Ansatte på NevSom

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – har 14 faste ansatte og tre doktorgradsstipendiater. Her er nesten alle NevSoms ansatte fotografert våren 2019. Klikk på navnene under for mer informasjon om den enkelte medarbeider.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Berit Hjelde Hansen, Stine Knudsen, Marit Skram, Janita Vevelstad, Terje Nærland, Martin Aker, Ragnhild B. Grande, Sissel Berge Helverschou, Egil Midtlyng, Michael Lensing, Kristin Bakke, Hege Skoghus, Hilde Juvodden og Rannveig Viste.

En mann i rød skjorte

Martin Aker

Seksjonsleder, psykolog, ph.d.

Martin.Aker@ous-hf.no  23 01 60 30​

Martin Aker har vært seksjonsleder på NevSom siden februar 2019. Martin er utdannet psykolog, og har en doktorgrad fra Psykologisk institutt ved UiO, der han forsket på forholdet mellom kognintiv kontrollfunskjon og emosjonsregulering hos personer som har vært deprimerte. Han har tidligere jobbet i barnehabilitering, NAV og med psykisk helsevern for voksne.

 

En mann med kort hår

Kristin A. Bakke

Overlege, spesialist i barnesykdommer

kristinb@ous-hf.no 23016030

Kristin A. Bakke har vært ansatt som overlege på NevSom fra 1 mars 2014. Hun er spesialist i barnesykdommer og har erfaring fra ulike generelle barneavdelinger og fra barneavdelingen på Spesialsykehuset for epilepsi. Hun har tidligere jobbet spesielt med problemstillinger som har vært relatert til barneepilepsi, habilitering og barnenevrologi. Hun har arbeidet med planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelstudier både i det private næringsliv og i en utprøver-initiert studie om epilepsi.

 

Hun er særlig opptatt av å forsøke å forstå sammenhenger mellom biologi, sjeldne genetiske syndromer og nevroutviklingsforstyrrelser, og hvordan somatiske sykdommer kan påvirke og føre til økt kompleksitet og større funksjonsvansker ved autisme og ADHD. I prosjektet «Somatiske og psykologiske forhold ved Angelmans syndrom» studerte hun sammenhenger mellom autismesymptomer og epilepsi og mellom hyperaktivitet og søvnproblemer. Resultatene ble publisert i to vitenskapelige artikler. Hun holder nå på med et prosjekt der man ser på ADHD ved type 1 diabetes. Internasjonal forskning har vist at barn som har begge diagnosene har dårligere regulert blodsukker enn de som kun har type 1 diabetes, men vi vet ikke hvordan dette er i Norge. Hun ledet arbeidsgruppen med deltagere fra hele Norge som utarbeidet kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom, som ble publisert høsten 2021.

 

Publikasjoner i Cristin.    

En person iført en rosa skjorte

Louise Frøstrup

Sivilingeniør, ph. d.-stipendiat

lofroe@ous-hf.no

Louise Frøstrup er sivilingeniør med en underspesialisering innen medisinsk teknologi (medico-ingeniør) fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun er ansatt som stipendiat ved NevSom og vil ta sin doktorgrad under prosjektet «Fenotype og patogenese av narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge». I prosjektet vil hun jobbe med avansert signalbehandling av prosjektets elektrofysiologiske søvndata, som er samlet inn tidligere. Hensikten er å undersøke betydningen av spesifikke søvnfenomener for sykdomsutvikling/sykdomsrisiko hos pasienter med narkolepsi og deres familiemedlemmer.

 

En person som smiler for kameraet

Ragnhild Berling Grande

Medisinsk rådgiver. Nevrolog, ph.d.

post.nevsom@ous-hf.no  23 01 60 30

Ragnhild Berling Grande er overlege ved NevSom fra august 2018. Hun er spesialist i nevrologi med et bredt faglig interessefelt. Hun har lang erfaring fra tverrfaglig arbeid i spesialisthelsetjenesten og har siden 2012 jobbet med kompleks epilepsi, anfallsdiagnostikk, sammensatte problemstillinger og habilitering i tverrfaglige miljøer ved Avdeling for nevrohabilitering, OUS og ved Spesialsykehuset for epilepsi- SSE.

