Helsepedagogikk

Kunnskap er viktig for at pasienter og pårørende skal kunne ta vare på egen helse og bidrar til økt livskvalitet. Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusenes hovedoppgaver og viktig for å styrke pasienter og pårørendes helsekompetansen slik at de kan lykkes med å mestre egen helsetilstand. Pasientopplæring bør inngå i samhandlingen om pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Informasjon og opplæringen skjer i møter med helsepersonell før, under og etter behandling. Pasientopplæring skal ha fokus på at pasienter og deres pårørende skal kunne medvirke med sine erfaringer og ressurser. For at pasienter skal kunne ta egne valg, må de få informasjon og kunnskap om hva disse valgene innebærer. Helsepersonell skal bruke arbeidsformer som motiverer til økt selvstendighet og kontroll for pasienter og pårørende.  Eksempler på arbeidsformer finner du under Bli en bedre helsepedagog på denne siden

Foto av kvinne og mann som snakker sammen

Pasienter og deres pårørende kan delta i gruppeopplæring, lærings- og mestringskurs. Målet med kursene er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap, ferdigheter og blir bevisst egne ressurser og utfordringer. Kursdeltakelse kan bidra til å fremme endringsprosesser og mestring av helseutfordringer. Kursdeltagerne møter  fagpersoner fra sykehuset, erfarne brukere og ulike bruker- interesseorganisasjoner. Brukerens erfaringskunnskap er en viktig ressurs i opplæringen.


Ved å arrangere opplæring i grupper legger man til rette for at deltagerne kan lære både av helsepersonell og av hverandre. Ofte er det i treffpunktet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap at den gode læringen oppstår. Det legges til rette for et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og tverrfaglig personell i utvikling, gjennomføring og evaluering av alle kurstilbud.

Kurs og opplæring til pasienter og pårørende


Når man utvikler et gruppebasert kurstilbud, bør kurset inngå som en del av pasientforløpet. Lærings- og mestringskurs er aktuelt i forløp innen forebygging, behandling og rehabilitering. Samarbeid med rådgivere på lærings- og mestringssenteret (LMS) anbefales. De har kunnskap om helsepedagogikk og er ressurspersoner i utviklingen av nye kurs. LMS sørger for kontinuerlig kvalitetsforbedring av eksisterende tilbud gjennom systematisk evaluering.

Spørsmål som kan være nyttige å stille i forkant av etableringen av et opplæringstilbud:
Hvilken form på opplæringstilbud for pasienter og pårørende er mest hensiktsmessig? Hva bør være individuell opplæring og hva bør gjennomføres i grupper? Hvilke temaer skal berøres? Og når bør opplæring gis i et pasientforløp?

Det finnes mange former for lærings- og mestringstilbud som er utviklet for ulike målgrupper. Disse omfatter både individuelle tilbud og gruppetilbud. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet 2015) beskriver ulike eksempler på lærings- og mestringstilbud. Felles for tilbudene er at de skal bidra i deltakernes individuelle endrings- og mestringsprosesser, altså øke brukernes helsekompetanse. Sykehuset har utarbeidet en kunnskapsbasert retningslinje for Pasient- og pårørendeopplæring i gruppe.
I nasjonal helse- og sykehusplanen vektlegges helsekompetanse som et av fire hovedtemaer. Helsepersonell skal ta hensyn til pasientens helsekompetanse og tilpasse kommunikasjonen deretter. Les mer om regjeringens strategi for å øke befolkningens helsekompetanse.

Pasienter med langvarige helseutfordringer og behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten, skal få bedre og mer tilrettelagt opplæring for å kunne mestre egen helse. God helsepedagogisk kompetanse er en forutsetning for at helsepersonell skal kunne gi gode opplæringstilbud for pasienter og pårørende.

Samarbeid med kommunehelsetjenesten anbefales i utviklingen av pasient- og pårørendeopplæring. I henhold til regelverket i ISF skal det foreligge en konkret plan for hvordan primærhelsetjenesten/ fastleger trekkes inn i gjennomføringen av programmene og den videre oppfølging av deltakere.

Enhver pasient har rett til å være aktivt deltakende og medvirke når en får helsehjelp. Å kunne medvirke i egen behandling krever kunnskap om, behandlingsalternativer, egen helse og en oppmerksomhet på ressurser og begrensninger som kan virke inn på muligheten til etterlevelse.. Derfor er pasientopplæring viktig for å kunne medvirke og ta informerte valg – samvalg.

«Bruker – med - virkning» i helsetjenesten omfatter mer enn den individuelle retten. Pasient- og pårørendeopplæring er et område hvor brukernes erfaringer er en forutsetning for å kvalitetsutvikle tjenesten.

