Foto av en pasietn og en ansatt som ser på brosjyrer sammen

Dine rettigheter, valg og muligheter

Som pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet. Disse rettighetene er lovfestet av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Les mer om retten til møte etter alvorlig hendelse.

Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet.

Les mer om barns rettigheter (helsenorge.no)

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og helsepersonell har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud.

Les mer om brukermedvirkning

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​

Les mer om egenandel og frikort

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Les mer om fristbrudd

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling. Gjennom en veiviser får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted.

Les mer om fritt behandlingsvalg

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune eller bydel. Planen skal sikre deg medvirkning i behandling og rehabilitering og at alle involverte parter samarbeider. Du skal også underrettes om resultatet av disse vurderingene.

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator, som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker.

Les mer om individuell plan og koordinator (helsenorge.no)

Du har rett til innsyn i din journal og til å få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen. Du har også rett til å begrense helsepersonells innsyn i din pasientjournal, samt få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

Les mer om innsyn i egen pasientjournal

Les mer om hvordan du kan begrense innsyn i din pasientjournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.

Les mer om kjernejournal

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Les mer om klage og erstatning

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Du får i utgangspunktet dekket den billigste reisemåten, og du må betale en egenandel.

Les mer om pasientreiser

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.

Les mer om pasient- og brukerombudet (helsenorge.no)

Du kan reservere deg mot at ditt biologiske materiale som er samlet inn i helsetjenesten, blir brukt til forskning. Du reserverer deg ved å fylle ut reservasjonsskjema, som du finner på Folkehelseinstituttets nettsider.

Les om retten til å reservere deg mot bruk av biologisk materiale på fhi.no

I enkelte tilfeller kan du som pasient ønske å få din helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må du gå til fastlegen din, som sender en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Fornyet vurdering gjelder kun èn gang for samme tilstand. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jamfør fritt behandlingsvalg.

Vår informasjon til deg skal være tilpasset dine individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, kultur og språk.  Vi skal så langt som mulig sikre seg at du har forstått innholdet og betydningen av alle opplysninger du mottar. Be oss om tolkebistand ved behov.

Les mer om rett til tolk

Sykehuset mottar henvisninger, og disse skal vurderes fortløpende og senest innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt hos oss. På bakgrunn av denne skal sykehuset (spesialisthelsetjenesten) vurdere om du har rett til nødvendig helsehjelp eller ikke. Svaret fra sykehuset vil enten være at du innvilges en slik rett eller at du ikke anses å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (avslag) . Hvis du innvilges en slik rett, vil det fremgå av brevet hvilken frist som er satt for senest oppstart av helsehjelpen. Overskrides denne fristen er det oppstått et fristbrudd.

Eksempler på hva helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan være:

  • kirurgiske inngrep
  • medisinske utredninger
  • behandling ved psykiatrisk poliklinikk
  • behandling i rusinstitusjon

Dersom du er uenig i vurderingen eller fristdatoen du har fått fra spesialisthelsetjenesten, kan du be om at henvisningen din blir vurdert på nytt (fornyet vurdering).

Les mer om rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

Alle som blir henvist til sykehus har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt av sykehuset. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere. Dersom du vurderes til å ha rett til nødvendig helsehjelp, skal du samtidig informeres om tidspunkt for når utredning eller behandling skal settes i gang. 

Les mer om rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. På egne nettsider og på helsenorge.no kan du lese mer om medisinsk forskning, deltakelse og bruk av dine opplysninger i forskning samt reservasjon mot bruk av biolgisk materiale til forskning.

Les mer om personvern og rettigheter i forskning for pasienter 

Les mer om vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier  (helsenorge.no)

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke forsvarlige og tilgjengelige behandlinger som er best for deg.

Les mer om samvalg og hør podcasten

Helsepersonell har taushetsplikt og kan ikke formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du ikke har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov som for eksempel når det er nødvendig for sikre forsvarlig helsehjelp. På helsenorge.no kan du lese mer om beskyttelse av din helseinformasjon, unntak og brudd på taushetsplikten

Les mer om taushetsplikten (helsenorge.no) 

Våre sykehus oppfyller kravene til universell utforming slik at blant annet våre vestibyler og venterom gir en likeverdig tilgjengelighet for alle.

Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet.

Les mer om utenlandsbehandling

Sist oppdatert 03.05.2023