NOSVAR

Registrering og data

Alle pasienter som har aktuelle systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitter vil bli forespurt om deltakelse i NOSVAR. Det er en forutsetning at en er pasient ved Seksjon for revmatologi ved Oslo Universitetssykehuset, Rikshospitalet, og at diagnosen er sikker. All deltakelse er frivillig, basert på informasjon og forutsetter en skriftlig godkjenning (bredt samtykke) fra hver pasient.

En person som bruker en bærbar datamaskin

Foto: Andrew Neel on Unsplash

Alle pasienter over 18 år som har/har fått en sikker systemisk bindevevssykdom eller vaskulitt vil bli forespurt om deltakelse i NOSVAR. En forutsetning er at diagnosen er sikker og at pasientene er samtykkekompetente.

Registrering i NOSVAR-registeret blir gjort i forbindelse med konsultasjoner ved poliklinikken, dagenheten eller sengeposten ved Seksjon for revmatologi, OUS. Eksterne pasienter inkludert i samarbeidsstudier kan bli forespurt av eksterne leger (andre sykehus rekrutterer til oss) om deltakelse i NOSVAR. Tilpasset samtykkeskriv til dette formål er godkjent av REK. De fleste registreringer baseres på data fra sykejournalen. Registreringen tar vanligvis få minutter å gjennomføre og gjøres samtidig med rutinekonsultasjoner.

De mest sentrale dataene omfatter diagnose, tidspunkt for sykdomsdebut, diagnoseår, symptomer og manifestasjoner i henhold til klassifikasjonskriterier og karakteristiske antistoff. Pasientene registreres som regel én gang, med unntak av diagnoser som kvalitetskontrolleres med oppfølgingsregistreringer. Som en del av registreringen spør vi pasientene også om lov til å ta blodprøver for forskning. Prøvene oppbevares i Forskningsbiobank for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer.

Siden registreringene begynte i 1999, er mer enn 5000 pasienter inkludert og mer enn 3000 har avgitt blodprøver til forskingsbiobanken. De vanligste sykdommene er systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgrens syndrom, Systemisk sklerose, myositt og ANCA-vaskulitter. De som er registrert med systemisk sklerose, vil få noen spørreskjema som kartlegger funksjon og ulike pågående plager.

Diagram, liggende stolpediagram
Figuren viser det årlige økende antall pasienter for et utvalg av diagnoser i NOSVAR. per 31.12.2023. 


Dersom data fra register og biobank ønskes brukt i et nytt forskningsprosjekt kreves det at studiene har spesifikk godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK). Dette bidrar til å sikre at pasientopplysninger og forskningsdata blir håndtert på en forsvarlig måte.

Databehandleransvarlig for registeret er Oslo Universitetssykehus HF ved administrerende direktør. 

Bredt samtykke og hva det dekker

Et bredt samtykke angir at pasienten har samtykket til at data kan samles inn og benyttes til forskning innen nærmere bestemte, bredt definerte forskningsformål, og gjenbruk av data som samles inn er helt sentralt.

• Bruk av journaldata
• Kobling til Biobanker
• Behandlingsrettede helseregistre
• Kobling til samtykkeregister
• Kobling Kreftregisteret
• Medisinsk fødselsregister
• Dødsårsaksregisteret
• Nasjonalt pasientregister
• Reseptregister
• Opplysning fra fastlege
• Opplysning fra andre helseforetak m flere
• Alle typer studier og kvalitetssikring

Les mer om bredt samtykke.

Sist oppdatert 07.06.2024