Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD

ADHD Forskningsnettverk

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, har hatt ansvar for å drive Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangert en rekke samlinger for forskningsnettverket. Fra 2024 driftes nettverket av Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT).

En ung jente som holder et skilt
Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Drift og deltaker​​e av ne​​ttverket

NevSom var ansvarlig for drift av ADHD Forskningsnettverk fra første samling i november 2007 til desember 2023. Oppgaven besto i årlig fordeling av forskningsmidler, og arrangering av en forsknings- og nettverkskonferanse ca. annethvert år. Oppgaven ble overført til Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT) fra januar 2024. Les mer om overføringen her.

 

Nettverkssamling n​​ovember 2022

NevSom arrangerte for 11. gang en samling for ADHD forskningsnettverk. Forrige gang nettverket var samlet var i november 2019, like før koronapandemien la sin dempende hånd på alle fysiske møter. Derfor var det ekstra hyggelig å kunne samles i november 2022 i et litt tidlig julepyntet Trondheim.  ​Les mer om samlingen her.

Tildelinger fra ADHD Forskningsnettverk fr​​a 2013–2023

 • ​Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet ”Molekulær diagnostikk av ADHD”
 • Marta Maria Gorecka (Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet) tildeles kr. 354.000 for prosjektet «FemmEx-Psykisk helse og nevropsykologisk fungering hos kvinner med ADHD»
 • Jacqueline Cohen (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Consequences of prenatal exposure to ADHD medication on neurodevelopmental disorders»
 • Ida Elken Sønderby (Oslo universitetssykehus) tildeles kr. 400.000 for prosjektet ”The prevalence of ADHD carriers of rare genetic  variants and their symptomatology”
 • Siv Kvernmo (Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet) tildeles kr. 398.000 for prosjektet ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 fettsyrer på ADHD symptomer» 
 • Elisabeth Flo-Groenebom (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Behandling av døgnrytmeforstyrrelser og søvnvansker hos ungdom med ADHD»
 • Arnstein Mykletun (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Kan variasjon ADHD diagnoserater mellom BUPer forklares med sosioøkonomiske og demografiske forhold i opptaksområdene?»
 • Thi Hong Nhung Trinh (Universitetet i Oslo) tildeles kr 150.000 for prosjektet GENPED ADHD: Generating reproducible real-world evidence on polypharmacy in children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Norway”​

Les mer om tildelingen for 2023 her​

 • ​Merete Glenne Øie (Universitetet i Oslo) tildeles kr. 400.000 for prosjektet ”Executive control training for adolescents with ADHD: A randomized controlled effectiveness study”
 • Christian K Tamnes (Universitetet i Oslo) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Søvns innvirkning på barn og unge med ADHD: En kartlegging av sammenhenger med hverdagsfungering, oppmerksomhet og hjernen»
 • Johanne Telnes Instanes (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet «Kartlegging av arbeidsløysetrygd og uføretrygd hos personer med ADHD  i Noreg. Kva rolle spelar komorbid somatisk sjukdom?»
 • Berit Skretting Solberg (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 400.000 for prosjektet ”ADHD gender and genes: Sammenligning av genetisk risiko og selvrapporterte ADHD-symptomer hos kvinner og menn i en befolkningsstudie”

Les mer om tildelingen for 2022 her.

 • Mira Elise Glaser Holthe (Sykehuset Innlandet HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Life with ADHD as experienced from childhood to young adulthood: A qualitative sub-study of the LINEUP study (LINEUP ADHD-Qualitative Part)”
 • Lars Kjerpeseth (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Diamond-A – association of ADHD and maternal diabetes»
 • Ingunn Mundal (Høgskolen i Molde) tildeles kr. 201.935 for prosjektet «Økt foreldreengasjement og tilfredshet med BUP-behandling ved hjelp av pårørendeopplæring: en randomisert kontrollert studie»
 • Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Affektive svingninger ved ADHD hos voksne: kliniske mønstre og biologiske mekanismer”

 

