Somatisk helse og rus

Pasienters alkoholbruk kan bidra til en rekke helseplager og sykdommer. Her finner du informasjon om e-læring og opplæringsfilmer, prosedyrer og manualer, for helsepersonell både i somatikken og i TSB.

Pasienters alkoholkonsum kan bidra til en rekke helseplager og sykdommer, påvirke symptombildet og gi komplikasjoner, eller influere på effekten av legemidler. Derfor bør du som jobber klinisk ved en somatisk avdeling snakke med pasienten om alkohol.

Hvorfor er pasienters alkoholbruk relevant for deg som arbeider i somatisk avdeling?

Sannsynligvis bruker flere av dine pasienter alkohol i et omfang som kan ha betydning for den aktuelle tilstanden du skal behandle dem for. Noen av dem kan få abstinenskomplikasjoner inneliggende. For andre vil det å redusere forbruket av alkohol på lengre sikt, bedre prognosen for sykdommen de har fått. Gjennom dette e-læringskurset vil du få kjennskap til nyttige verktøy og metoder for å snakke om alkohol. ​​

Målgruppe for kurset

Primærmålgruppen for kurset er klinisk personell ved somatiske avdelinger på sykehus, men kursets innhold kan være nyttig for andre målgrupper slik som fastleger og annet helsepersonell. Det er også mange relevante elementer i kurset for alle som jobber i TSB.

Ta hele kurset, eller kun de delene som er mest relevant for deg

Kurset består av 6 kapitler og en ressursbank. Kurset kan tas i enkeltdeler, men skal man ta hele kurset bør man beregne 30-45 minutter.

Dersom du ønsker kursbevis, må du ta kurset gjennom Læringsportalen eller Kompetansebroen. Hvis du ikke trenger kursbevis, kan du ta kurset via lenken under.

Ta kurset her

Foto fra elæringen av en mann som underviser

 

En del pasienter som brått slutter å drikke alkohol i forbindelse med innleggelse i somatiske sykehusavdelinger, får alkoholabstinenser. Dersom de ikke oppdages ved innleggelse kan de gå inn i delirium tremens (alkoholdelir) i løpet av behandlingsoppholdet.

Ved Oslo universitetssykehus har en arbeidsgruppe fra somatiske avdelinger og Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i fellesskap utarbeidet en «nivå 1-prosedyre» for forebygging og behandling av delirium tremens. Prosedyren beskriver hva helsepersonell kan gjøre for å hindre komplikasjoner og forlenge sykehusopphold.

I henhold til delirprosedyren skal alkoholbruk kartlegges hos alle pasienter ved innkomst. Pasienter som oppleves å være i risiko for å utvikle abstinenser og delir, skal inn i en behandlingssløyfe og overvåkes for abstinenssymptomer.

Introduksjonsfilm alkoholdelir:

 

​​

Les prosedyre for forebygging og behandling av delirium tremens (alkoholdelir), Oslo universitetssykehus

Heftet Lommerus (2015) gir helsepersonell utenfor rus-sektoren oversikt over behandling av forgiftninger og abstinens for de fleste vanlige rusmidlene. I tillegg inneholder Lommerus informasjon om smertebehandling for pasienter med opiatavhengighet, farmakologisk kunnskap om rusmidler og samtaleteknikker der man mistenker at høyt inntak av rusmidler påvirker sykdomsbildet. Et tema er henvisningsrutiner mellom somatikk og TSB.

Les Lommerus (2015) her

En spilleliste på Youtube inneholder filmer til opplæring.

I spillelisten finner du intervjuer og foredrag om:

  • Hvordan gi bedre tilbud til pasienter med rusrelaterte skader og sykdommer hos pasienter i somatiske sykehus? Intervju om erfaringer fra Helse Stavanger
  • Hvordan ønsker pasienter med ruslidelser i somatiske avdelinger å bli møtt? Intervju med representanter fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
  • Kunnskapsgrunnlaget for rusintervensjoner i somatiske sykehus – foredrag ved Sverre Nesvåg

… og kortere introduksjonssnutter om:

  • Alkohol og somatisk helse – hvem er pasienten med somatiske lidelse og ruslidelse og hvordan bli hen møtt?
  • Blir eldre pasienter med rusrelaterte problemer fanget opp av helsetjenestene, hvilke behandling kan de i tilfelle tilbys og hvem skal følge dem opp?
  • Introduksjon til prosedyre ved alkoholdelir

Se filmene i spillelisten «Rus og somatisk helse» på Youtube

Illustrasjon fra filmene med tre pasienter
 

Somatikk og TSB må snakke bedre sammen. Samsykelighet påvirker utfallet av behandlingen som gis i begge sektorene.

Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk samler både rusmedisinere med somatisk forskningsfokus og forskere som arbeider innenfor somatikken med sykdommer som forekommer ofte hos rusbrukere eller som følger av rusmiddelbruk. I nettverket deles forskningsresultater og samarbeid kan inngås innen feltet somatiske problemer.

Les mer om forskersamarbeidet her​

Illustrasjon alkoholsykdommer

Alkohol kan bidra til flere former for somatisk sykdom

 

Sist oppdatert 03.07.2023