Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP-forsk)

Forskningsseksjonen driver forskning som er spesielt rettet mot barn og unges psykiske helse innenfor en rekke områder, blant annet autismespekterforstyrrelser, hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD, mutisme, atferdsvansker, emosjonell dysregulering, selvskading, psykose og forløp av psykiatriske lidelser fra barnealder til voksen alder.

Forskningen har som mål å øke kunnskapen om psykiske lidelser i barne- og ungdomsalder, noe som kan heve kompetansen og kvaliteten i det kliniske arbeidet. Seksjonen er forankret både i Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, (Forsknings- og innovasjonsavdelingen) og Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin. I tillegg samarbeider seksjonen med andre relevante institusjoner innenfor ulike forskningsområder. 

Kristin Romvig Øvergaard, Konst. seksjonsleder. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. 


Anne Margrethe Myhre, overlege/Dr. med., Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Beate Ørbeck, psykolog/Dr. Philos. spesialist i barne- og ungdomspsykologi og klinisk nevropsykologi

Svein Friis, konsulent/Professor emeritus/Dr.med. Spesialist i psykiatri

Christine Baalsrud Ingeborgrud, Universitetsstipendiat. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Ragnhild Elisabet Hoel, LIS i barne- og ungdomspsykiatri -fordypningsperiode

Astrid Irene Brænden, psykolog/stipendiat

Cecilie Klem Funderud, psykolog/ stipendiat

Randi Ulberg/Professor 

Ellen Bjørnstad, spesialbibliotekar 

 • Forløp av ADHD fra førskole til skolealder
 • Ungdoms-TOP
 • Forløp av psykiatriske lidelser fra barnealder til voksen alder.
 • Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn
 • “Hvordan har du det?” - Psykiske vansker hos barn og unge med Juvenil Neuronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)
 • Utredning av autismespekterforstyrrelser» – bruk av diagnostisk intervju og kartlegging av selektive spisemønstre og sensoriske opplevelser
 • Bruk av psykotrope medikamenter i norske barnevernsinstitusjoner
 • Forekomst, henvisning og behandling av ADHD i Norge
 • Mindre stress» - behandling av angst ved autismespekterforstyrrelser
 • Når taushet ikke er gull; hvordan best hjelpe barn med selektiv mutisme
 • Psykisk helse og livskvalitet hos barn og ungdom med hørselshemming
 • Villet egenskade hos ungdom, 12-18 år
 • Kan musikkterapi til ungdom med tristhet/ depresjon gi signifikant bedring av symptomer og funksjon?

Seksjon forskning psykisk helse barn og unge har to forskningsgrupper som sammen har som mål å bedre forstå og behandle psykiske vansker hos barn og ungdommer: 

1. 
«Forskningsgruppe for barn med utviklingsforstyrrelser og emosjonelle vansker» ledes av overlege Kristin Romvig Øvergaard. Forskningsgruppen har som mål å gi ny kunnskap om barn med utviklingsforstyrrelser (som ADHD, autismespekterforstyrrelser), med hovedvekt på emosjonelle vansker (som angst, depresjon og emosjonelle reguleringsvansker). Det er kjent at barn med utviklingsforstyrrelser har overhyppighet av emosjonelle vansker – uten at man forstår hvorfor, eller hvorledes disse best behandles. Det er høy forekomst av utviklingsforstyrrelser i barne- og ungdomspsykiatrien, og de emosjonelle vanskene kan bli overskygget av utviklingsforstyrrelsen. Forskerne i denne gruppen arbeider med prosjekter som kartlegger forekomst, forløp, tilleggsvansker og behandlingsbehov/-respons av utviklingsforstyrrelser og emosjonelle vansker.

2. 
«Forskningsgruppen ungdom i barne- og ungdomspsykiatri» ledes av overlege Anne M. Myhre. Gruppens faglige mål er knyttet til kartlegging og forløp av psykiske vansker og tilstander hos ungdom. Vi har hovedfokus på psykoselidelser som debuterer i ungdomsalder og villet egenskade i denne aldersgruppen. I studien Ungdoms-TOP (Tematisk Område Psykose) er målet å øke kunnskapen om årsaker til psykose blant ungdommer. Dette er sjeldent forekommende tilstander, men de ofte svært invalidiserende for dem som rammes. Med Ungdoms-TOP ønsker vi å bidra til sikrere diagnostikk, forbedrede behandlingsmuligheter og mulige preventive tiltak. Villet egenskade hos ungdom er et omfattende folkehelseproblem. Hos voksne er det ofte forbundet med personlighetsforstyrrelser. Nyere forskning viser at dette også ofte gjelder for ungdom. Kunnskap om underliggende personlighetsfungering vil være til stor nytte for å forebygge og øke muligheten for tidlig intervensjon hos ungdom. I tillegg har forskningsgruppen et nystartet behandlingsprosjekt som skal se på effekten av musikkterapi hos deprimerte ungdommer.  


Fagbiblioteket BUP er et spesialbibliotek innen psykisk helse for barn og unge som har eksistert i 50 år. Det har også mye litteratur innen psykisk helse generelt og tilgrensende fagområder som psykologi og barnevern, samt bøker om forskningsmetoder.
Bibliotektjenestene tilbys i første rekke til ansatte, stipendiater og studenter i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Forsknings- og innovasjonsavdelingen FIA), men alle i klinikken kan benytte bibliotektjenestene ved kapasitet.
Bibliotektjenestene består hovedsakelig av:

- utlån av bøker fra egen samling
- fjernlån fra andre bibliotek
- hjelp til å finne tidsskriftartikler
- litteratursøk i ulike databaser (f.eks. PsycInfo, Medline)
- opplæring og veiledning i litteratursøk

Biblioteket er vanligvis åpent mandag til fredag i normal arbeidstid, men er stengt innimellom når bibliotekaren deltar på møter o.l. eller har ferie. Send gjerne en e-post hvis du ønsker å avtale tid.

Kontakt:
Ellen Bjørnstad (spesialbibliotekar)
uxbjll@ous-hf.no
Sognsvannsveien 53


Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avehenighet
Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP)
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Hovedbygget på Gaustad

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.