 • Erik Winter Skogli (Sykehuset Innlandet HF) tildeles kr. 149.905 for prosjektet ”Life with ADHD as experienced from childhood to young adulthood: A qualitative sub-study of the LINEUP study”
 • Fartein Ask Torvik (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Skoleforløp hos barn med ADHD»
 • Anna Marita Milde (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge; RKBU Vest) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Barn med ADHD vansker – evaluering av foreldreveiledningstiltaket «ADHD-sløyfer» i De Utrolige Årene (DUA)
 • Siv Kvernmo (Universitetssykehuset i Nord-Norge) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 fettsyrer på ADHD-symptomer”
 • Torunn Stene Nøvik (St. Olavs hospital) tildeles kr 100.000 for prosjektet «Kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD»
 • Astri J Lundervold (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 150.000 for prosjektet ”ADHD and the high risk of self-injury and suicidal behavior: A public health challenge calling for immediate action”
 • Wenche Arntsberg Grane (Helgelandssykehuset HF) tildeles kr 350.000 for prosjektet «Deficits of inhibitory and attentional control in adult ADHD, and their improvement through neuromodulation”

 

 • ​​Christian K. Tamnes (Universitetet i Oslo) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Mapping patterns of atypical neurocognitive development in children with ADHD”
 • Kristin Romvig Øvergaard (Oslo universitetssykehus HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Påvirker emosjonell labilitet hvordan det går med barn med ADHD? – En forløpsstudie fra førskole til skolealder»
 • Torild Skrivarhaug (Oslo universitetssykehus HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Barn og ungdom med både ADHD og Type 1 diabetes (T1D); har de økt helserisiko?»
 • Tiril Medin (Oslo MET) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Hyperaktivitet er en form for selvbehandling i ADHD, hvis positiv effekt forsterkes av fysisk aktivitet”
 • Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr 350.000 for prosjektet «Målrettet medikamentell behandling mot ADHD»
 • Kari Klungsøyr (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 200.000 for prosjektet ”ADHD – risikofaktorer og komorbid sykdom – en studie blant barn og voksne av begge kjønn”
 • Elin Håkonsen Martinsen (Vestre Viken HF) tildeles kr 200.000 for prosjektet «Er dert sant at de med ADHD kan trylle? En studie om informasjon og medvirkning hos barn og ungdom med ADHD”
 • Espen Anker (Oslo ADHD klinikk/Locus Coeruleus) tildeles kr 200.000 for prosjektet «Voksne ADHD pasienter i 2.linje tjenesten. En studie av sykdomsbilde, komorbiditet, arbeid, rus og kriminalitet»


 • Anne Halmøy (Helse Bergen) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Ferdighetstrening for voksne med ADHD: en sammenligningsstudie av to ulike gruppebaserte behandlinger ”
 • Tiril Medin (Oslo MET) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Trening demper ADHD-symptomer ved å øke melketilførsel og utrykk av vekstfaktorer i hjernen”
 • Jacqueline Cohen (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «Patterns of ADHD medication use in pregnancy and outcomes related to treatment use versus discontinuation in pregnancy»
 • Jens Egeland (Sykehuset i Vestfold) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Effekt av støy på oppmerksomhet ”
 • Erik Winther Skogli (Sykehuset Innlandet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up study (LINEUP)”
 • Guido Biele (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «A register study of regional variations and parental effects on diagnosis and pharmacological treatment of ADHD»
 • Lin Sørensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr 300.000 for prosjektet «Sosiale vansker hos barn med ADHD: Betydningen av sosial kognisjon og kommunikasjon»
 • Helene Barone (K.G. Jebsen Center for Medical Research) tildeles kr 300.000 for prosjektet «ADHD ved metabolske lidelser. Mulige årsaksmekanismer og implikasjoner for behandling og prognose»
 • Mariela L. Lara Cabrera (St Olavs Hospital) tildeles kr 169.293 for prosjektet «Mestring av ADHD – Effekten av pasientopplæring for voksne med ADHD»


For 2017 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr. 1 i 2006/7). Søknadsfristen var 5. mars.