I pasient og pårørendeopplæring er brukermedvirkning både en verdi og en metode. Det er derfor et førende prinsipp ved Oslo universitetssykehus at brukere skal være med i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringstilbud. Kunnskapen fra brukerrepresentanter og fagfolk sidestilles. Brukerrepresentanter til lærings- og mestringstilbud rekrutteres ofte via lokale bruker-/interesseorganisasjonen. Aktuelle kandidater kan også rekrutteres via den sykehusavdelingen der kurset er forankret. Brukere skal være med å kvalitetssikre innhold i utvikling av e-læringskurs, pasientinformasjon og annen pasient- og pårørendeopplæring.

Her finner du informasjonsbrosjyre til brukerrepresentanter som skal delta i læringstilbud med sin erfaringskunnskap som pasient eller pårørende;

Brosjyre til brukerrepresentanter i pasient- og pårørendeopplæring

I Råd for pasient- og pårørendeopplæring har det sentrale brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus med en representant.

På sidene til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse kan du lese mer om brukermedvirkning.

Sykehuset arbeider med brukermedvirkning på systemnivå, og det er både et sentralt brukerutvalg og et sentralt ungdomsråd, i tillegg til brukerråd i klinikkene. Her finner du mer om brukermedvirkning i OUS

Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester arrangerer kurs i pasient- og pårørendeopplæring og helsepedagogikk for ansatte og erfarne brukere. I tillegg arrangeres årlige fagdager.

En helsepedagogisk tilnærming legger til rette for at pasienter, brukere og pårørende kan få økt kunnskap om egen helse, sosial og emosjonell støtte og økt mestring. Det innebærer også kunnskaper om og ferdigheter i brukermedvirkning og hvordan formidle kunnskap om helse og sykdom på en måte som er tilpasset den enkeltes behov og styrker den enkeltes helsekompetanse (A.Vågan, Helsepedagogiske metoder. Teori og praksis. Gyldendal Norsk Forlag As. Oslo. 2020).

Helsepersonell har plikt til å legge til rette for både medvirkning og tilpasset informasjon og opplæring (Lov om helsepersonell kapittel 2. Krav om yrkesutøvelse §10., og Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 3; Rett til medvirkning og informasjon). Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.

Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper. I tillegg til generell helsepedagogisk kompetanseheving, undervises det i konkrete læringsmål knyttet til pasient- og pårørendeopplæring, brukermedvirkning og samvalg i både LIS 1, 2 og 3. Undervisning om pasient- og pårørendeopplæring og helsepedagogikk inngår i programmet til tverrfaglig klinisk kompetanseprogram. Du finner flere nyttige nettsider og ressurser nederst på siden. Her er et par konkrete arbeidsmetoder:

Teach Back

Dette er en kommunikasjonsmetode hvor du kan sjekke ut om informasjonen som er gitt er forstått ved at pasienten gjenforteller med egne ord. Når pasienten gjenforteller det han/hun har hørt, får fagpersonen raskt innblikk i hva pasienten har fått med seg og hans/ hennes forståelse. Poenget er at fagpersonen får mulighet til å fortelle på nytt, forklare på annen måte, oppklare misforståelser eller presisere informasjon og opplæring. Teach back er derfor en egnet metode for å tilpasse informasjon og opplæring til pasientenes helsekompetansenivå, og en metode som bidrar til økt pasientsikkerhet. Metoden bidrar også til å kvalitetssikre helsepersonells forståelse av det pasient og pårørende formidler.

Les mer om teach back

Samvalg

Pasienter har rett til å ta del i valg som gjelder både utredning, behandling og oppfølging. Samvalg skal sikre at de får tilstrekkelig, presis og relevant informasjon om hva de kan forvente av behandlingsalternativene. Samvalg handler oftest om å velge mellom ulike og tilgjengelige behandlinger, men også det å utsette, avvente eller velge og ikke behandle. Pasienter kan også velge å avstå fra å ta del i slike valg. Samvalg er en prosess der pasienter sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for den enkelte pasient.

Les mer om samvalg i Helse Sør-Øst
Les mer om samvalg på helsenorge.no


«Anbefaler at alle som har med pasient- og pårørendeopplæring å gjøre tar dette kurset. Har selv jobbet i 20 år, men dette er første gang jeg er med på et sånt kurs. Veldig lærerikt og nyttig i hverdagen».

Oslo universitetssykehus inviterer ansatte ved sykehuset og brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring til kurs. En viktig verdi og metode i pasient- og pårørendeopplæring er brukermedvirkning, og samarbeid og gjensidig læring mellom helsepersonell og brukere er derfor sentralt i kurset. Følg med for oppdatert informasjon om kursdager, kursprogram med mer.

