Silhuetter med snakkebobler. Foto: Shutterstock

Regional kompetansetjeneste for dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst

Vi skal styrke kvaliteten på tjenestene innenfor dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.

Kontakt oss

Kompetansetjenestens oppgaver

 • Ivareta, bygge opp og formidle kompetanse innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunene.
 • Gi informasjon, undervisning, kurs og veiledning til fagpersoner.
 • Samarbeide med universiteter og høgskoler.
 • Bidra til gode pasientforløp og arbeidsmodeller.
 • Lede et nettverk av fagpersoner fra de ulike enhetene ved SSE og Solberg skole.
 • Lage handlingsplan for spredning av kompetanse. Vår referanse- gruppe har fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar med rådgivning og kompetanse.
 • Kartlegge pasienter for sykehusinnleggelse.

Kompetansetjenesten tilbyr veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til fagpersoner i spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi tilbyr også undervisning til mindre grupper på forespørsel.
 
Portrett Nann Hauge
Portrett Vibeke Snarset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formidler kompetanse: Nann Hauge  (leder/spesialsykepleier) og Vibeke Snarset spesialsykepleier) er rådgivere i kompetansetjenesten. Foto: Oslo universitetssykehus.
 

Kompetansetjenesten arrangerer årlig disse kursene i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE):

 • Epilepsi, autisme og utvi​klingshemming for helsepersonell​
 • Lærings- og mestringskurs: Dobbeltdiagnosen epilepsi og auti​sme. For​ foreldre og pårørende.​

Les mer o​​m epilepsi hos personer med utviklingshemming og autisme på nettsidene til Helsenorge

Filmer​

Hva er epilepsi? Filmserie fra SSE i samarbeid med Norsk EpilepsiforbundUndervisningsfilm om anfall

Anfallsstoppende medisin ved epileptiske anfall - Buccolam© - YouTube

Plass til flere - informasjonsfilm fra Autismeforeningen i Norge​

Illustrasjonsfoto av e-læringskurs på nettbrett

Våre e-læringskurs er gratis og tilgjengelig for alle. Foto: Oslo universitetssykehus

E-læring om autisme

E-læring med egne kapitler om epilepsi og autisme, anfallsobservasjon, håndtering av anfall og miljøbetingelser. Fagfolk ved Spesialsykehuset for epilepsi og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme har bidratt.  E-læringen inneholder også filmklipp om anfall og hvordan man gir Buccolam. Nyttig kunnskap for mange fagpersoner i boliger etc.

​E-læringskurs: Autismespekterforstyrrelse (helsekompeta​nse.no)​

​​E-læringer fra SSE for pasienter og pårørende

Se alle e-læringskurs om epilepsi fra Spesialsykehuset for epilepsi

 1. Epilepsi og mestring: Du får informasjon epilepsi og om behandling. Kurset kan gi økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Kurset finnes også på engelsk. English version: Living with epilepsy.
 2. Epilepsimedisiner: Kurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner. Kurset finnes også på engelsk. English version: Antiepileptic drugs.
 3. Anfall og trygghetstiltak: Enkle grep du kan gjøre for å få en tryggere hverdag med anfall.
 4. Epilepsi og fysisk aktivitet: Kurset handler om hvordan du som har epilepsi kan være i fysisk aktivitet.
 5. Epilepsi- sosiale konsekvenser, tjenester og ytelser: For noen kan epilepsi medføre sosiale konsekvenser på ulike områder. For eksempel det å mestre hverdagen, utdanning, arbeid og økonomi. Er du blant dem som kan ha behov for tjenester og ytelser fra hjelpeapparatet? E-læringskurset gir deg oversikt over tilbudene. 
 6. Epilepsi og hukommelse: Kurset gir informasjon om sammenhengen mellom epilepsi og hukommelse.
 7. Episnakk: Kurs om epilepsi for barn. Passer for barn mellom 5 og 12 år, men kan brukes av alle.

 • Rapporten skrevet for fagpersoner innen helsevesenet, skolen og barnehager. Foreldre, søsken og andre nærpersoner kan også ha nytte av den.
 • En rekke pasienthistorier gjør innholdet mer forståelig for leseren.
 • Rapporten er ment som et oppslagsverk. Den har en detaljert innholdsfortegnelse og en ordliste som forklarer faguttrykk.
 • Rapporten er gratis. Bestilles per mail til epilepsiogautisme@ous-hf.no
Forsidebilde av fagrapporten om epilepsi og autisme

Illustrasjon: Oslo universitetssykehus

Rapporten er ment som et oppslagsverk og har ordliste som forklarer faguttrykk.