Vi mottok 14 søknader. Samlet ble det utbetalt kr. 1.583.952 i prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene om vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen bestod av ph.d. Berit Hjelde Hansen; professor, overlege Jens Egeland; overlege, ph.d., Pål Zeiner; konstituert seksjonsleder ved NevSom, ph.d. Michael B. Lensing samt psykologspesialist Egil Midtlyng som sekretær.

Følgende f​orskningsprosjekter mottok økonomisk støtte

 • Anne Halmøy (Helse Bergen) tildeles kr. 300.000 for ”Dialektisk atferdsterapi tilpasset voksne med ADHD: Evaluering og videre implementering av en manualisert gruppebehandling, basert på en multisenter pilotstudie i to helseregioner ”
 • Tetyana Zayats (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 300.000 for ”Parent of Origin Effects in ADHD”
 • Øystein Karlstad (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for «Persistence and adherence to treatment and prescribed dose of ADHD medications in Norwegian patients»
 • Siv Kvernmo (Universitetssykehuset i Nord-Norge) tildeles kr. 300.000 for ”ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 fettsyrer på ADHD-symptomer ”
 • Pål Zeiner (Oslo universitetssykehus) tildeles kr 300.000 for «Does extra pedagogical support in kindergarten and elementary school improve educational success and well-being of children with ADHD?”
 • Daniel André Jensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr 83.952 for «Goal Management Training (GMT) Targeting Cognitive Regulatory Abilities in Adults with ADHD»


For 2016 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 250.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD.

Vi mottok 14 søknader. Samlet ble det utbetalt kr. 1.000.000 i prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene om vitenskapelig originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen innen forskning bestod av professor Jens Egeland, overlege dr. med. Pål Zeiner og seniorrådgiver ph.d. Michael B. Lensing samt psykologspesialist Egil Midtlyng som sekretær.

Følgende forskningspro​sjekter mottok økonomisk støtte
 • Lin Sørensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 250.000 for ”Goal management training: En behandlingsstudie hos voksne med ADHD)”
 • Kari Furu (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 250.000 for ” Comorbidity among children and young adults with ADHD – a population-based study combining 3 Norwegian health registers ”
 • Truls Vaa (Transportøkonomisk institutt) tildeles kr 250.000 for «ADHD-drivers and choice of driving speed».
 • Ingvar Bjelland (Haukeland universitetsykehus) tildeles kr. 250.000 for ” Fra bekymring til henvisning ”
Innenfor fag- og metode ble det ikke utdelt økonomisk støtte i 2016.


For 2015 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 500.000,- og/eller støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling på inntil kr. 100.000. Søknadsfristen var 29. mars.

28 søknader innen forskning ble sendt inn, og fire søknader innen fag- og metodeutvikling. Den faglige kvaliteten av søknadene var høy og også kjennetegnet av stor faglig bredde. Samlet ble det utbetalt kr. 1.700.000 i prosjektstøtte.

Bedømmelseskomiteen innen forskning bestod av professor Jan Haavik, overlege dr. med. På Zeiner,  psykologspesialist Egil Midtlyng , og seniorrådgiver PhD Michael B. Lensing. Nina Holmen fra ADHD Norge samt Knut Halvard Bronder, Egil Midtlyng og Michael B. Lensing utgjorde bedømmelseskomiteen innen fag- og metode.

Følgende forskningsprosjek​ter mottok økonomisk støtte

 • ​Bjørn Gjervan (Helse Nord-Trøndelag HF) tildeles kr. 250.000 for ”Validering og undersøkelse av klinisk og vitenskapelig relevans av norsk versjon av Adult Attention-Deficit Hyperactivity/Impulsivity Quality of Life Scale (AAQoL)”
 • Mads Lund Pedersen (Universitet i Oslo) tildeles kr. 250.000 for ”Effekten av Metylfenidat på beslutningstaking hos voksne med ADHD”
 • Heidi Aase (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 500.000 for ”Maternal and infant dietary pattern and risk of ADHD in offspring”
 • Rune Kleppe (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 500.000 for ”Assessing neuronal signaling pathways in ADHD using systems genetics and systems modeling”

