Fakta om rusmidler

Fakta om virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av de enkelte rusmidlene.

Illustrasjon av et molekyl

​Fakta om rusmidler beskriver virkningsmekanismer og helseskader ved bruk av ulike rusmidler og behandling av disse. Innholdet blir til gjennom et samarbeid mellom norske forsknings- og kompetansemiljøer på rus og rusvirkninger. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ansvaret, med deltakelse fra Akuttmedisinsk avdeling, OUS, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning.

Faktaarkene er basert på gjeldende kunnskap på feltet da de ble skrevet. De oppdateres jevnlig. For en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, anbefaler vi å følge oppgitte lenker og referansekildene som står i parentes.​

Råd om minsket risiko ved bruk av rusmidler

​Noen bruksmåter er farligere enn andre. Hvordan kan helsearbeidere bidra til tryggere bruk av rusmidler? I et notat oppsummerer og begrunner forskerne Jørgen G. Bramness og Desiree Madah-Amiri internasjonal forskningslitteratur om ulike råd og strategier for tryggere rusmiddelbruk. Her er fem tips om tryggere rusmiddelbruk, basert på gjennomgangen:

 1. Gi generelle råd om tryggere rusmiddelbruk så vel som rusmiddelspesifikke råd​
 2. Gi informasjon om ulike inntaksmåter og alternativer som kan gjøre rusmiddelbruk mindre risikabelt/skadelig
 3. Gi informasjon og utstyr og still til rådighet lokaler som fremmer tryggere injisering og rusmiddelbruk
 4. Oppfordre brukeren til å gå jevnlig til fastlege, tannlege og psykiateren/psykologen for akutte eller kroniske helseproblemer
 5. Gi råd for å hindre kjøring under påvirkning av et hvilket som helst rusmiddel

Notatet er laget som del av Helsedirektoratets oppdrag til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) i 2017. Les hele notatet her:

Bruk av rusmidler på ulik​e måter (uio.no)


   

  Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB i samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus. 

  Sist oppdatert 06.02.2023