Praktisk palliasjon

Her presenterer vi nyttig og praktisk informasjon og verktøy som kan benyttes i det daglige kliniske arbeidet. Sentrale kunnskapskilder er følgende:​

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgenESMO Handbook of Supportive and Palliative Care​Norsk legemiddelhåndboke-Håndboken - Oslo​ universitetssykehusVAR Healthcare​​(de fleste helseforetak og kommuner i Helse Sør-Øst har lisens)​

For å skape en velfungerende samhandlingsarena er man avhengig av god informasjonsutveksling. Relevant og oppdatert dokumentasjon må være tilgjengelig på rett sted til rett tid, og god informasjonsflyt og koordinering av de ulike tjenestetilbudene er sentrale arbeidsoppgaver for helsetjenesten.

​Trykk her for mer informasjon om dokumentasjon og samhandling.

Vekttap, dårlig appetitt, tap av lukt og smak samt svekket fordøyelse, absorpsjon og omsetning av næringsstoffer er kjennetegn ved mange alvorlige sykdommer når livet går mot slutten. Ernæringstiltak kan bidra til å opprettholde vekt og fysisk funksjon i tillegg til å lindre symptomer som kvalme, oppkast, munntørrhet og forstoppelse.

Det er anbefalt at en kartlegger ernæringsrelaterte problemer tidlig i sykdomsforløpet. Det beste er å registrere vekt og vektutvikling hos alle med en kreftdiagnose og deretter jevnlig gjennom sykdomsforløpet. Hvor ofte og hvor lenge kartlegging skal skje er avhengig av pasientens kliniske situasjon.

Trykk her for mer informasjon om ernæring.

De fleste kreftpasienter, og andre pasienter med livstruende sykdom, vil oppleve en gradvis reduksjon i fysisk funksjonsnivå. Å forebygge og begrense funksjonstap så langt som mulig er av stor betydning både for å ivareta selvstendighet og dermed livskvalitet.

Trykk her for mer informasjon om ivaretagelse av fysisk funksjon.

​​​Lindring av plagsomme symptomer, plager og behov står sentralt i palliasjon. Systematisk kartlegging er en forutsetning for en helhetlig og målrettet tilnærming​

Trykk her for informasjon om aktuelle kartleggingsverktøy.​

Kommunikasjon danner grunnlaget for ethvert møte mellom pasient, pårørende og helsepersonell. Gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å ivareta pasient og pårørendes behov, og kan bidra til å styrke medvirkning. Hvordan man kommuniserer er ikke en individuell ferdighet, men en profesjonell adferd som kan læres. 

​Trykk her​ for mer informasjon om kommunikasjon i palliasjon.​​

Når det er overveiende sannsynlig at gjenværende levetid er betydelig begrenset, bør det erkjennes at pasienten nærmer seg livets sluttfase. Helsepersonell bør gjenkjenne symptomer og tegn på at pasienten nærmer seg livets slutt, om tilstanden stabiliserer seg eller om pasienten er døende.

Trykk her for mer informasjon om livets siste uker, dager eller timer.

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie.

Trykk her for mer informasjon om palliasjon til barn og unge.

Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for at mennesker med utviklingshemming med livstruende og/eller livsbegrensende sykdom får helhetlig lindrende behandling og verdig omsorg.


Trykk her​ for å lese mer om palliasjon til mennesker med utviklingshemming. 

​Her finner dere informasjon om praktisk legemiddelhåndtering og behandling av bivirkninger ved immunterapi. 

Trykk her​ for mer informasjon om legemidler.

Her har vi samlet noen praktiske prosedyrer som er aktuelle i den kliniske hverdagen. I tillegg finnes det relevante prosedyrer under de andre hovedpunktene​. 

T
rykk her​ for å se aktuelle prosedyrer​.

Pårørende er ofte en viktig ressurs for den alvorlig syke og døende pasient. De kjenner pasienten, og kan gi viktig og utfyllende informasjon til helsepersonell. Det kan ofte være behov for samtaler med pasienten og pårørende sammen, men også for egne samtaler med pårørende.

Trykk her for mer informasjon om pårørende.

En familie kan oppleve endring av inntekt flere ganger over få år som følge av at en i familien er syk. Noen har økonomisk buffer for dette, andre vil oppleve å få økonomiske problemer. Helsepersonell bør kartlegge pasientens økonomiske forhold og sørge for at pasienten og pårørende får informasjon om velferdsordninger som kan være til hjelp. 

Trykk her for mer informasjon om rettigheter og velferdsordninger.

De fleste mennesker opplever sorg etter tap ved dødsfall av en nærstående. Mange opplever også sorg i forbindelse med et forventet tap ved alvorlig sykdom.

Trykk her for noen nettressurser som kan være nyttige om sorg og sorgstøtte til barn, ungdom og voksne.​

En rekke symptomer og tilstander opptrer med varierende hyppighet hos pasienter med langtkommen kreftsykdomsykdom. Mye av innholdet kan imidlertid være relevant tidligere i behandlingsforløpet og for andre pasientgrupper.

Trykk her for å lese om symptomer og tilstander inkludert behandlingsprinsipper.​

Palliasjon omfatter ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov. Tro og livssyn har stor innvirkning på hvordan pasienter forstår og håndterer sykdom. Åndelige og eksistensielle behov oppstår eller forsterkes gjerne når mennesker er i krise.

Trykk her for mer informasjon om åndelige og eksistensielle behov. ​
​​​

Sist oppdatert 09.06.2023