Om kurset

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring for ansatte og brukere består av samlinger dels gjennomført som fellessamlinger for helsepersonell og brukere, og dels som samlinger hver for seg. Kurset benytter aktive undervisningsmetoder som film, e-læring, erfaringsdeling og praktiske samarbeidsøvelser.

Kurs for helsepersonell

Kurset gir deg innsikt i mangfold og muligheter innen den lovpålagte oppgaven om pasient- og pårørendeopplæring. Du vil få en innføring i metoder for å legge til rette for læring, mestring og medvirkning, og du vil få mulighet til å trene på noen metoder. Sentrale tema er helseveiledning, helsekompetanse, pasientkommunikasjon, samvalg, brukermedvirkning og individuell- og gruppebasert opplæring. Kurset gir deg mulighet til å arbeide med forbedring av pasient- og pårørendeopplæring på eget arbeidssted. Kurset består av 3 kursdager.

Kurs for brukere

Kurset er for deg som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset. Kurset gir deg økt innsikt i mangfold og muligheter innen den lovpålagte oppgaven om pasient- og pårørendeopplæring. Kurset gir deg økt kjennskap til brukermedvirkning som verdi og metode i pasient- og pårørendeopplæring. Du vil lære mer lære mer om hvordan du kan bruke din historie til å fremme læring og mestring hos andre. Det er en fordel at du har erfaring fra arbeid med opplæring og informasjon til pasienter og pårørende, for eksempel gjennom deltagelse i lærings- og mestringskurs. Kurset består av 2 kursdager.
Som en del av kurset inngår e-læringskurset, "Innføring i pasient- og pårørendeopplæring", som deltakerne tar før kursstart (lenke lenger ned på siden).

Ved spørsmål, ta kontakt med kursansvarlig, spesialrådgiver Kjersti.Tveten@OUS-hf.no

Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester har siden 2012 arrangert årlige fagdager i pasient- og pårørendeoppæring for ansatte, erfarne brukere og primærhelsetjenesten. Fagdagene arrangeres i et samarbeid med sykehusets Råd for pasient- og pårørendeopplæring.

Merk at neste fagdag er utsatt på ubestemt tid pga. covid.19.

Eksempler på tema fra tidligere fagdager:

 • 2019  Hvordan kan vi legge til rette for læring, mestring og medvirkning hos pårørende?
 • 2018 Pasient- og pårørendeopplæring, viktig for pasientsikkerheten
 • 2017 Pasient- og pårørendeopplæring. Samhandling og helhetlige pasientforløp.

 

Ved Oslo universitetssykehus er det klinikkene som er ansvarlige for å ivareta den lovpålagte hovedoppgaven om pasient – og pårørendeopplæring. Klinikkene har organisert dette noe ulikt. Noen klinikker har egne lærings- og mestringssentre. Andre klinikker har rådgivere eller annet personell som har hovedansvaret for å koordinere læringstilbud.  

Lærings- og mestringssentre ved Oslo universitetssykehus
Lærings- og mestringssentrene (LMS) er helsepedagogiske ressurssentra for klinikkene. Senternes oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen til pasienter og pårørende. Rådgiverne ved LMS bidrar til kvalitetssikring, koordinering og markedsføring av lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende. LMS er en arena for samarbeid og kompetanseheving. Faglig ansvarlig for kursene er tverrfaglig helsepersonell fra avdelinger i sykehuset. Kursene skal ha en medisinskfaglig ansvarlig lege, og henvisning er et krav. Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen. Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører.

Oversikt over lærings- og mestringssentre ved Oslo universitetssykehus:

LMS Barn

LMS Medisinsk klinikk

LMS Kreftklinikken

Avdeling samhandling, helsekompetasne og likeverdige helsetjenester

På sykehuset er det Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester som har ansvar for strategisk utvikling av fagområdet pasient- og pårørendeopplæring. Avdelingen er organisert i Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling i Direktørens stab.

Avdelingen arbeider med kontinuerlig forbedringsarbeid for å styrke og kvalitetssikre pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset. Dette gjøres blant annet gjennom å utvikle overordnede retningslinjer og prosedyrer, gjennom å bidra til at alle nye fagprosedyrer som lages må vurdere pasient- og pårørendeopplæring og ved å lede/ bidra i ulike prosjekter sammen med klinikkene, på tvers av staber, regionalt og nasjonalt.

