Frister NK

Under gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er det mange datoer, tidsrammer og frister som regulerer de klageberettigedes anledning til å begjære opphør og klage på innholdet i gjennomføringen, og påtalemyndighetens anledning til å begjære opprettholdelse av dommen.

For tidsubestemt og tidsbestemt dom til tvungent psykisk helsevern er det ulike regler for frister, jf. straffeloven (2005) § 65.

 

Frister ved tidsubestemt dom til tvungent psykisk helsevern:

Datoen som legges til grunn for beregning av aktuelle frister (se kulepunktene under) ved gjennomføring av en tidsubestemt dom er dato for siste rettskraftig dom.

Ordlyden i straffeloven (2005) § 65 fjerde ledd annet punktum «siste rettskraftige dom» skiller ikke mellom en dom som gjelder den opprinnelige tiltalen med påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, begjæring om opprettholdelse fra påtalemyndigheten eller begjæring om opphør fra domfelte.

Videre vises til Rt-2014-373 avsnitt 10, hvor det fremkommer at en domfelt kan «setje fram krav om opphøyr av tvunge psykisk helsevern når det har gått eitt år etter endelig som på psykisk helsevern, eventuelt etter endelig dom som nektar opphøyr», hvilket også tilsier at treårsfristen skal regnes fra siste dom, uavhengig av om den gjelder den opprinnelige dommen eller om den gjelder en begjæring om opphør.

  • Begjæring av opphør fra de klageberettigede: Den domfelte, hans nærmeste pårørende og den faglig ansvarlige ved den institusjon som har behandlingsansvaret for den domfelte, kan begjære opphør av reaksjonen 1 år etter at overføringsdommen eller en dom som nekter opphør, er endelig, jf. straffeloven (2005) § 65 tredje ledd første punktum.
  • Vurdering av opprettholdelse/opphør: Påtalemyndigheten må enten beslutte opphør av reaksjonen eller bringe saken inn for tingretten med påstand om opprettholdelse senest 3 år etter siste rettskraftige dom, jf. straffeloven (2005) § 65 fjerde ledd.
  • Begjæring om endring i gjennomføringen: De klageberettigede kan begjære endringer i gjennomføringen 3 uker etter rettskraftig dom, jf. psykisk helsevernloven § 5-5.  Når et vedtak er endelig, kan de klageberettigede på ny begjære endringer i gjennomføringen etter seks måneder.


Frister ved tidsbestemt dom til tvungent psykisk helsevern:

Datoen som legges til grunn for beregning av aktuelle frister (se kulepunktene under) ved gjennomføring av en tidsbestemt dom er dato for rettskraftig dom.

  • Begjæring av opphør fra de klageberettigede: Den domfelte, hans nærmeste pårørende og den faglig ansvarlige ved den institusjon som har behandlingsansvaret for den domfelte, kan begjære opphør av reaksjonen seks måneder etter at overføringsdommen eller dom som nekter opphør, er endelig, jf. straffeloven (2005) § 65 tredje ledd andre punktum. Dersom begjæringen ikke tas til følge og retten vurderer at dommen skal opprettholdes, endres ikke dato for treårsberegning.
  • Vurdering av opphør: Særreaksjonen er tidsbestemt og skal senest opphøre tre år etter overføringsdommen, jf. straffeloven (2005) § 65 fjerde ledd tredje punktum.
  • Begjæring om endring i gjennomføringen: De klageberettigede kan begjære endringer i gjennomføringen 3 uker etter rettskraftig dom, jf. psykisk helsevernloven § 5-5.  Når et vedtak er endelig, kan de klageberettigede på ny begjære endringer i gjennomføringen etter 6 måneder.

 

Klagefrist på overføringsvedtak

Ved lovendring i 2006 ble klagefristen ved overføringsvedtak etter psykisk helsevernlovens § 4-10 redusert fra tre uker til én uke. Lovgiver berørte ikke klagefristen etter § 5-4. Koordineringsenheten har derfor lagt til grunn at den alminnelige forvaltningsrettslige klagefrist på 3 uker fortsatt gjelder for særreaksjonen. Helsedirektoratet har kommet til samme standpunkt i rundskriv IS-1/2017. Påtalemyndigheten regner klagefristen på tre uker fra den dagen statsadvokaten mottar vedtaket.

 

Frister for å sende informasjon til Nasjonal koordineringsenheten

Helseopplysningsskjema: Skal sendes etter 3 ukers døgnopphold, jf. Retningslinje for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom.

Årlig statusrapport og statusrapportskjema: Skal sendes innen 1 år, 2 år og 3 år jf. Retningslinje for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom.

 

TILBAKE TIL KUNNSKAPSBANK

Sist oppdatert 05.10.2023