Alcotail logo

Kartlegging av behandlings- og tjenestebehov og undersøkelse av behandlings- og tjenesteforløp i spesialist- og primærhelsetjenesten for pasienter med bruk av illegale rusmidler

Alcotail - Arbeidspakke 3

​Målet med AlcoTail-studien er å undersøke implementeringen og effekten av tiltak for å redusere alkohol- og legemiddelbruk blant norske pasienter innlagt for somatisk sykdom, samt effekten av en slik intervensjon på pasientenes helse og bruk av alkohol og legemidler i etterkant. I tillegg vil studien kartlegge helsestatus og undersøke behandlings- og tjenesteforløp for pasienter med andre typer rusbrukslidelser. Studien er et samarbeid mellom Velferdsetaten i Oslo kommune, Oslo Universitetssykehus HF (OUS), Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) i Oslo, St. Olav hospital i Trondheim og Universitetet i Sørøst Norge.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og består av 5 arbeidspakker. Arbeidspakke 1 og 2 kartlegger pasienter i akuttmedisinsk avdeling ved LDS, OUS og St.Olav for henholdsvis alkoholbruk, bruk av psykoaktive legemidler og illegale rusmidler før og etter implementering av nye ruskartleggingsrutiner i sykehusene

Arbeidspakke 4 skal gjøre kvalitative intervjuer av pasienter og ansatte i de samme avdelingene og arbeidspakke 5 skal gjøre kost-nytte-analyser knyttet til de nye kartleggingsrutinene.

RusForsk er ansvarlige for arbeidspakke 3. Her er hensikten å kartlegge behandlings- og tjenestebehov og undersøke behandlings- og tjenesteforløp i spesialist- og primærhelsetjenesten for pasienter med bruk av illegale rusmidler.

Vi vet at forventet levealder for personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer er 15-20 år lavere sammenliknet med befolkningen for øvrig. Dette kan tilskrives både unaturlig død, slik som overdoser og ulykker, og somatiske sykdommer. Dette kan ha flere forklaringer, deriblant selve ruspåvirkningen, genetisk sårbarhet, levevaner, psykososialt stress og ensomhet, bivirkninger av legemidler, manglende diagnostisering og forsinket behandling. Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i perioden 2018-2020 og har som hensikt å bidra til sammenhengende og koordinerte pasientforløp uten unødig ventetid og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. Man ønsker med dette å bidra til likeverdige tilbud til pasienter og pårørende og minske gapet i forventet levealder.

I henhold til målet i arbeidspakke 3 vil pasienter som innlegges for bruk av illegale rusmidler ved avdeling rusakuttmottak og avgiftning ved OUS bli kartlagt med hensyn til rusmiddelbruk, psykisk og somatisk helse, kognitiv funksjon, samt bruk av helsetjenester. Videre vil brukere av bo- og behandlingstilbud for personer med alvorlige rusmiddelproblemer i Velferdsetaten i Oslo kommune bli kartlagt tilsvarende. Personer med alvorlige rusmiddelproblemer er ofte i behov av langvarige og koordinerte tjenester fra ulike tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenestene. Vi ønsker å undersøke om tjenestene de mottar er koordinerte og tilpasset deres behov for tjenester på tvers av tjenestenivåene.

Etter 12 måneder vil spørreskjema og journaldata fra relevante tjenestesteder sammenkobles med registerdata. I rusfeltet er det svært mange tjenesteaktører fra både offentlig og privat/idéell sektor og målgruppen for AP3 (personer med alvorlige rusmiddelproblemer) benytter svært mange av disse tjenestene parallelt. Relevante tjenester inkluderer i denne sammenheng derfor både statlige, kommunale og private tjenestetilbydere for helse- og omsorgstjenester. De mest aktuelle private/idéelle leverandørene av primær-/lavterskel helsetjenester i Oslo er Kirkens Bymisjon og Frelsesarméen.

Kartlegge behandlings- og tjenestebehov og undersøke behandlings- og tjenesteforløp i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Målsetting a): Kartlegge rusmiddelbruk, psykisk helse, funksjonell kapasitet og kognitiv funksjon.

Målsetting b): Undersøke somatisk helsetilstand

Målsetting c): Undersøke om det finnes prediktorer for overdoser blant personer med alvorlige rusmiddelproblemer

Målsetting d): Undersøke behandlings- og tjenesteforløp for personer med ulike rusbruksprofiler i spesialist- og primærhelsetjenesten i løpet av et år.

