Om oss

Spesialpoliklinisk enhet har spesialisert seg innen forebygging av seksuallovbrudd, og tilbyr behandling til flere ulike grupper som er i behov av behandling rettet mot sin overgrepsproblematikk eller sin uønskede tiltrekning mot barn.

En mann og en kvinne som snakker

Foto: iSTOCK

I forbindelse med videreutviklingen av BASIS og opprettelsen av Det Finnes Hjelp ble Spesialpoliklinisk enhet opprettet i 2019. Når man i 2020 i tillegg valgte å legge Ny kurs (tidligere STOP) til enheten ble det lagt til rette for å bygge opp et robust fagmiljø med spesialisert kompetanse på en bred gruppe pasienter som hadde begått eller stod i fare for å begå seksuelle overgrep.

Målsetningen er at alle pasienter i Helse Sør-Øst, som er i behov av behandling knyttet til slik problematikk, skal kunne få et tilbud i ett av de tre behandlingstilbudene (BASIS, Det Finnes Hjelp eller Ny kurs).

Spesialpoliklinisk enhet holder til på Gaustad sykehus i Oslo. Enheten har 15 årsverk og ledes av Lars Fodstad.

 

Slik startet det

Spiren til opprettelse av Spesialpoliklinisk enhet var en henvendelse fra Kriminalomsorgen til Helse Sør-Øst i 2014, da Søndre Vestfold fengsel - Berg avdeling meldte bekymring til sin regionledelse vedrørende få og fragmenterte tilbud til personer dømt for seksuallovbrudd. På grunn av usikkerhet knyttet til risiko hos de dømte som de løslot, så de et behov for bedre og mer systematiserte behandlingstilbud til denne gruppa. Etter henvendelse fra Kriminalomsorgen tok derfor Helse Sør-Øst RHF initiativ til å realisere et pilotprosjektet gjennom innledende samarbeidsmøter med flere invoverte aktører. Helsedirektoratet bevilget videre midler til et 3-årig fagutviklingsprosjekt. Målsettingen var å øke kunnskap om personer dømt for seksuallovbrudd og dermed utvikle gode og forebyggende behandlingstilbud. Pilotprosjektet ble ledet av Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, og ble gjennomført i Helse Sør-Øst i perioden 2016–2019, gjennom tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen. 

Resultatene fra pilotprosjektet kan leses i pilotprosjektets sluttrapport.

 

Etablering av BASIS

Med bakgrunn i positive resultater fra pilotperioden besluttet Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 å gjøre tilbudet landsdekkende, med finansiering over statsbudsjettet. En tilsvarende nasjonal satsing for å innlemme seksuallovbruddsrelatert behandling i spesialisthelsetjenesten hadde ikke vært gjennomført tidligere.

Oppdragsbrevene til de fire regionale helseforetakene var likelydende, og de ble bedt om å "etablere et regionalt behandlingstilbud for personer som er dømt for å ha utført seksuelle overgrep, etter modell av pågående prosjekt utviklet av Helsedirektoratet, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Fengselspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus HF, Kriminalomsorgen region sør og Helse Sør-Øst RHF». 

Etableringen av det nasjonale behandlingstilbudet ble organisert som et prosjekt og fikk en tidsramme på to år, for å koordinere rutiner og opplæring. De regionale helseforetakene pekte ut Helse Sør-Øst til å lede det nasjonale implementeringsarbeidet, som videre ga oppdraget til Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus HF.

Den permanente etableringen av BASIS ble bygget opp gjennom et målrettet lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid mellom kriminalomsorg, spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjenesten i fengslene, hvor hensikten var å tilby en spesifikk gruppe domfelte et spesialisert helsetjenestetilbud.

Sluttrapporten for implementering av BASIS i Norge.

 

Etablering av Det finnes hjelp

I 2017 utarbeidet Redd Barna rapporten "Hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn", som konkluderte med at Norge trengte et hjelpetilbud for personer som har seksuelle følelser for barn, for å forebygge overgrep. Forebyggende hjelpetjenester for denne målgruppen var allerede etablert i land som Sverige, Danmark, Storbritannina, Nederland og Tyskland.

På bakgrunn av Redd Barnas rapport fikk Helsedirektoratet i 2018 i oppdrag å utrede faglig en helhetlig behandlings- og oppfølgingstjeneste til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Helsedirektoratets utredning ble fulgt opp av et nytt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet i 2019, for å videreutvikle en av de tre modellene som var skissert i konseptutredningen. Til hjelp i dette fagutviklingsarbeidet nedsatte Helsedirektoratet en bredt sammensatt arbeidsgruppe som utviklet innholdet i behandlingsmodellen Det finnes hjelp.

I statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget midler til etablering av lavterskeltilbudet og behandling i poliklinikk, og driften av tjenesten ble lagt til Spesialpoliklinisk enhet ved Oslo universitetssykehus HF. Behandlingstilnærmingen i Det finnes hjelp tar utgangspunkt i «Stand Strong, Walk Tall: Prehabilitation for a Better Future» fra New Zealand, tilpasset norske forhold.

 

Etablering av Ny kurs

Utviklingen av et tilbud til dømte under straffegjennomføring med antatt behov for spesialisert behandling (BASIS) og utviklingen av et tilbud til personer uten straffehistorikk men med seksuell interesse for barn (Det finnes hjelp) skjedde mer eller mindre parallelt frem mot 2020. Forut for dette hadde det imidlertid pågått et utredningsarbeid knyttet til opprettelse av et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten til grupper som man nå så at delvis overlappet med målgruppene til BASIS eller Det finnes hjelp. Det ble derfor gjennomført et kartleggingsarbeid som resulterte i etablering av et behandlingstilbud, kalt STOP (Spesialisert tilbud ved overgrepsproblematikk).I fobindelse med utredningsarbeidet knyttet til STOP så man at det var hensiktsmessig å legge tilbudet til Spesialpoliklinisk enhet for å samle/styrke fagmiljøet. Formålet med STOP var å imøtekomme behovet for et tilbud til de som ikke tilfredsstilte kriteriene for inntak hos verken BASIS eller Det finnes hjelp. Med dette tredje behandlingstilbudet, hadde poliklinikken en "komplett" portefølge, med behandlingstilbud som dekket hele bredden av populasjonen.

STOP byttet senere navn til «Ny kurs», i tråd med Good lives model og et ressursorientert fokus.

Forebygging av seksuallovbrudd satt på kartet i psykisk helsevern

Det etableres nå et nasjonalt behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd ved alle de regionale helseforetakene.

 

Les mer her
Et skilt på en murvegg

Kraftig økning: Voksne med seksuelle tanker om barn ber om hjelp

Årets kampanje for behandlingsprogrammet «Det finnes hjelp» har ført til en kraftig økning i antall henvendelser fra voksne som ønsker hjelp til å håndtere seksuelle tanker om barn.
  

Les mer her
Ansatte i SPE som står foran bygg 27 på Gaustad

Seksuelle tanker om barn: Stadig flere søker hjelp

«Det finnes hjelp» rullet ut årets kampanje tidlig i oktober. Det har ført til at flere voksne nå søker hjelp for å håndtere seksuelle tanker om barn.

Les mer her
Kampanjeplakat  Det finnes hjelp
Sist oppdatert 16.10.2023