Avsluttede prosjekter fra NevSom

NevSom har driftet en rekke prosjekter. Her er en oversikt over prosjekter som er avsluttet.

illustrasjonsfoto - gutt med pc
Her er oversikt over tidligere prosjekter NevSom har driftet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Overføring av ansvar for ADHD forskningsnettverk fra januar 2024

Avdeling for sjeldne diagnoser og NevSom forvalter ADHD forskningsnettverk. Oppgaven består i årlig fordeling av forskningsmidler, og arrangering av en forsknings- og nettverkskonferanse ca. annethvert år. Nå overføres oppgaven til Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT). Les mer om overføringen her.

 

ADHD Forskningsnettverk - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Et internasjonalt prosjekt som samlet informasjon om barn og unge med dobbeltdiagnosen autisme og Down syndrom. Prosjektet ble startet av NevSoms ansatte i 2004, og pågår nå som en internasjonal studie i fire land. Målet er å finne tiltak og tilrettelegging som vil bidra til en bedre hverdag for personer med denne dobbeltdiagnosen. Les mer om Autisme og Down syndrom

Prosjektet skal sikre likeverdig tilgang på individuelt tilrettelagt rusbehandling helsetjenester for pasienter med samtidig Autismespekterdiagnoser / forstyrrelser (ASD) og ruslidelser innen spesialisthelsetjenesten. Les mer om Asperger syndrom og rus her, og se filmer for behandlere her.

Mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD) antas å ha høyere forekomst av psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. Det synes imidlertid å være et misforhold mellom forekomst av psykiske lidelser og det behandlingstilbudet som tilbys denne gruppen. Et samarbeidsprosjekt med regionale fagmiljøer for autisme og ulike behandlingsinstanser innenfor Helse Sør-Øst ble gjennomført i perioden 2009 – 2012. Prosjektet ble ledet av Autismeenheten som nå inngår i NevSom. Prosjekt var et pilotprosjekt hvor hensikten var å heve kompetansen innen spesialisthelsetjenesten og samle erfaring om hvordan et kognitivt atferdsorientert behandlingstilbud (KAT) best kan tilrettelegges for pasienter med Asperger syndrom og tvangslidelse(OCD). Les mer om Asperger syndrom og psykiske lidelser her.


 

AUP-nettverket fokuserte på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming.

Siste samling var høsten 2021

 


 

Undersøkelse av alle rettspsykiatriske rapporter fra 2000 til 2010 der den undersøkte har autismespekterforstyrrelse (ASD), viser at det er behov for mer kunnskap om ASD i alle ledd av hjelpeapparatet og blant de sakkyndige. Intervju av et mindre utvalg avdekket også manglende forståelse av ASD i politi og rettsvesen. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Kompetansesenteret for sikkerhets, - fengsels- og rettspsykiatri, avdeling Brøset, St. Olavs hospital, Psykologisk institutt, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og NevSom (tidligere Autismeenheten). Les mer om prosjektet autime og kriminalitet her.

Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelser (PSY-AS) ble startet av NevSom i 2017, og hadde sin siste samling i regi av NevSom i november 2020. Nettverket ble etablert for å skape en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling. Forankret i klinisk praksis har nettverket vært for helsepersonell som behandler psykiske vansker hos personer med Asperger syndrom. Fra 2021 tas det sikte regional satsing. Les mer om nettverket og samlingene som ble holdt.

Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom. Nettverket har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. ​Nettverket NeuroDevelop startet opp i 2015. Les mer om NeuroDevelop her.

 

 

Se flere prosjekter fra NevSom

 

Til NevSoms forside


 

Sist oppdatert 11.06.2024