Utvalg/sampling:

UTVALG 1: Pasienter fra de øvrige arbeidspakkene (AP1 og AP2) som bruker illegale rusmidler (inkludert ikke-forskrevet bruk av psykoaktive legemidler).

UTVALG 2: 150 pasienter med bruk av illegale rusmidler som legges inn ved Avdeling Rusakuttmottak og Avgiftning (RUA) ved OUS. UTVALG 3: 150 beboere i Velferdsetatens institusjoner (VEL) i Oslo kommune som er definert som tiltak for «utredning og videreformidling».

UTVALG 3a: 50 personer fra Utvalg 3 vil bli trukket ut til å få foretatt somatisk anamnese og somatisk undersøkelse.

Målinger:

Kartlegging ved hjelp av demografi-skjema, AUDIT-4, DUDIT-C, Rusmiddelanamnese, SCL-5, ROP-Screen (forkortet), IPDS-5, MOCA, COOP/WONCA. Det vil tas blodprøver for å måle konsentrasjoner av PEth, legemidler og illegale rusmidler i blod tilsvarende AP1 og AP2. I Utvalg 2 vil disse analysene gjøres gjennom restblod fra innkomstprøver, i Utvalg 3 vil det bli tatt blodprøver særskilt. I Utvalg 3a vil det i tillegg tas blodprøver til klinisk kjemisk analyse tilsvarende ordinære innkomstblodprøver i RUA (utvalg 2) og andre relevante analyser basert på kliniske funn ved somatisk undersøkelse.

Register- og journalbasert oppfølging etter 12 måneder.

Statistiske metoder:

Latent klasseanalyse for å identifisere klasser av pasienter med forskjellig mønster av bruk av helsetjenester. De identifiserte klassene vil bli evaluert for sosiodemografiske og kliniske karakteristikker, type bosted og rusmiddelbruk. Det vil bli gjort regresjonsanalyser m.h.t. å undersøke om det finnes predikerende faktorer for overdoser

Arbeidspakke 3 ble godkjent av Regional Etisk forskningskomité 22.06.2022

Rekruttering og kartlegging av deltakere startet 05.09.2022 og er pågående

Arbeidspakkeleder for arbeidspakke 3:

Linda Elise Couëssurel Wüsthoff: MD, PhD, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, forsker ved Seksjon for behandlingsforskning rus og avhengighet, OUS, førsteamanuensis, Senter for Rus- og Avhengighetsforskning, UiO.

Epost: linwus@ous-hf.no​

Tlf: 905 69 834

Studien er et samarbeid mellom Velferdsetaten i Oslo kommune, Oslo Universitetssykehus HF (OUS), Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) i Oslo, St. Olav hospital i Trondheim og Universitetet i Sørøst Norge.

Prosjektledere:

Anners Lerdal: RN, PhD, Professor II ved Institutt for Helse og Samfunn (UiO), Forskningsleder ved LDS.

Stig Tore Bogstrand: RN, PhD, forskningsleder på Seksjon for rusmiddelforskning, OUS

Prosjektgruppe:

Linda Elise Couëssurel Wüsthoff: MD, PhD, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, forsker ved Seksjon for behandlingsforskning rus og avhengighet, OUS, førsteamanuensis, Senter for Rus- og Avhengighetsforskning, UiO.

Odd Martin Vallersnes: MD, PhD, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, UiO.

Nina Auestad: MPhil i Psykologi, Kognitiv Nevrovitenskap, PhD-stipendiat, Velferdsetaten, Oslo kommune og Medisinsk fakultet, UiO

Anne Sørgaard Mellesdal, RN, forskningsassistent, Velferdsetaten, Oslo kommune

Hilde Erøy Edvardsen, Seniorforsker, PhD, forskningsgruppeleder for Rettstoksikologi og rusmiddelfarmakologi.

Aud Johannessen, RN, PhD, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN

Nikolaj Kunøe: Psykolog/ Seniorforsker, PhD, Klinikk for psykisk helse, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Benedicte Jørgenrud: MSc, prosjektkoordinator på seksjon for rusmiddelforskning, OUS.

Ingebjørg Gustavsen: MD, PhD, seksjonsleder på seksjon for Klinisk Farmakologi, OUS.

Sasa Katadzic: RN, spesialrådgiver ved Akuttmedisinsk avdeling, OUS.

Ragnhild Jamt: Post-Doc, prosjektmedarbeider på seksjon for rusmiddelforskning, OUS.

Ragnhild Skråstad: Overlege, PhD, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

Asle Enger: MD, medisinskfaglig rådgiver i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.


Sist oppdatert 14.02.2023