​​Innen fag- og metode fikk to prosjekter innvilget økonomisk støtte

 • Øystein Karlstad (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 100.000 for ”Dosering og indikasjon på ADHD-medisiner i Reseptregisteret”
 • Torunn Stene Nøvik (St. Olav’s Hospital) tildeles kr. 100.000 for ”Coaching hos ungdom som får kognitiv adferdsterapi”​​

Forskningspr​​osjekter

 • Sven Ivar Walaas,  Universitetet i Oslo. Molekylære mekanismer i ADHD.  Kr. 200 000
 • Anee Karin Lee, Universitet i Oslo, Institutt for medisinsk basalfag, Biokjemisk avdeling.
 • Hippocampal glutamatergisk AMPA and NMDA reseptor sub-enheter i ADHD rottemodeller. Kr. 300 000
 • Kari Furu, Folkehelseinstituttet. Sammenheng mellom ADHD diagnose og medisinering.  Kr. 300 000
 • Maj-Britt Posserud , sykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus - 
 • Tetrafaktoranalyse av ADHD spørreskjema fra lærere og foreldre. Kr 300 000
 • Lin Sørensen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.  
 • En longitudinell studie av beslutningstaking hos barn med ADHD med "Cambridge Gambling Test" - problemer med utsettelse av belønning eller risikosøkende atferd som gir suboptimal beslutningstaking? Kr. 300 000
 • Bothild Bendiksen, Oslo Universitetssykehus HF, KPHA, Forskningsenheten BUP.  ADHD og Atferdsvansker hos Førskolebarn. Kr. 250 000
 • Anne Halmøy, Kronstad DPS, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen. 
 • Ernæringsstatus og vitaminer hos voksne ADHD pasienter. Kr. 300 000
 • Silje Katrine Elgen, PEP-gruppen, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Nevropsykiatriske symptomer hos ekstremt premature barn ved 11 års alder. Kr. 300 000
 • Tirill Medin, Universitetet i Oslo, Avdeling for anatomi. Hyperaktivitet; en egenbehandling for manglende energi til hjernen? Undersøkelse av melkesyretransportører og melkesyrereseptorer i en dyremodell for ADHD. Kr. 300 000

Metodeprosjekter

 • ​​Mira Elise Glaser Holthe, N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS. Formidling av egen forskning vedrørende ADHD hos kvinner gjennom vitenskapelig publikasjon og utarbeiding av informasjonshefte. Kr. 100 000
 • Truls Vaa, Transportøkonomisk institutt. ADHD-føreres valg av kjørefart. Kr. 100 000
 • Lars Gjøviken, PPT Meløy. Tankens kraft og ordets makt. Kr. 100 000

250 000 kro​​ner ble tildelt

 • Kristin Romvig Øvergaard, OUS. Emotional disorders in 3 – 4 year old children with ADHD symptoms
 • Bothild Bendiksen, OUS/ADHD-studien. ADHD og atferdsforstyrrelse i førskolealder
 • Annette Holth Skogan, OUS. ADHD in preschool children: The relation between   behavioral and neurpsychological characteristics
 • Nina Rohrer-Baumgartner, FHI. Language skills and ADHD symptoms in preschool children
 • Kari Furu, FHI. Forskjeller i bruk av legemidler ved ADHD i Norden
 • Astrid Lundervold, UiB. Kognitiv og emosjonell regulering blant voksne med ADHD
 • Jan Haavik og Bjørn Bjorvatn, UiB/KG Jebsen Center/Senter for søvnmedisin. Søvnforstyrrelser ved ADHD hos voksne

100 000 k​roner ble tildelt

 • ​Nezla Duric, Helse Fonna. QEEG sensitivitet og spesifisitet hos barn og unge med AD/HD

95 000 kroner ble tildelt

​​Jorun Schei, St. Olavs Hospital. Ungdommer i BUP med nevropsykiatriske diagnoser. 


 Til NevSoms forside

  Sist oppdatert 10.07.2024