Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergreps-relatert problematikk (KvaSO)

KvaSO er et samtykkebasert kvalitetsregister for pasienter som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten for seksualovergrepsrelatert problematikk.

Registerets formål er å samle inn og bruke helseopplysninger som grunnlag for kvalitetsforbedring, planlegging og styring i helsetjenesten. Opplysningene skal primært brukes til kvalitetsforbedring, men kan også anvendes til forskningsformål. Samtykket lagres elektronisk i en fellesløsning for samtykkeregistre ved Oslo universitetssykehus HF. Opplysningene lagres i en database i registerløsningen Medinsight. Medinsight er et godkjent registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell

KvaSO er landsdekkende og omfatter behandlingstilbud i Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst.

Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig, og registerets daglige leder og administrasjonsrådgiver er ansatt ved Oslo universitetssykehus HF.

Sist oppdatert 14.12.2023