 

 

Les om utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering ved epilepsi.

Ny app med Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Nå er retningslinjen tilgjengelig i appen «Metodebok».

Kollasj av logo for appen

Kollasj. Foto: Sunnsoft/ OUS

Slik finner du appen i App store/Play Store:
1. Last ned appen «Metodebok»
2. Fyll ut opplysningene og velg «Legg til bøker»
3. Finn og marker boken «Epilepsi SSE/OUS»
4. Trykk «Last ned bøker»

Som tidligere, finner du også retningslinjen på epilepsibehandling.no

Retningslinje om autismevennlig innleggelse og mottak på sykehus

- Vi planlegger grundig når pasienter med sammensatte vansker skal legges inn ved Spesialsykehuset for epilepsi, sier Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Pårørende og nærpersoner deltar i planlegningen. Dette sikrer at nesten alle pasientene klarer å gjennomføre nødvendige undersøkelser. Vi ønsker å dele vår kunnskap med andre sykehusavdelinger og har laget en retningslinje. Målet er at alle pasienter som har behov for utredning og behandling skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring i møte med sykehusavdelingen.

Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.

Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Foto: Oslo universitetssykehus.

Autismeteamet ved SSE

Ressursgruppen består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleier, pedagoger, sosionom og psykolog. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Arbeidsmodell m​​ed tre faser​

Vi arbeider etter en 3-fasemodell:  

 1. Telefonkartlegging før innleggelse
 2. Tilrettelegging under innleggelse 
 3. Kompetanseoverføring etter utskriving

Kartleggingsfasen

Målet med kartleggingsfasen er å innhente nødvendig informasjon slik at man kan tilrettelegge oppholdet individuelt. Oppholdet planlegges gjennom dialog med pasient, foreldre, nærpersoner eller lokalt hjelpeapparat, og konkretiseres i en behandlingsplan. 

Hospitaliseringsfasen 

I løpet av innleggelsen gjennomgår pasienten individuelt tilrettelagte undersøkelser. Fagpersoner observerer og klassifiserer anfall, i samarbeid med pasientens følgepersoner. Gjennom dialog og veiledning foreslår vi medikamentell, miljø- og/eller atferdsmessige intervensjon. Undervisning om epilepsi og dens konsekvenser er sentralt.

Oppfølgingsfasen 

Ved behov kan video-overført kompetanseoverføring tilbys. I enkelte tilfeller kan fagpersoner gi kompetanseoverføring i pasientens hjemmemiljø. Tverrfaglig personale ved SSE veileder og underviser foreldre og ulike instanser og nivåer i helse- og sosialtjenenesten, samt spesialpedagogiske miljøer.

Helsenorge

Utreder epilepsi hjemme hos pasienten

Spesialsykehuset for epilepsi har utviklet en ny modell for utredning og behandling av spesielt sårbare pasienter med spørsmål om epilepsi. Det har vært vellykket å utrede pasientene med ambulatorisk EEG (elektroencefalografi) gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av et utreiseteam. Dialogundervisning og påfølgende kompetanseoverføring har bidratt til bedre behandling for denne pasientgruppen.

Fruktbart autismeprosjekt

Ved Spesialsykehuset for epilepsi er det utviklet en ny trefasemodell for mennesker med epilepsi og autisme, en modell som har vist seg å gi gode behandlingsresultater. Denne artikkelen oppsummerer erfaringer fra prosjektsamarbeidet i perioden 2001 - 2006.  Mer informasjon i del to i fagrapporten «Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose» fra 2012.

Fagartikler

 • Brukerrådet i Prehospital klinikk

  Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser. Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

 • The 13th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre (PRC) took place in Zurich, Switzerland February 1st-2nd 2024

  Each year PRC organize a two-day research seminar, with the aim of presenting the newest research within the area and to facilitate networking and collaboration. This year’s seminar included sessions where several EU projects were presented, as well as technologies in palliative care, symptom management and patient-centred care, and the future of palliative care medicine and research.

 • Fellowship og hospitering

  Som fellow jobber man ved fot- og ankelseksjonen for å oppnå spesifikke kompetansekrav.

Sist oppdatert 07.08.2023