 

Hun har forskningserfaring innen nevrologi/ epidemiologi/ hodepine/ medisinoverforbruk med doktoravhandlingen « Primary chronic headaches in the general population».Ved NevSom er hun medisinsk  rådgiver for hypersomniene. Hun jobber også med Norsk Narkolepsiregister - en medisinsk kvalitetsregister for narkolepsi og relaterte CNS-hypersomnier.

 

Foto av Berit Hjelde Hansen

Berit Hjelde Hansen

Overlege, barne- og ungdomspsykiater, ph.d.

Berit.Hjelde.Hansen@ous-hf.no ​ 23016030

Berit Hjelde Hansen er overlege, barne- og ungdomspsykiater, og har jobbet i barne- og ungdomspsykiatri siden 1992, de siste 15 år særlig med nevroutviklingsforstyrrelser. I mai 2013 avla Berit doktorgrad, med tittel: Sleep problems in children with anxiety and attention deficit hyperactivity disorders. På NevSom har Berit som oppgaver å bistå med barnepsykiatrisk kompetanse i arbeid med barn og unge med hypersomni, både som deltaker i forskningsarbeid og som konsulent for den kliniske del av virksomheten.

 
Se Berit Hjelde Hansens publikasjoner på Cristin.

Foto av Stine Knudsen Heier

Stine Knudsen Heier

Nevrolog, dr. med, spesialist i søvnsykdommer

post.nevsom@ous-hf.no 23016030

Stine Knudsen Heier er dansk/norsk spesialist i nevrologi med ph.d i ”Narkolepsi og Hypokretinsystemet”. Hun tok sin spesialistutdanning ved bl.a. Rigshospitalet samt Dansk Center for Søvnmedicin i Danmark.  Hun har vært formand for Dansk Medicinsk Selskab for Søvnmedicin og publisert mange internasjonale artikler samt lærebøker om narkolepsi og andre søvnrelaterte tema. Hun er nå forskningsleder og phd.veileder for de nasjonale Pandemrix-narkolepsistudiene i Norge, underviser i norsk legespesialisering, samt at hun er nasjonal medisinsk rådgiver i narkolepsi og andre hypersomnier på NevSom.

 

En mann som smiler foran en hvit vegg

Sissel Berge Helverschou

Psykologspesialist med professorkompetanse

23016056 shelvers@ous-hf.no

Sissel Berge Helverschou er psykologspesialist med professorkompetanse. Hun har vært ansatt som forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) siden 2000, og på NevSom siden etableringen av NevSom i 2015. Hun har lang og bred klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser og andre nevroutviklingsforstyrrelser, og har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler. Hun foreleser på universiteter, høyskoler og på konferanser. I mange år har hun fokusert på forskning og fagutvikling om psykiske lidelser og andre tilleggsvansker hos mennesker med autisme, både hos personer med utviklingshemning og hos personer med Asperger syndrom. Hennes doktorgradsavhandling omhandlet identifikasjon av angst og andre psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning.

 

Hun har ledet en pilotstudie om behandling av tvangslidelser hos personer med Asperger syndrom, og to nasjonale fagnettverk: Et nettverk og en multisenterstudie om diagnostisering og intervensjon ved psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning, også kjent som AUP-nettverket.

 

Hun ledet også Nasjonalt fagnettverk om diagnostisering og behandling av psykiske tilleggslidelser hos personer med Asperger syndrom, også kjent som PSY-AS.

 

Helverschou var prosjektleder for et samarbeidsprosjekt med Nasjonal kompetansetjenste TSB og seksjon ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus om rusbehandling for mennesker med Asperger syndrom. Les mer om det her.

I samarbeid med Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital i Trondheim, har hun gjennomført en studie om personer med autismespekterdiagnoser som har blitt rettspsykiatrisk undersøkt. 

 

For tiden samarbeider hun med Barnehabiliteringstjenesten ved UNN om et prosjekt om ulike instrumenter for identifisering av psykiske lidelser hos barn og unge med autisme.

