En person som holder hendene sammen

Informasjon til pårørende

Pårørende kan være en viktig ressurs, og har rettigheter når deres nærmeste mottar behandling i Regional sikkerhetsavdeling.

Regional sikkerhetsavdeling tilstreber et godt samarbeid med de pårørende. Pårørende vil få generell informasjon om helsetilstanden til pasienten, informasjon om behandlingen, og hva dette kan bety for pasientens fungering. De ansatte vil være tilgjengelig for spørsmål.

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten. Pårørende kjenner pasienten godt, og har erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe. På den andre siden vil pårørende ha forskjellige ønsker om involvering og behov for støtte. Ønsker og behov vil også kunne variere i løpet av et behandlings- eller tjenesteforløp.

Vi som jobber i Regional sikkerhetsavdeling vil kontakte pasientens nærmeste pårørende og avklare forventinger og behov.

På klinikkens nettsider finner du mer informasjon som er relevant til deg som pårørende.

Når alvorlig sykdom rammer en i familien er barn ekstra utsatt. Barn som er pårørende må derfor bli møtt med innsikt og forståelse av voksne. I Regional sikkerhetsavdeling tilstreber vi at barn skal kunne ha kontakt med pasient i avdelingen, der dette lar seg gjøre ut i fra faglige- og sikkerhetsmessige hensyn, og hva som vurderes er til det beste for barnet.

Av sikkerhetsmessige hensyn har barn under 15 år i utgangspunktet ikke adgang i døgnenhetene i Granlibygget på Dikemark sykehusområde. Dersom besøk skal gjennomføres vil dette gjøres i et tilpasset sted utenfor avdelingen.

På klinikkens sider finner du mer informasjon om barn som pårørende.

 

Her finner du informasjon om besøk til våre døgnenheter på Dikemark sykehusområde i Asker.

Klinikkens Brukerråd

Klinikk psykisk helse og avhengighet sitt Brukerråd skal bidra til at brukere og pårørende får medvirke i aktuelle saker. Brukerrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen på klinikknivå. Sykehuset skal legge til rette for brukeres medvirkning i forskning, behandling av pasienter og utvikling av tjenester på system- og tjenestenivå

  

Les mer her
Brukerrådet hos Klinikk psykisk helse og avhengighet
Sist oppdatert 04.10.2023