Statusrapport og statusopplysnings-skjema

Mal for utarbeidelse av statusrapport (PDF)

 

Statusrapportskjema - For tidsubestemt dom (PDF)

Statusrapportskjema - For tidsbestemt dom (PDF)

 

Formålet med utarbeidelse av statusrapporter og statusrapportskjema

Statusrapporten er et viktig dokument for påtalemyndigheten i vurderingen om særreaksjonen skal opprettholdes eller besluttes opphørt. Faglig ansvarlige for pasienter med dom til tvungent psykisk helsevern er derfor pålagt å utarbeide årlige statusrapporter til påtalemyndigheten, slik at påtalemyndigheten får tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det tvungne vernet skal opprettholdes eller ikke.

I tillegg er påtalemyndigheten er pålagt en kontrollfunksjon under gjennomføringen av særreaksjonen, jf. psykisk helsevernloven §§ 5-4 og 5-5, og påtalemyndigheten må følgelig ha informasjon om gjennomføringen. Kontrollfunksjonen omhandler hensynet til samfunnsvernet.

Nasjonal koordineringsenhet er også avhengig av oppdatert informasjon om gjennomføringen av dommen, jf. psykisk helsevernloven § 5-2b. Sentral informasjon er ansvarsforhold og behandlingsnivå, og parameter knyttet til samfunnsvernet. Data fra statusrapportskjema legges inn i enhetenes register. 

 

Spesielle hensyn

Ved utarbeidelse av statusrapport er det viktig å ta hensyn til følgende forhold:

  • den faglig ansvarlige skal, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, gi påtalemyndigheten og retten de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om tvungent psykisk helsevern skal opprettholdes, jf. psykisk helsevernloven § 5-6b. Den domfelte skal informeres, om mulig på forhånd, om hvilke opplysninger som gis.Mer om forholdet til taushetsplikt og opplysningplikt.
  • påtalemyndigheten ikke er kjent med helsevesenets organisering og faguttrykk, og det er derfor viktig at man uttrykker seg på en forståelig måte.
  • statusrapporten er en del av journalen ved institusjonen, men blir også en del av straffesaksdokumentene etter at den er oversendt påtalemyndigheten. Rapporten er hos påtalemyndigheten undergitt andre taushetspliktregler enn de som gjelder for helsepersonell. Rapporten kan bli bl.a. benyttet i rettsmøtene, som normalt er offentlige

 

Mottakere av statusrapport

  • Statusrapporten skal sendes til politiadvokaten.
  • Kopi av statusrapporten skal sendes til statsadvokaten.
  • Kopi av statusrapporten skal sendes til Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern.

Pasienten og pasientens nærmeste pårørende har som hovedregel rett1 på informasjon om innholdet i statusrapporten. Den faglig ansvarlige bør avklare med lederen av den lokale kontrollkommisjonen om kommisjonen ønsker å få tilsendt kopi av statusrapporten.

 

Mottakere av statusrapportskjema

Statsrapportskjema skal sendes til Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern (sammen med kopi av statusrapporten).

Informasjonen fra helseopplysningsskjemaet registreres enhetens register, jf. psykisk helsevernloven § 5-2b.

Sist oppdatert 05.10.2023