Overføring av ansvar for ADHD forskningsnettverk fra januar 2024

Avdeling for sjeldne diagnoser og NevSom forvalter ADHD forskningsnettverk. Oppgaven består i årlig fordeling av forskningsmidler, og arrangering av en forsknings- og nettverkskonferanse ca. annethvert år. Nå overføres oppgaven til Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT).

En gutt med tavle som sier "I am not bad, I have ADHD"

Foto: Shutterstock

Siden 2007 har ADHD forskningsnettverk delt ut midler til forskning, fag- og metodeutvikling på ADHD. Foto: Shutterstock.

Michael B. Lensing, NevSom

 

NevSoms nasjonale kompetanseansvar for ADHD ble avviklet i 2019. Regionale oppgaver knyttet mot ADHD ivaretas av Regionale fagmiljøer/kompetansetjenester for ADHD. Etter drøftinger med Helse Sør-Øst RHF er det besluttet at ansvaret for ADHD forskningsnettverk fom 01.01.2024 overføres til i Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT), i samarbeid med tilsvarende fagmiljøer/kompetansetjenester i de øvrige helseregionene

Bakgrunn

Høsten 2006 vedtok Sosial- og helsedirektoratet opprettelse av ADHD forskningsnettverk. Ansvar for nettverket ble lagt til Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (nå NevSom). Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er kjernen i nettverkets virksomhet.

Forskningsnettverket finansieres årlig med en bevilgning på kr 1.8 millioner.

Etter avviklingen av det nasjonale kompetansesenteransvaret for ADHD ble ansvaret for forskningsnettverket formelt lagt til Avdeling for sjeldne diagnoser i Oslo universitetssykehus. I praksis har nettverket fortsatt blitt driftet av NevSom til og med 2023. 

 

Overgangsperiode

Prosjekter som har fått innvilget tilskudd til og med 2023 skal fortsatt rapportere til NevSom. 

Informasjon om videre drift av ADHD forskningsnettverket, herunder utlysning av prosjektmidler og kommende nettverkssamlinger vil bli annonsert på hjemmesidene til

 

Kontaktperson er seksjonsleder ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst,  Bodil Sjømæling; sjob@ous-hf.no. 

Tidligere mottakere av prosjektstøtte

Se oversikt over hvem som har mottatt prosjektstøtte ADHD forskningsnettverk, fra 2013 hos NevSom.no.

 

Til NevSoms forside

 

Sist oppdatert 13.05.2024