Utenlandsbehandling

Utenlandskontoret veileder og behandler søknader om rett til behandling i utlandet der det mangler et forsvarlig helsetilbud i Norge eller metoden du ønsker er dokumentert mer virkningsfull.

​​Dersom du har fått innvilget reise så les vedtaket ditt nøye. Der står alle detaljer om hvordan bestille reise og hotel og liknende.

Vilkår

  1. Pasienten må ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
  2. Det finnes ikke et tilbud i Norge, eller helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn den helsehjelpen som tilbys av det offentlige i Norge.


Telefon: 22 11 81 11 mellom 12:30 til 14:00 mandag til fredag

Telefonen er betjent, men grunnet stor pågang kan det hende du må ringe igjen.


Postadresse

Oslo universitetssykehus HF            
Utenlandskontoret            
Direktørens stab 
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Det er vanligvis sykehuslegen som søker, men også fastlege, pasient eller andre med fullmakt fra pasienten kan søke.

Det er mulig å søke om refusjon av utgifter i etterkant av behandling, men vi anbefaler å søke på forhånd. I motsatt fall risikerer pasienten å måtte dekke alle kostnader til behandling, reise og opphold selv. Pasienten vil i slike tilfeller heller ikke ha rett på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved feilbehandling.

Ved avslag på søknad, er det adgang til å klage til den nasjonale Klagenemnda for utenlandsbehandling.

NB! Skal du søke behandlingsreise for revmatikere, psoriasis- eller astmapasienter, se Behandlingsreiser

Utenlandskontoret skal vurdere om du har rett til å få dekket den helsehjelp i utlandet som du søker om. Vi må da avgjøre om det i Norge finnes et forsvarlig tilbud om helsehjelp til deg i din konkrete situasjon og/eller om den helsehjelp du ønsker å få dekket i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn den helsehjelpen som tilbys av det offentlige i Norge.

Dersom det mangler et forsvarlig tilbud i Norge, må vi i tillegg vurdere om den helsehjelp du ønsker å få i utlandet er å regne som vitenskapelig dokumentert, dvs at den ikke anses som eksperimentell eller utprøvende.

Utenlandskontoret vil basere sin vurdering på blant annet følgende dokumentasjon

  • Journal og epikriser fra fastlege og/eller sykehus.
  • Journal og epikriser fra utenlandske sykehus eller behandlere
  • Vurderinger fra medisinsk fagmiljø i Norge basert på informasjon vi har sendt fagmiljøet om din situasjon
  • Eventuelle nasjonale eller internasjonale faglige retningslinjer
  • Nasjonale og internasjonale metodevurderinger av den helsehjelp du søker om.

Hva slags dokumentasjon som vil bli innhentet, vil avhenge av din søknad og den informasjon du har sendt til oss.
For å kunne behandle søknaden, er det nødvendig at du samtykker til at vi kan innhente ytterligere medisinske opplysninger for å få opplyst søknaden best mulig. Dette kan gjøres ved underskrift på det søknadsskjema utenlandskontorene bruker.

Kontoret har utarbeidet et søknadsskjema som kan brukes ved søknad om utenlandsbehandling når lege søker på vegne av pasienten. Søknadsskjema med veiledning kan bestilles fra kontoret eller lastes ned fra denne siden, se vedlegg til høyre på siden.
 
Når det ikke er lege som søker på vegne av pasienten er det tilstrekkelig med et brev som beskriver situasjonen og hvor man ønsker behandling. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for muntlig veiledning.

Søknadsskjema utenlandsbehandling Helse Sør-Øst 2020

Søknadsskjema utenlandsbehandling Helse Nord 2020

Behandlingsreiser og klimaterapi

Refusjon for helsehjelp i et annet EØS-land

Du kan også ha rett til refusjon for helsehjelp foretatt i et annet EØS-land. Vilkåret da er at den behandling du ønsker refusjon for tilsvarer behandling som du har rett til å få i Norge. Denne ordningen forvaltes av HELFO Refusjons av utgifter til behandling i EØS-området (helsenorge.no)


Utenlandsbehandling Helse-Midt

Utenlandsbehandling Helse-Vest

Utenlandskontoret ved Oslo universitetssykehus behandler også søknader for pasienter tilhørende Helse Nord RHF. Aktuelt søknadsskjema finner du under menypunktet "Søknadsskjema" over.​

Sist oppdatert 14.08.2023