Asperger syndrom og psykiske lidelser

Mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD) antas å ha høyere forekomst av psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. Det synes imidlertid å være et misforhold mellom forekomst av psykiske lidelser og det behandlingstilbudet som tilbys denne gruppen.

Forsiden til en rapporte om behandling av psykiske lidelser hos personer med Asberger syndrom. Autisme enheten 2012.

​Et samarbeidsprosjekt med regionale fagmiljøer for autisme og ulike behandlingsinstanser innenfor Helse Sør-Øst ble gjennomført i perioden 2009–2012. Prosjektet ble ledet av Autismeenheten som nå inngår i NevSom. Prosjekt var et pilotprosjekt hvor hensikten var å heve kompetansen innen spesialisthelsetjenesten og samle erfaring om hvordan et kognitivt atferdsorientert behandlingstilbud (KAT) best kan tilrettelegges for pasienter med Asperger syndrom og tvangslidelse (OCD).

Resultatene fra prosjektet var positive, og ble presentert på konferanse i Tønsberg i juni 2012 og i en egen rapport. Prosjektet er også presentert internasjonalt på IMFAR i 2013 og i en artikkel.

For å bistå med kompetanseheving innen spesialisthelsetjenesten og bidra til likeverdig tilgang på individuelt tilrettelagt behandling, har NevSom fra 2012–2017 bidratt med foredrag på konferanser og fagdager i regionene om diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos pasienter med autismespekterdiagnoser og normalt evnenivå.  Målsettingen har vært å øke oppmerksomheten på denne pasientgruppen og stimulere til etablering av tilbud og regional satsing.

Høsten 2017 ble arbeidet videreført i et nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk for behandlingsmiljøer med felles kliniske oppgaver overfor mennesker med Asperger syndrom og psykiske tilleggsvansker, PSY-AS. Alle som tilbyr eller planlegger å starte behandling av psykiske tilleggslidelser for mennesker med Asperger syndrom, kan delta. Siktemålet er å være en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling forankret i klinisk praksis.

Rapport om behandling av personer med Asperger syndrom og psykiske lidelser

​​Behandling av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom. Erfaringer fra behandling av tvangslidelser ved hjelp av kognitiv atferdsterapi.

  • Redaktør: Sissel Berge Helverschou, 2012.
  • Rapporten kan bestilles. E-post: post.nevsom@ous-hf.no.

Artikkel om Asperger syndrom og psykiske lidelser

Sissel Berge Helverschou, Kristin Utgaard and Per Christian Wandaas. The challenges of applying and assessing cognitive behavioural therapy for individuals on the autism spectrum in a clinical setting: a case study series. Good Autism Practice, 14, 1, 17–27, 2013.

Kontaktperson: Sissel Berge Helverschou, ph.d. og psykologspesialist ved NevSom.

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 12.12.2022