Miljøterapi i rusbehandling

Miljøterapi er en behandlingsmetode som brukes i målrettet endringsarbeid i dag- og døgntilbud. Det er en kompleks ferdighet som stiller krav både til den enkelte medarbeider og personalgruppen som helhet. Her finner du ressurser til bruk i opplæring og tilrettelegging for god utøvelse av miljøterapi i TSB.

En gruppe mennesker i samtale.

God miljøterapi i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) stiller krav til kompetanse hos medarbeidere, og samspill mellom de fysiske omgivelsene og det psykososiale arbeidsfellesskapet – både mellom pasienter og personale, men også internt i personalgruppen. Ledere har derfor en viktig rolle i tilretteleggingen for utøvelse av god miljøterapi – men hvordan? Vi lister her opp ni «fjellvettregler» for miljøterapi. Reglene utgjør ingen fasit, men skal stimulere til nysgjerrighet og refleksjon over hvordan praksisen kan forbedres.

Miljøterapivett

Last ned A3-plakat til utskrift (PDF)​

For best utskriftsformat, husk å velge papirstørrelse A3 og Reduser overdimensjonerte sider / Tilpass til utskriftsområde.

 • Vit at miljøterapi er en kompleks og krevende behandlingsform. 
 • ​Beskriv miljøterapien før den iverksettes, slik at det ligger en faglig begrunnelse bak de ulike miljøterapeutiske handlingene. 
 • Kunnskap om ulike tilnærminger, anerkjente teorier og metoder kan hjelpe deg å ta de riktige valgene.

 • ​Tilrettelegg miljøterapien rundt organisatoriske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold.
 • Du som menneske er selve metoden i miljøterapi. Tilsynelatende trivielle, hverdagslige interaksjoner og handlinger kan være betydningsfulle og skape en likeverdig relasjon.
 • Utnytt muligheter når de oppstår, og gi rom for terapeutisk spontanitet. Gullet i miljøterapi ligger i det uventede!

 • ​​Det er en hårfin balanse mellom det å skape en god miljøterapeutisk struktur, motivere pasienter og forvente deltakelse, og det å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient ut fra deres ståsted.
 • Reflekter over pasientens handlinger for å forstå budskapet bak handlingene, og anerkjenn pasientens utfordringer.
 • Gjenkjenn vansker knyttet til angst og depresjon, traumer, personlighetsproblematikk og kognitiv svikt.
 • Vær lydhør, og tål negative projeksjoner. 
 • Husk at endring innebærer elementer av ambivalens.

 • ​Vit hvordan du håndterer kritikk eller brudd på reglene, og manglende deltakelse i aktiviteter.
 • Vær bevisst når krefter undergraver verdien av et godt fellesskap. 
 • Flytt fokus fra pasientens atferd til miljøterapeutiske intervensjoner.
 • Vær forutsigbar med hensyn til både grenser, og reaksjoner når grensene tråkkes over.
 • Speiling vil kunne styrke mentaliseringsevnen til pasienten. 

 • ​Ta i bruk hele døgnet til utøvelse av miljøterapi. Observasjoner​​ kan brukes i behandlingsplanen. 
 • Dokumenter alle relevante hendelser og vurderinger i journal. Det som ikke er nedfelt, har ikke skjedd. 
 • Bruk kvalitets- og avvikssystemer aktvt.
 • Ærlighet, tillit og humor er også gode verktøy!

 • ​Evaluer, reflekter og lær av uønskede hendelser. 
 • Ha gjennomtenkte strategier for å redusere utryggheter som kan oppstå i omorganiseringer.
 • Ivareta virksomhetens regler, arbeidsmoral og verdier. 
 • Avklar forventninger og gi god opplæring til nyansatte. Erfarne medarbeidere er gull for nykommere. 

 • ​Uten felles faglig forståelse blir arbeidet med miljøterapi fragmentert og tilfeldig, og kan være til skade for pasienten. 
 • Forståelsen må preges av omsorg, anerkjennelse og respekt for menneskets egenverd og integritet.
 • Nedfell miljøterapiens arbeidsmåte og teoretiske forankring i planverk og prosedyrer.
 • Dokumenter egne erfaringer.
 • Jobb alltid med forbedring og utvikling. Ha kritisk refleksjon rundt de terapeutiske tiltakene. 

 • ​Farlige situasjoner kan oppstå. Tren på å takle aggresjon og uventede hendelser.
 • Det er ikke alltid den gode relasjonen er tilstrekkelig for at vi kan klare alle oppgaver og mestre alle situasjoner. 
 • I visse situasjoner er det riktig å tilkalle hjelp.

 • ​Gjenkjenn og snakk høyt om hvilke følelser pasientene vekker i deg, aksepter og reflekter. Kunnskap om mentaliseringsprosesser bidrar til å unngå slitasje.
 • Sett opp fast tid for veiledning og/eller etisk refleksjon, både enkeltvis og i personalgruppen. Husk ekstravakter og nattevakter.
 • Ha ordninger for kollegastøtte og debrief etter vanskelige situasjoner.​

 

Lære mer?

E-læring

Felles for alle som utøver miljøterapi er at vi trenger kunnskap om holdninger og verdier, fordi mulighetene for ulike tilnærminger i behandlingen er mange. Dette kurset er for deg som er behandler i en dag- eller døgnavdeling i TSB.

Ta k​urset "Miljøterapi i TSB"

​Anbefalt lesning

Skårderud, F. og Sommerfeldt, B. (2013) Miljøterapiboken – mentalisering som holdning og handling. Gyldendal Akademisk.

Heldal, A. (2021) Miljøterapi i rusbehandling, i Lossius, K. (red.)​ Håndbok i rusbehandling. 3. utg. Gyldendal Norsk Forlag, s. 336–347.

​Lillevik, O.G. og Øien, L. (2015) Hva er miljøterapi? Psykologisk.no, 13. februar. Tilgjengelig fra: https://psykologisk.no/2015/02/hva-er-miljoterapi/

Filmer

Motoverføringer i den kliniske hverdagen​
Foredrag (27 minutter) av psykiater og rusmedisiner Shahram Shaygani

Nettressurser

Kompetanseutvikling rus og vold​
Nettside med kunnskapsmoduler utviklet av KORUS og RVTS i samarbeid med brukerorganisasjoner, nasjonale kompetansesentre og -tjenester

Andre relevante ressursartikler fra tsb.no

Vet du om annen litteratur eller andre ressurser om miljøterapi i rusbehandling? Tips oss gjerne på tsb@ous-hf.no​!​​​

​​​

Nettkurs for deg som utøver miljøterapi

Felles for alle som utøver miljøterapi er at vi trenger kunnskap om holdninger og verdier, fordi mulighetene for ulike tilnærminger i behandlingen er mange. Derfor har Nasjonal kompetansetjeneste TSB laget et kurs om miljøterapi for deg som er behandler i en dag- eller døgnavdeling i TSB!

Ta kurset her
Illustrasjon fra kurset om miljøterapi i TSB
Sist oppdatert 23.05.2023