Bruker i sentrum

Brukermedvirkning i TSB

God brukermedvirkning gir den enkelte pasient innflytelse på egne livs- og helsevalg og bedrer kvaliteten på tjenestene. Her finner du ressurser for bedre brukermedvirkning i rusbehandling, inkludert et undervisningsopplegg og e-læring som er nyttig for både studenter innen helse- og sosialfag og klinikere i TSB.

Sykepleier i samtale med pasient.

Brukere har en lovfestet rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren i undersøkelser, tjenestetilbud og tilgjengelige behandlingsvalg.

Les mer om virkemidler for bruker- og pårørendemedvirkning her

​«Bruker i sentrum» – simulert ansvarsgruppe som et læringsverktøy

Undervisningsopplegget «Bruker i sentrum» er utviklet for å forberede studenter på samarbeid rundt brukere med sammensatt og kompleks problematikk, gjennom simulerte situasjoner. Opplegget er også nyttig for yrkesaktive klinikere i TSB. Metodene som brukes er individuell plan (IP) og andre tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsmetoder der brukeren står i sentrum.​

«Bruker i sentrum»​ er utviklet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, behandlere ved Oslo universitetssykehus og ulike Nav-kontor i Oslo kommune. Erfaringer med utprøvingen av undervisningsopplegget er beskrevet i en artikkel i legeforeningens tidsskrift. Du kan også lese en artikkel om erfaringene fra utviklingsprosjektet i Tidsskriftet for psykisk helsearbeid

Med økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam, ble opplegget videreutviklet i et prosjekt driftet av oss i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og Universitetet i Oslo.

I dette undervisningsopplegget følger vi et ansvarsgruppemøte for en person med rus- og psykisk helseutfordringer. En film og annet støttemateriell har blitt produsert slik at rollespill i ansvarsgruppemøter kan brukes som ledd i utdanning innen medisin, psykologi, sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid – eller som undervisning på arbeidsplassen. Dette skal gjøre at deltakerne blir tryggere i sin rolle, og dermed bedre i stand til å få frem brukerens synspunkt, ressurser og bidrag til endring i tråd med sine egne mål. ​

Ansvarsgruppe og individuell plan

​Ansvarsgruppe og individuell plan (IP) er en rettighet og en metode i møte med mennesker med langvarige og sammensatte vansker, som ofte er tilfelle med rusavhengige pasienter. Gruppen koordinerer arbeidet rundt brukeren i samarbeid mellom pasient/bruker og ulike fagpersoner som hen har kontakt med. Pasienten skal involveres i beslutninger om behandling og oppfølging og eie sin plan fra begynnelse til slutt.

Til tross for at dette er en lovpålagt rettighet som vektlegges i mange sentrale dokumenter, har få pasienter og brukere med rusavhengighet individuell plan.

 

Elementene i undervisningsopplegget

  • Sentrale temaer er samhandling, individuell plan, brukermedvirkning og egenkraftmobilisering
  • Personer med brukererfaring og representanter for ulike profesjoner simulerer ansvarsgruppemøter, som studenter deretter analyserer og diskuterer med en person med brukererfaring til stede
  • Studenter lager utkast til individuell plan for brukeren, som deretter vurderes av faglærer

Til støtte i undervisningen er det laget en film og et tipshefte. Film og tipshefte tilbys lærestedene, med en forutsetning om at undervisning gis av person med brukererfaring og underviser som er til stede og har forberedt økten sammen. 

Ønsker dere å bruke dette opplegget på din arbeidsplass eller studiested? Ta kontakt med prosjektleder Tommy Sjåfjell på tommy@korus-sor.no. Da får du tilsendt lenke og passord til undervisningsfilmen.

Film

Scenene fra ansvarsgruppemøte er ferdig innspilt i en halvtimes lang film. En skuespiller spiller rollen som brukeren Rune, og representanter fra ulike profesjoner og tjenester som vanligvis deltar i slike møter, spiller rollene de selv kan ha. Den pårørende i møtet spilles av representant fra pårørendeorganisasjonen Ivareta. Et gjennomgangstema i filmen er at man ikke alltid lykkes like godt å nå fram til hverandre.

Undervisningsfilmen viser Runes utfordringer, samhandlingsproblemer blant hjelperne, holdninger, mangel på møteledelse og koordinering mellom tjenestene. Den gir også et troverdig bilde av utfordringene ved å være pårørende.

Filmen tar opp seks hovedtema i egne sekvenser. Etter hver sekvens skal det avsettes plass til dialog og refleksjon.

Filmen under viser en teaser av undervisningsfilmen:


Tipshefte

Tipshefte Bruker i sentrum

Til støtte i undervisningen er det laget et tipshefte som tar opp trådene fra de ulike scenene i filmen, knyttet til tema som bolig, arbeid, økonomi og helse.

Tipsheftet består av: 

  • Tips om temaer til diskusjon og refleksjon
  • Lenker til dokumenter om tema som filmen berører 
  • Forslag til for- og etterarbeid for deltakerne
  • Tips til alternative løsninger på utfordringer og dilemma som oppstår i filmen

Bestill trykte eksemplarer kostnadsfritt fra tsb@ous-hf.no eller last ned pdf-versjon h​er​.

«Bruker i sentrum»​ som e-læringskurs

Dette e-læringskurset er basert på undervisningsopplegget, og skal løfte verdien av brukermedvirkning og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. I tillegg til de opprinnelige samarbeidspartnerne, har også KoRus Sør bidratt i utviklingen av e-læringskurset. 

Kurset kan tas i gruppeundervisning eller individuelt.

Ta e-læringen ​her

​​

Sist oppdatert 17.07.2023