 

Helverschou er prosjektleder for et kartleggingsprosjekt om Phelan McDermid syndrom som starter ved NevSom høsten 2023.  
 
Se Sissel Berge Helverschous publikasjoner på Cristin.

En person med langt hår

Sigrun Hope

Overlege og spesialist i voksenpsykiatri

sigrun.hope@ous-hf.no.

Sigrun Hope er lege og spesialist i voksenpsykiatri. 

 

I tillegg til sitt 20% engasjement på NevSom jobber hun som overlege ved Avdeling for nevrohabilitering for voksne ved Oslo Universitetssykehus. 

 

Hope har bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern. Hun har bl.a. arbeidet poliklinisk på DPS i Oslo og i indre Østfold. Hun var med i forskningsprosjektet «TIPS», tidlig intervensjon ved psykoser, og erfarte at mange psykosepasienter var plaget av slitenhet og hadde vansker med å konsentrere seg. Hun ble interessert i forskning relatert til immunsystemet og i 2007 startet hun som PhD-kandidat ved NORMENT i samarbeid med team for tidlig intervensjon for psykoser i Østfold. Doktorgradsavhandlingen hadde tema «Inflammatory profile in severe mental disorders, relations to affective state». 

 

Siden 2012 har hun vært lege for mange pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser som autisme og utviklingshemming, og har fått erfare hvor forskjellige pasientene er og at det kan være vanskelig å hjelpe de som strever. Mange har kroppslige sykdommer, sjeldne syndromer og sammensatte plager. Hun har fått bred kompetanse innen såkalt translasjonsforskning, det vil si medisinsk forskning som fokuserer på å bruke kunnskap fra laboratorie-forskning til å utvikle bedre behandling for pasienter. Samsvarende med dette har hun skrevet om hvordan leger kan utrede pasienter for å finne sjeldne behandlbare metabolske sykdommer, og er opptatt av såkalt persontilpasset medisin. For en del sjeldne sykdommer kan det f.eks. være spesielle kostholdsråd som bør gis.  Hun har bl.a. skrevet om kreatin-transporter mangel, pyridoksin-responsiv epilepsi og om Prader Willi syndrom. 

 

I det siste har hun i samarbeid med BUPgen og NevSom skrevet en forskningsartikkel om gener, autisme og kognisjon. Dette kan forhåpentlig bidra til å bedre kunne hjelpe barn med autisme som opplever at de mister ferdighetene sine og får kognitive vansker. Ved NevSom vil hun fortsette bidra med kunnskap innen medisinsk utredning og behandling av sjeldne tilstander med forstyrret nevroutvikling.   

 

En mann i svart skjorte

Arvid Nikolai Kilahl

Psykologspesialist

Arvid.Nikolai.Kildahl@ous-hf.no

Arvid Nikolai Kildahl er psykologspesialist med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi. I tillegg til sitt 20% engasjement på NevSom jobber han klinisk ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus. Arvid er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo 2009 og har arbeidet ulike steder i psykisk helsevern for voksne, samt i habiliteringstjenesten for barn og unge.

 

På NevSom arbeider Arvid først og fremst med prosjekter som dreier seg om psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterforstyrrelser.

 

Se Arvid Nikolai Kildahls publikasjoner på Cristin her.

Foto av Inger Johanne

Inger Johanne Kaarstad Kuijlen

Sosionom

injkaa@ous-hf.no​ 23016030

​​​Inger Johanne er midlertidig ansatt ved NevSom med engasjement  ut 2024. Hun er utdannet helsefagarbeider og sosionom med en master i kriminologi. Ved NevSom skal hun blant annet gjennomføre psykososiale samtaler ved det pågående narkolepsiprosjektet.

Foto av Kristin Langdalen

Kristin Langdalen

Ph.d.-stipendiat (i permisjon)

Kristin Langdalen er lege under spesialisering i pediatri. Hun er ansatt som stipendiat ved NevSom fra mai 2021 og vil ta sin doktorgrad i prosjektet «Fenotype og patogenese av narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge. 

