Ekspertsykehuset

Stor studie om diabetes og spiseforstyrrelser - har fått 20 millioner i støtte

Forskningsmiljøet ved Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), i samarbeid med forskere i Nederland og USA, har fått nesten 20 millioner kroner til et stort internasjonalt prosjekt for å fremme et godt kroppsbilde blant unge med type 1 diabetes. Nå kan norske deltakere også bli en del av prosjektet.

En person med armene krysset
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

​​Tekst: Line Wisting, forsker, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS og Shutterstock.

Kroppsbilde og kultur

Vi blir ofte eksponert for bilder av tilsynelatende vellykkede personer som fremmer et kropps- og utseendeideal som for de fleste verken er realistisk eller sunt. Med kroppsbilde menes hvordan vi oppfatter, tenker og føler om kroppen vår. Kroppsbildet vårt kan påvirkes av utseendeidealer som vi daglig blir eksponert for i samfunnet og sosiale medier, og som ofte internaliseres fra ung alder.

Bilde av Line Wisting

Foto: Line Wisting.

Det er helt vanlig at unge kvinner opplever perioder med kroppsmisnøye og bekymringer knyttet til kroppsbilde. Internasjonal forskning viser at unge kvinner med type 1 diabetes er i noe høyere risiko for å utvikle spiseforstyrrelser enn jevnaldrende uten diabetes.

Et internasjonalt prosjekt ledet av OUS

Vårt nye forskningsprosjekt vil derfor undersøke effekten av to ulike programmer på kroppsbilde og internalisering av utseendeidealet blant unge kvinner med type 1 diabetes. Prosjektet er finansiert av Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) og vil pågå fra 2022-2026. Prosjektet ledes av Line Wisting (PhD) ved RASP, i samarbeid med Amsterdam University Medical Centers (Nederland), Stanford University (USA) og Joslin Diabetes Center, Harvard (USA). Nasjonale samarbeidspartnere inkluderer klinisk ernæringsfysiolog Severina Haugvik og professor Knut Dahl-Jørgensen og professor Torild Skrivarhaug ved Barne- og ungdomsklinikken ved OUS.

Brukerrepresentanter i Norge har også vært med å utvikle prosjektet og er med i prosjektgruppen.

Prosjektet bygger på en pilotstudie (2020-2022) finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Diabetesforbundet. 

Første artikkel ble publisert i International Journal of Eating Disorders i 2021. 

Hovedfunnet var at prosjektet var gjennomførbart og at deltakerne på gruppenivå viste forbedringer i kroppsbilde og diabetesrelatert stress etter deltakelse i Body Project.  

To nye artikler er på vei, som undersøker resultater etter 6 måneder og deltakernes egne erfaringer med å delta i Body Project. Med tildelingen fra JDRF får vi nå muligheten til å undersøke dette videre med et større utvalg fra flere land. Hvis dette prosjektet viser gode effekter vil vi tilby programmet gratis til diabetespoliklinikker slik at de igjen kan gjennomføre det med sine pasienter.

Emilies historie

Emilie har type 1 diabetes, er 26 år og har vært med i Body Project pilotstudien. Hun fortalte oss etterpå at hun hele tiden har savnet et slikt tilbud. Emilie sa at hun hadde hatt og tidvis har vanskelige tanker om kropp og mat, og at hun så en klar sammenheng mellom diabetes type 1 og dette. Men hun har ikke følt at helsepersonell alltid har forstått hvordan det er, eller tatt problemstillingen på alvor. Emilie fortalte at det hun hadde fått ut av dette prosjektet blant annet var nye perspektiver og verktøy til å håndtere tanker rundt egen kropp. 

Bilde av Line Wisting

Emilie Kleven fikk nye perspektiver og nyttige verktøy etter å ha deltatt i pilotstudien. Foto: Line Wisting, OUS. 

Å lese slike tilbakemeldinger gjør oss i prosjektet enda mer overbevist om at vi er på riktig vei: ved å ta noen grep kan vi hjelpe mange ungdommer med diabetes 1 med å fremme et godt kroppsbilde og forebygge større problemer rundt spiseforstyrrelser. Det er et ambisiøst prosjekt som tar sikte på å dele kunnskap om forebygging til hele landet i årene som kommer.​

Hvem kan delta i prosjektet?

Alle unge med type 1 diabetes i alderen 14-35 år er velkomne til å delta i studien. Det varierer hvor mye deltakerne kjenner seg igjen i bekymringer knyttet til kroppsbilde, noen i liten grad og andre i større grad. Alle har uansett utgangspunkt verdifulle erfaringer å bidra med og bringer med seg ulike perspektiver. Programmet er heldigitalt og varer en time i uken over seks uker. Deltakere vil tilfeldig trekkes ut til to ulike grupper; i) gruppebasert workshop; ii) formidling gjennom videoer individuelt. Alle vil i tillegg fylle ut spørreskjemaer på nett og delta i et telefonintervju ved 5 måletidspunkter over 2 år. Alle deltakerne blir økonomisk kompensert for hvert måletidspunkt. ​

Har du type 1 diabetes og vil være med i prosjektet? ​

Eller er forelder til en ungdom med type 1 diabetes?

Send gjerne en e-post for påmelding eller mer informasjon

Les mer på prosjektets nettside​
Les mer på prosjektets facebookside
Les mer på prosjektets instagramkonto​

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Vil du lese mer om Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)?​

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.

Sist oppdatert 10.08.2022