Avdelingen leder Råd for pasient- og pårørendeopplæring med representanter fra alle klinikker i sykehuset. Avdelingen har også ansvar for strategisk utvikling av helsepedagogisk kompetanse hos ansatte og brukere ved sykehuset, og arrangerer årlige fagdager og kurs i helsepedagogikk

Råd for pasient- og pårørendeopplæring

Råd for pasient- og pårørendeopplæring arbeider strategisk med å fremme og utvikle pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset. Rådet består av representanter fra alle sykehusets klinikker, og ledes av Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester.
Rådets mandat i kortversjon:

 • Rådgivende organ for sykehusledelsen
 • Koordinere pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset gjennom gjensidig informasjon og samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring på tvers av klinikker
 • Arbeide med å fremme erfaringsutveksling og kunnskapsdeling av pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset
 • Arbeide for at pasient- og pårørendeopplæring ved sykehuset synliggjøres i klinikkenes behandlingstilbud, og på OUS sine nettsider
 • Bidra til organisering og integrering av pasient- og pårørendeopplæring i helhetlige pasientforløp
 • Bidra til arbeidsformer innen pasient- og pårørendeopplæringen som sikrer reell brukermedvirkning og samvalg
 • Videreutvikle samarbeidsformer på sykehuset, og på ulike behandlingsnivå med samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Bidra til økt kompetanse i helsepedagogikk for helsepersonell og brukere
 • Arrangere fagdag om pasient- og pårørendeopplæring en gang i året
 • Stimulere til utviklings- og forskningsvirksomhet på fagområdet

Avdeling for kompetanseutvikling
Bistår blant annet med utvikling av e-læring, opplæringsfilm og multimedia

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende
Bistår pasienter og pårørende med å finne relevant helseinformasjon

Pasientopplæring bør inngå helhetlige pasientforløp, pakkeforløp og i samhandlingen om pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene. Veiledning og opplæring er tiltak på linje med medisinsk behandling og øvrige helse- og omsorgstjenester i helhetlige og koordinerte forløp. Tilbudet skal samsvare med individuelle behov

Hvordan legge til rette for at pasienter har kunnskap og ferdigheter slik at de:

 • Forstår egen helse
 • Kan håndtere/mestre egen helse
 • Kan følge opp behandling og ivareta egen helse
 • Kan medvirke i egen behandling, og ta informerte valg
 • Opplever trygghet og forutsigbarhet i behandlingen
 • Vet hvor de skal søke hjelp, eller finne mer informasjon

Aktuelle problemstillinger og spørsmål å stille i utarbeidelsen av pasient- og pårørendeopplæring i pasientforløp

 • Hva er pasientens ressurser og utfordringer?
 • Still spørsmålet: Hva er viktig for deg?
 • Utforsk pasienter og pårørendes helsekompetanse
 • Utforsk pasienter og pårørendes behov for kunnskap og å lære nye ferdigheter
 • Hva trenger pasienten og pårørende av kunnskap og informasjon for å ta et informert valg, samvalg?
 • Hvilke oppgaver skal gjennomføres i spesialisthelsetjenesten, hvilke oppgaver skal primærhelsetjenesten ha ansvaret for. Hva skal det samarbeides om?

Figur: Hvordan pasient- og pårørendeopplæring kan inngå i et pasientforløp:

" Jeg vil anbefale e-læringskurset. Syntes det skulle vært obligatorisk på lik linje med brannvernkurs i klinikken. Gjøres en gang i året"

E-læringskurset er en introduksjon til fagområdet pasient- og pårørendeopplæring. I kurset presenteres bredde og mangfold i pasient- og pårørendeopplæring. Gjennom e-læringskurset kan deltakeren oppnå forståelsen for betydningen av pasient- og pårørendeopplæring, samt inspirere til bruk av ulike metoder. 

Kurset er utviklet etter innspill fra både helsepersonell, brukere, studenter, lærere og ressurspersoner fra ulike kompetansemiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kurset er en åpen læringsressurs for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommune, brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring, studenter og lærere innen helsefag. Det er aktivt benyttet film som et virkemiddel. I kurset finner du læringsressurser fra andre kompetansemiljøer, som Nasjonal kompetansetjeneste for læring- og mestring innen helse og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Kurset kan inngå i ulike studier, og i kompetanseprogram i helsetjenesten som en aktiv læringsressurs.

Kurset er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet og Oslo universitetssykehus HF, med mål om å styrke kompetanse og samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring mellom utdanning og arbeidsliv. Kurset finnes også i Læringsportalen og på Kompetansebroen.

Klikk på bildet for å finne lenken til E-læringskurset Innføring i pasient- og pårørendeopplæring:

Bilde av elæring i mobilvisning

.

Under kan du se filmen "Skulle ønske du visste..." der syv pasienter deler sine erfaringer i møte med sykehuset, før, under og etter behandling.

Sist oppdatert 10.11.2020