En mann med grått hår

Michael B. Lensing

Spesialpedagog, ph.d.

miclen@ous-hf.no 230 16 067

Michael B. Lensing kommer opprinnelig fra Tyskland. Han er utdannet spesialpedagog med en ph.d. om ADHD hos voksne. Han har i mange år arbeidet med nevroutviklingsforstyrrelser både i skolesammenheng, arbeidslivet og i helsetjenesten. Han har bidratt til oversettelse av flere instrumenter som brukes i utredning av ADHD hos voksne med og uten utviklingshemming (ASRS, DIVA 2.0, DIVA-5, DIVA-5-ID, WFIRS, WRAADDS) og Tourettes syndrom (Gilles de la Tourette Syndrome –QoL norsk utgave). Han har vært involvert i utarbeidelsen av NAV’s veiledningshefter for arbeidssøkere med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom.

 

Michael er medlem av European Adult ADHD Network, og norsk representant/styremedlem i DIVA Foundation.  Han har mange år vært involvert i driften av ADHD forskningsnettverk. Han er tidligere redaktør av ”Autisme i dag”. 

 

Michael er ansatt som seniorrådgiver. Han er fagkoordinator for nevroteamet på NevSom. Han er for tiden involvert i to av senterets forskningsprosjekter, veileder prosjekter innen autisme og ADHD, og arbeider for øvrig særskilt med tilrettelegging, livskvalitet og aldring innen nevroutviklingsforstyrrelser i forbindelse med sjeldne tilstander.

 

Se Michael B. Lensings publikasjoner på Cristin her.

 

Egil Midtlyng

Psykologspesialist

egil.midtlyng@ous-hf.no 23016030

Egil Midtlyng ble tilsatt som rådgiver ved NevSom, dengang Nasjaonlt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i 2004. Han er utdannet cand. psychol. fra Psykologisk institutt ved UiO, og har blant annet bakgrunn fra arbeid med helse- og arbeidsmiljøstatistikk, rehabilitering og IKT. Ved NevSom er han engasjert i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av ADHD og i arbeid rettet mot brukere og fagpersoner for diagnosene ADHD, Tourettes syndrom, narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom.

 

Se Midtlyngs publikasjoner på Cristin her.

 

 

En kvinne som står foran en busk

Therese Nordling

Spesialist i klinisk pedagogikk

post.nevsom@ous-hf.no 23016030

Therese Nordling er spesialist i klinisk pedagogikk og ble ansatt på NevSom 01.09.20. Hun har jobbet flere år i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og  pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Tidligere har hun også vært ansatt ved  Senter for sjeldne diagnoser (SSD).

 

Nordling har fordypet seg i generelle psykososiale vansker, lærevansker og nevroutviklingsforstyrrelser. Ved NevSom skal Therese ha spesielt fokus på tilrettelegging ved skole og utdanning, samt utforming og formidling om hypersomnier.

Foto av Terje Nærland

Terje Nærland

Seniorforsker, psykolog, ph.d

ternae@ous-hf.no

Terje Nærland er psykolog med ph.d. i barns sosiale og språklig utvikling. Nærland er forskningsgruppeleder ved avdeling for sjeldne diagnoser, Kvinne- og barne klinikken OUS. Han leder for KG Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser, og veileder flere prosjekter rund autismespekterdiagnoser (ASD) og genetiske syndromer, samt prosjekter som søker å finne biologiske og kognitive mekanismer bak ASD. 

 

Nærland er daglig leder av BUPgen-prosjektet som er et register og biobank over personer med ASD i Norge. Han er også leder av forskningsnettverket NeuroDevelop som skal samkjøre flere store forskningsprosjekt på personer med utviklingsforstyrrelser i Norge.

 

Se Terje Nærlands publikasjoner på Cristin.

En mann som smiler til kameraet

Daniel Quintana er ansatt ved NevSom som forsker i 20 prosent stilling. Hans forskning fokuserer på rollen til hormonet oksytocin, og hvordan det spiller inn på helse og velvære. Han leder ulike prosjekter som undersøker oksytocins effekter ved autisme og hvordan genetiske varianter i oksytocinsystemet påvirker helse og atferd. 

