter svineinfluensa-vaksineringen

I en studie som ble publisert i det internasjonale tidsskriftet SLEEP har vi undersøkt genetiske risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer hos norske pasienter som fikk narkolepsi etter svineinfluensa-vaksineringen.

jente som sover
Den nevrologiske søvnsykdommen narkolepsi kjennetegnes av blant annet overdreven søvntrang på dagtid. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Hilde T. Juvodden, NevSom.
Vi fant mange av de samme risikofaktorene som tidligere er funnet hos narkolepsipasienter, men også noen nye funn som kan være spesielt knyttet til pasienter som har fått narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen. HLA-C locuset er en samlebetegnelse for flere gener som er viktig for den delen av immunforsvaret som går på presentasjon av antigen (for eksempel deler av et virus) til immunceller. Vi har funnet tegn til at HLA-C kan være spesielt knyttet til søvnkarakteristika hos både pasientene og deres slektninger.      

Om narkolepsi

Den nevrologiske søvnsykdommen narkolepsi kjennetegnes av overdreven søvntrang på dagtid, oppstykket nattesøvn, katapleksi (tap av muskeltonus som ofte kan bli utløst av følelser), hallusinasjoner knyttet til innsovning/oppvåkning (hypnagoge/hypnapompe hallusinasjoner) og søvnparalyse. Søvnparalyse er episoder der man ikke kan bevege seg når man våkner opp eller faller i søvn. Svineinfluensa-vaksineringen i 2009/2010 førte til over en tidobling av nye narkolepsipasienter i Norge, og selv om årsaken ennå ikke er kjent så antar man at det skyldes en «feilaktivering» av immunforsvaret hos genetisk sårbare personer som har ført til ødeleggelse av hypokretin-produserende celler (nevroner) i hjernen. Disse hypokretin-produserende nevronene er viktige for regulering av muskeltonus, søvn og våkenhet.

Tidligere kjente risikofaktorer

Humane leukocytt antigener (HLA) gener er viktige for den delen av immunforsvaret som presenterer antigen (for eksempel bakterier, virus eller kreft) til andre immunceller, slik at immunforsvaret kan sette i gang reaksjoner. HLA-DQB1*06:02 er et gen som er svært knyttet til narkolepsi, da nesten 100 % av pasientene har dette genet uavhengig av om man har fått narkolepsi før eller etter svineinfluensa-vaksineringen. Dette genet fins også hos en stor del av den norske befolkningen så man vet at det også må være andre faktorer som spiller inn for at man skal få sykdommen. Man regner med at det både er andre genetiske og miljømessige faktorer. Tidligere studier har undersøkt genetiske risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer hos narkolepsipasienter som i hovedsak ikke har vært svineinfluensa-vaksinerte. I disse studiene har man da funnet flere andre gener som er knyttet til økt risiko eller beskyttelse for narkolepsi som f.eks. HLA-DQB1*03:01 som er knyttet til økt risiko. Vi undersøkte 90 norske narkolepsipasienter, 202 av deres slektninger og 1230 friske, norske kontroller for å lete etter gener som er knyttet til økt risiko eller beskyttelse for narkolepsi og for å se om ulike aspekter ved søvn kunne være knyttet til HLA-genene. Ikke alle deltakerne ble inkludert i alle analysene.

Funn av flere genetiske risikofaktorer

Vi fant flere gener som tidligere har vært assosiert med økt risiko for hovedsakelig ikke-vaksinert narkolepsi som HLA-DQB1*03:01, men også en rekke andre (for eksempel HLA-B*35:03, HLA-B*51:01 og HLA-DRB1*04 subtyper). I tillegg fant vi to nye gen som var assosiert til økt risiko i norske pasienter; HLA-B*14:02 og HLA-C*01:02, og et nytt gen som var assosiert til beskyttelse for narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen, HLA-C*07:01.

HLA-C knyttet til søvn 

Videre fant vi tegn på at HLA-C locuset (samlebetegnelse for flere gener) var assosiert til flere aspekter ved søvn som f.eks. en søvnighetsskala (måler hvor søvnig man er i ulike situasjoner) og søvnlatenser (hvor raskt man sovner på søvnundersøkelsene og hvor raskt man går inn i ulike søvnstadier). Det var også tegn til at HLA-C*02:02 kunne være en beskyttende genetisk faktor for hallusinasjoner knyttet til innsovning/oppvåkning og søvnparalyse hos pasientene. Resultatene knyttet til HLA-C tålte i stor grad ikke statistisk korrigering for at man har kjørt flere statistiske tester og man må derfor utforske resultatene i større studier i fremtiden for å se om funnene kan bli bekreftet der.

Konklusjon

Funnene av flere lignende genetiske risikofaktorer som man kjente til fra narkolepsi som i all hovedsak ikke var knyttet til svineinfluensa-vaksineringen tyder på en lignende sykdomsmekanisme uavhengig av om man har fått narkolepsi etter svineinfluensa-vaksineringen eller ikke. Men ettersom det også var funn spesifikt for svineinfluensa-vaksinerte pasienter, kan det heller ikke utelukkes at noe av den genetiske følsomheten er forskjellig for svineinfluensa-vaksinerte pasienter sammenlignet med ikke-vaksinerte pasienter.

Foto av Hilde Juvodden

​​​Lege Hilde T. Juvodden jobber ved NevSom og har nylig avlagt disputas på sin doktorgrad- Pathogenesis of Narcolepsy after H1N1-vaccination- a neuroimaging and immunogenetic study.

Førsteforfatteren på artikkelen, Hilde T. Juvodden er lege og har tatt sin doktorgrad ved NevSom. Sisteforfatter på artikkelen er Stine Knudsen Heier som jobber som overlege ved NevSom og leder forskningen på narkolepsi. Studien er et samarbeid mellom NevSom og avdeling for medisinsk genetikk og avdeling for immunologi ved Oslo Universitetssykehus. ​

Referanse

HLA and sleep paramete​​r associations in post-H1N1 narcolepsy type 1 patients and first-degree relatives 

Hilde T Juvodden, Marte K Viken, Sebjørg E H Nordstrand, Rannveig Viste,Lars T Westlye, Per M Thorsby, Benedicte A Lie, Stine Knudsen-Heier. Sleep, October 2019 .

Les mer om forskning på narkolepsi

Annerledes hjerneaktivering hos narkolepsipasienter i humor-eksperiment

Utbredte forandringer i hjernens ledningsnett hos svineinfluensa-vaksinerte narkolepsipasienter .

Psykiatriske symptomer hos pasienter med narkolepsi

Til NevSoms forside


Sist oppdatert 09.12.2022