Særreaksjonsdømte uten oppholdstillatelse

Det er gitt særskilte regler i utlendingsloven, straffeloven og helsepersonelloven om gjennomføring av utvisning av utlendinger som er dømt til særreaksjon.

Utlendinger som blir idømt strafferettslig særreaksjon kan utvises etter utlendingsloven §§ 66-68 og § 122.

  • Utlendingsloven § 72 og § 124 gir anvisning på særskilte saksbehandlingsrutiner for sak om utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger. 
  • Straffeloven § 65 femte ledd første punktum sier at dersom en person som er idømt en særreaksjon, utvises og forlater riket, så opphørersærreaksjonen midlertidig. Utvisningsvedtaket gis dermed forrang foran dom på særreaksjon.
  • Helsepersonelloven § 29a annet ledd slår fast at lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for å gi helse- og omsorgstjenesten i mottakerstaten opplysninger som er nødvendige for at mottakerstaten skal kunne vurdere vedkommendes behov for helsemessig oppfølging eller behov for å underlegges en behandling som kan beskytte samfunnet der mot gjentakelsesfare som nevnt i straffeloven § 62.
  • For øvrig åpner Politiregisterloven § 22 første ledd for informasjonsutveksling.


Det er utarbeidet en Veileder – utvisning og uttransportering av særreaksjonsdømte utlendinger (PDF) som gir oversikt over saksgangen fra opprettelse av sak om utvisning der en utlendingen er dømt til særreaksjon, til en eventuell uttransport. Formålet med veilederen er å tydeliggjøre de ulike aktørenes roller og ansvar, samt sikre en effektiv saksflyt mellom berørte myndigheter. Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet (HOD), Politidirektoratet (POD), Politiets utlendingsenhet (PU), Oslo Politidistrikt, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Riksadvokaten.

 

TILBAKE TIL KUNNSKAPSBANK

Sist oppdatert 05.10.2023