 


Se Quintanas publikasjoner i Cristin 

 

Bjørg Ramse

Konsulent/kontor

post.nevsom@ous-hf.no 23016030

Bjørg Ramse er ansatt som konsulent og arbeider med kontorfaglige oppgaver. I tillegg til kontorfaglige oppgaver jobber hun også med regnskap og senterets kursvirksomhet for brukere og deres familier.

 

 

foto av Trine Waage Rygvold

Trine Waage Rygvold

Psykolog, ph.d.

trwaag@ous-hf.no 23016030

Trine Rygvold er utdannet psykolog med doktorgrad fra UiO hvor hun har forsket på synaptisk plastisitet. Tidligere har hun jobbet med nevropsykologisk utredning av både barn og voksne, ved psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet og ved Nevrohabilitering - barn ved Ullevål sykehus. 
 
Rygvold har et treårig engasjement ved NevSom hvor hun skal jobbe med flere prosjekter, blant annet om 22q11 delesjon og duplikasjon.
 

 

Hege Skoghus

Medisinsk sekretær/konsulent/kontor

post.nevsom@ous-hf.no 23016030

Hege Skoghus har vært ansatt ved NevSom siden høsten 2008. Tidligere jobbet Hege i en grafisk bedrift, og tok deretter helsesekretærutdannelse. Hun var kontorleder ved Nyremedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, fra høsten 2002 til høsten 2008.  Hege har bred erfaring med arbeid ved klinisk avdeling.

 

En mann med pannebånd

Marit Skram

Kommunikasjonsrådgiver

marit.skram@ous-hf.no 98432750

Marit Skram er NevSoms kommunikasjonsrådgiver og redaktør for nettsidene. Hun er utdannet med en bachelor i PR og kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI, og har en master i styring og ledelse fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Marit har jobbet på NevSom siden 2010.

Hun er også med i redaksjonen til podkasten Sjeldenpodden, en podkast om sjeldne diagnoser.
​​

 

En kvinne som smiler til kameraet

Hanna Vahtera

Konsulent

post.nevsom@ous-hf.no 23016030

Hanna Vahtera er utdannet sykepleier, og har tidligere jobbet i psykiatrien samt med slagpasienter. Ved NevSom skal Hanna primært være knyttet til hypersomni-teamet, og jobbe med administrative oppgaver. ​

 

 

En mann iført hvit skjorte

Janita Vevelstad

Sykepleier, somnolog/søvntekniker

post.nevsom@ous-hf.no 23016030

Janita er sykepleier og somnolog/søvntekniker på NevSom, og jobber i hovedsak med narkolepsiprosjektet. Hun er ansvarlig for å utføre søvnundersøkelser og analysere resultatene. Janita skal også arbeide med narkolepsiregisteret, som skal opprettes ved NevSom.

 

 

En mann som smiler til kameraet

Rannveig Viste

Spesialrådgiver. Spesialsykepleier, MSc, ph.d.

ravist@ous-hf.no 23016030

Rannveig Viste har vært med på å inkludere pasienter og deres nære pårørende til forskningsprosjektet «Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge» siden prosjektet startet. I juli 2017 startet hun som doktorgradsstipendiat i samme prosjekt, og skal blant annet se på genetiske og immunologiske faktorer i sykdomsutviklingen. Rannveig har bred erfaring som sykepleier og har i tillegg en master i molekylær- og cellebiologi.

 

Les om doktorgradsarbeidene om narkolepsi ved NevSom her.

 

En person med blondt hår

Kirsten Wedervang-Resell

Overlege, ph.d.

post.nevsom@ous-hf.no 23 01 60 30​

Kirsten Wedervang-Resell er lege med bred klinisk bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatri, samt erfaring fra translasjonsforskning (dvs. forskning som tar sikte på å omsette kunnskap fra medisinske basalfag til praktisk anvendelse i pasientbehandling) hvor hun undersøkte bla. immunmarkører i blod fra ungdom med psykose. Hennes hovedforskningsinteresse er biomarkører og immunsystemets rolle i nevroutvikling. I 2021 fullførte hun doktorgrad med tittel «Immune and metabolic markers in early-onset psychosis».   ​

 

 

 

Til NevSoms forside

 

Sist oppdatert 06.06.2024