Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse

Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelser (PSY-AS) har vært drevet av NevSom siden 2017. Den siste samling ble en digital samling i november 2020. Nettverket ble etablert for å skape en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling. Forankret i klinisk praksis har nettverket vært for helsepersonell som behandler psykiske vansker hos personer med Asperger syndrom. Fra 2021 tas det sikte regional satsing.

Foto av Sissel Berge Helverschou og Egil Midtlyng på nettverkssamling.
Her ser vi Egil Midtlyng og Sissel Berge Helverschou på samling i Oslo våren 2018. Foto: Marit Skram.
Mennesker med autismespekterforstyrrelser synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for mennesker med Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelser med normalt og høyt evnenivå) med psykiske tilleggslidelser. Flere fagmiljøer tilbyr slik behandling, men det synes å være et stort behov for å øke tilgangen til behandling av psykiske tilleggslidelser for denne gruppen og for å heve kompetansen hos behandlere på hvordan behandlingen må tilpasses grunnvanskene.

Kompetansebygging og kunnskapsspredning er sentrale oppgaver for NevSom for å bidra til likeverdige tilbud. Faglige nettverk er et virkemiddel som bidrar til kontakt mellom ulike fagmiljøer.

Det var planlagt fire samlinger i 2020, men dessverre kunne bare to samlinger gjennomføres pga. corona. Fra 2021 tas det sikte regional satsing i forhold til diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom. NevSom er positive til å bidra dersom de regionale fagmiljøene finner det ønskelig. ​

Te​maer for tidligere samlinger

  • 12. november 2020: Psykoedukasjon og kommunikasjon med pasienter med Asperger syndrom.
  • 27. februar 2020: Psykose hos barn med autisme.

Samling​ene i 2019

Det har vært mellom 40 og 50 deltakere på de fire samlingene som ble holdt i 2019. Temaene var angst, kjønnsinkongruens, spiseforstyrrelser og depresjon. Alle som samtidige tilstander ved Asperger syndrom.

Samlingene i 2​018

Mellom 30 og 50 deltakere deltok på samlingene i 2018. Temaene var
  • erfaring med Kognitiv atferdsterapi for barn og unge med Asperger syndrom 
  • utføringsvansker og vegring hos personer med autismespekterforstyrrelser 
  • behandling av rusproblemer hos personer med Asperger syndrom
  • familiefokusert behandling 

Deltakerne

Ansatte i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern eller habilitering), som utreder, diagnostiserer eller behandler barn, unge eller voksne med Asperger syndrom og samtidig psykisk lidelse kan delta.

Kontaktperson og ledere av fagnettverket

Sissel Berge Helverschou, ph.d. og psykologspesialist og Egil Midtlyng, psykologspesialist. Begge er ansatt ved NevSom.

Nettsaker fra net​​tverket​​

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024