Behandling av rusproblemer

Rusproblemer kan ramme alle, i alle aldre. Det finnes ulike tilbud som kan hjelpe deg. Her ser du hvordan du kan gå frem for å få hjelp.

En pasient- behandlersituasjon med to kvinner

Noe av innholdet er hentet fra helsenorge.no.

Mestring og selvhjelp

Mange kan klare å redusere et for høyt inntak av rusmidler ved hjelp av egen innsats og støtte fra familie, nettverk, frivillige organisasjoner eller selvhjelpstilbud​. Andre trenger medisinsk hjelp til å mestre problemene. Dersom du eller noen du kjenner trenger hjelp til å mestre rusproblemer, kan fastlegen være god støtte. Oppfølging og kontroll av rusmiddelbruk sammen med fastlegen kan bidra til reduksjon.

Hvis du er gravid og har rusproblemer, er det viktig at du tar dette opp med fastlege, jordmor eller andre kontaktpersoner i helsetjenesten. Alkohol er det mest skadelige rusmiddelet for fostret. En henvisning vil sikre at du kommer raskt inn i behandling. Det finnes behandlingstilbud til gravide med rusproblemer i hver helseregion.

Også pårørende kan ha behov for informasjon og hjelp til å mestre situasjonen. Pårørende kan ha betydelige plager som følge av denne belastningen, og Helseforetakene har plikt til å gi pårørende informasjon og opplæring slik at de kan mestre situasjonen bedre. ​​Se tilbud til pårørende på helsenorge.no.

Ved lette til moderate rusproblemer

Alle kommuner/bydeler har egne ansatte med ansvar for oppfølging av personer med rusproblemer som søker hjelp. De kan være ansatte i Nav, eller på annet arbeidssted i kommunen, for eksempel med betegnelsen ruskonsulent. De kan bidra med råd og veiledning, eller terapeutiske samtaler, som fastlegen også kan med sin medisinske innfallsvinkel. Begge instanser har taushetsplikt og kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Du kan finne informasjon om tjenestene på din kommunes hjemmeside.​

Henvisning og hjelp i spesialisthelsetjenesten (TSB)

Ved behov kan du henvises til spesialisthelsetjenesten – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Henvisningen blir vurdert innen 10 dager av et tverrfaglig vurderingsteam. Dersom teamet vurderer at du har rett til å motta behandling, vil den som oftest starte i poliklinikk ved ditt lokalsykehus eller hos en privat aktør som har avtale med det regionale helseforetaket.
 

Hvem kan henvise til behandling i TSB?

 • Sosialtjenesten/Nav
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Psykolog
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten​​
​Behandlingen utformes etter en kartlegging av din fysiske og psykiske helse, sosiale situasjon og hvordan ditt rusproblem påvirker dagliglivet. All behandling i TSB er tverrfaglig, det betyr at flere yrkesgrupper deltar og samarbeider: Lege, psykolog og sosialfaglig personell – og de vil hjelpe deg i å oppnå målene du har for behandlingen.

Behandlingen vil blant annet bestå av mestringsteknikker som tar sikte på å forsterke din motivasjon for å slutte med rusmidler, eller kontrollere bruken. All rusbehandling omfatter hjelp til å forebygge tilbakefall og oppfølging av eventuelle sosiale, psykologiske eller medisinske utfordringer. Det kan være aktuelt med medikamentell behandling eller annen oppfølging av søvnproblemer, smertetilstander, angst eller annet som påvirker bruken av rusmidler.Avrusning i døgnenheter i spesialisthelsetjenesten kan inngå som ledd i en poliklinisk behandling. Din polikliniske behandler har oversikt over slike tilbud.​

Ved alvorlige rusproblemer

Alvorlige rusproblemer kjennetegnes ofte av tvangsmessig bruk eller fortsatt bruk til tross for at det får skadelige følger for helse eller sosial fungering. Ved avhengighet av rusmidler trengs det ofte spesialistbehandling. Har du samtidig psykiske lidelser øker alvorligheten, og behandlingen må rettes mot begge områder samtidig.

Ved alvorlige rusproblemer vil henvisning til TSB som regel gi deg kort ventetid for et behandlingstilbud. De fleste vil komme inn i et behandlingsforløp som starter med en basisutredning enten i poliklinisk eller døgnbasert behandling. Du skal selv delta i å påvirke forløp og innhold, samtidig som spesialisthelsetjenesten har ansvar for at tilbudet er forsvarlig. Om behandlingen skal skje i poliklinikk eller døgnenhet er avhengig av hvor omfattende problemene dine er.

Dersom du får rett til døgnbehandling vil den utføres av et helseforetak, en privat virksomhet som har driftsavtale med det regionale helseforetaket eller av en privat aktør som er godkjent av Helfo. Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted. ​Du kan få anbefalt et behandlingssted som passer deg fra det teamet som vurderte henvisningen din.​

Øyeblikkelig hjelp

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å gi akutt/øyeblikkelig hjelp dersom det antas at hjelpen er påtrengende nødvendig, og det ikke vil være forsvarlig å følge de ordinære prosedyrene for henvisning og inntak som beskrevet over.Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Les mer om hvordan du kan gå frem for å velge behandlingssted

Se oversikt over alle behandlingstilbud på TSB i Norge

Se ventetider for rusbehandlingsstedene på helsenorge.no

Test deg selv

​Det finnes testverktøy som du kan fylle ut selv for å få en indikator på om problemene dine er lette eller mer alvorlige, samt verktøy for å utforske hvilken betydning rusmidlene har i livet ditt. 

 • Audit identifiserer problemfylt bruk av alkohol
 • Alcohol E kartlegger alkoholens funksjon i livet ditt
 • Dudit identifiserer problemfylt bruk av illegale rusmidler eller legemidler
 • Dudit E kartlegger rusmidlenes/legemidlenes funksjon i livet ditt

Les også: Hvor mye alkohol tåler kroppen? Slik sjekker du egne vaner

 

Sist oppdatert 07.03.2024